BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń systemu kasowego i urządzeń Audio i Video wraz z oprogramowaniem, na potrzeby wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniu schronu w budynku przy osiedlu Szkolnym 22 i Szkolnym 37, realizowanego w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Krakowa

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym

Dot. postępowania publicznego nr ZP.26.3.2018 na: „Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń systemu kasowego i urządzeń Audio i Video wraz z oprogramowaniem, na potrzeby wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniu schronu w budynku przy osiedlu Szkolnym 22 i Szkolnym 37, realizowanego w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta” finansowanego z budżetu Gminy Miasta Krakowa

Zamawiający, Muzeum PRL-u (w organizacji), informuje że do w/w postępowania zostało złożone pytanie. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz
z odpowiedzią:

Pytanie Dotyczy:

Części D Urządzenia do stanowisk kasowych: D3 Czytnik do kontroli biletów z bateriami i ładowarką

Pytanie do Zamawiającego:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę minimalnych wymagań dotyczących czytnika kontroli biletów poprzez zastąpienie ich zgodnie z poniższym zestawieniem funkcjonalnym? Jedyne urządzenie spełniające podane w specyfikacji wytyczne pracuje w oparciu o platformę Windows CE, który nie jest już rozwijany i wspierany przez producenta oprogramowania - firmę Microsoft. W tej sytuacji zalecamy zmianę wymagań na umożliwiające dostarczenie nowoczesnego rozwiązania, działającego w oparciu o system Android, które spełniać będzie najważniejszy zapis dotyczący kompatybilności z posiadanym przez Państwa systemem sprzedaży biletów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę OPZ. Zamawiający posiada wiedzę, że istnieją urządzenia spełniające wymagania opisane w OPZ-PNH w części D pkt. D3


Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 B -  FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA (WZÓR)

ZAŁĄCZNIK NR 4 A - WZÓR UMOWY(dla części I-V oraz części VII przedmiotu zamówienia)
ZAŁĄCZNIK NR 4 B - WZÓR UMOWY (dla części VI przedmiotu zamówienia)
ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej
Załączniki do OPZ

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 2018-09-10

S22_E-4.1

S22_M_01

S37_M_01

W22_M_01

W22_M_02

W22_M_03


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zamówienie publiczne Muzeum PRL-u (w organizacji): Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń schronu na przestrzeń wystawienniczą muzeum wraz z przebudową pomieszczeń użyteczności publicznej, instalacji elektrycznych i sanitarnych na działce nr 118 obr. 45 Nowa Huta, osiedle Szkolne 37, w związku z wykonaniem wystawy Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty, realizowanej w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta”, finansowanego z budżetu Gminy Miasta Krakowa

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 6 - WYKAZ ROBÓT

Załącznik nr 7 - WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 8 - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 9 - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Załącznik nr 10 - FORMULARZ OFERTY


Pełna dokumentacja, w tym projektowa, zawierająca przedmiar robót oraz STWOiR dostępna jest pod adresem

adres serwera: ftp://ftp.mprl.pl/
użytkownik: przetargNH
hasło: przetargNH123!
katalog: Przetarg_podziemnaNH/

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA