BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Symbol: ZZM
Adres: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków
Telefon: 12 20 10 240, 12 20 10 241, 12 20 10 242
Email: sekretariat@zzm.krakow.pl
WWW: http://zzm.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZZMKrakow
NIP: 6793112799
REGON: 361777097
Zakres działania: Przedmiot działalności jednostki określony został w załączniku do uchwały NR VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - ogłoszonej w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 marca 2015 r. poz. 1422 (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl). Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Przedmiotem działalności ZZM jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie, zadań związanych z: 1. zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa 2. pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni 3. realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez 4. planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem ziele ni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych 5. zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 6. utrzymanie prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami, 7. zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami; 8. zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 9. utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 10. podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 11. prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowani a rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczących terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji; 12. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni; 13. podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni I aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie; 14. zarządzanie lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącym własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków 15. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Uwagi: Biuro Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieści się przy ulicy Reymonta 20, 30-059 Kraków, Stadion Miejski im. H. Reymana Wejście LE (od strony ulicy Reymana), Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. W sekretariacie można osobiście składać pisma kierowane do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Władze:
Dyrektor mgr inż. Piotr Kempf
Zastępca Dyrektora ds. Zieleni mgr inż. Łukasz Pawlik
Zastępca Dyrektora ds.Inwestycji  mgr inż. Jarosław Tabor

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2015-06-29
Data publikacji:
2017-02-06
Data aktualizacji:
2019-12-31