BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Główny Specjalista w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną – 1 etat

 

(Nr ref. 39-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska, melioracje i gospodarka wodna lub pokrewne;

c) doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze lub w administracji publicznej minimum 5 lat;

d) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

e) czynne prawo jazdy kat. B;

f) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość pakietu MS Office;

g) znajomość procedur administracyjnych w zakresie inżynierii wodnej, melioracji

h) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z funduszy zewnętrznych

 

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) posiadanie podstaw analiz przestrzennych GIS: udział w pracach terenowych i w pracach nad mapami, znajomość zasad sporządzania tego typu dokumentacji (dodatkowo punktowana umiejętność pracy w programie QGIS);

b) umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej CAD;

c) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, architektoniczno-budowlanej, geologicznej;

d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów z zakresu:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa o ochronie przyrody,

- Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjęty Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.;

- Ustawa Prawo ochrony środowiska,

e) umiejętność pracy w zespole;

f) znajomość statutu ZZM w Krakowie;

g) Umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów itp.;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) ochrona wód, kształtowanie zasobów wodnych, poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych;

b) regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

c) planowanie zadań związanych z właściwym utrzymaniem i poprawą stanu obiektów wodnych, przeprowadzanie kontroli tych obiektów;

d) przygotowywanie zleceń, kontrola jakości i terminowości wykonywania prac w obrębie obiektów wodnych, odbiór robót w terenie, sporządzanie protokołów odbioru;

e) koordynacja współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;

f) załatwianie interpelacji, skarg, wniosków i interwencji w zakresie obiektów wodnych;

g) występowanie o pozwolenia wodno-prawne;

h) projektowanie i przegląd urządzeń hydrotechnicznych;

i) prowadzenie dokumentacji technicznej.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 300,00 zł do 4 300,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 39-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 18.09.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 Dyrektor

Piotr Kempf

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru