BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

Ochrona danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Krakowski Teatr VARIETE z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 71, 31-559 Kraków, wpisany do rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 33 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Krakowski Teatr VARIETE z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 71, 31-559 Kraków, wpisany do rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 33 tel. 48 12 442 78 00, email: info@teatrvariete.pl zwany dalej „Teatr VARIETE”.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Wójcikowską, z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@teatrvariete.pl lub pisemnie (na adres siedziby Teatru VARIETE). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

III. Kategorie danych osobowych

Teatr VARIETE przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Teatr VARIETE przetwarza dane.

 

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Teatr VARIETE w następujących celach:

 

1) wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Teatru VARIETE, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Teatr VARIETE działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

2) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

3) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatru VARIETE w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Teatr VARIETE, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

4) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

5) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Teatr VARIET, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

6) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Teatrze VARIETE w związku z prowadzeniem działalności jako instytucja kultury - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Teatr VARIETE będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

1) w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,

2) w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Teatru VARIETE stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

3) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,

4) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

5) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

6) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Teatrze VARIETE – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Teatru VARIETE oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1) podmiotom i organom, którym Teatr VARIETE jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Teatru VARIETE danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,

3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Teatru VARIETE na podstawie zawartej z Teatrem VARIETE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

4) podmiotom wspierającym Teatr VARIETE w procesach związanych z faktu, iż Teatr VARIETE jest instytucją kultury.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Teatr VARIETE nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Teatru VARIETE, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Teatru VARIETE Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Teatr VARIETE.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

IX. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych..

 

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Teatr VARIETE w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

XI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Teatru VARIETE w przypadku niepodania danych osobowych Teatr VARIETE zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

 

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

XII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Teatr VARIETE, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.