BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, które będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez ZZM.

 

 

Informujemy, że:

 

 

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

  

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 

6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Monika Warchoł adres pocztowy – ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl

 

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MATEUSZ NĘDZA
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-25
Data aktualizacji:
2019-12-30