BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

 

 

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie


 

Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie:

1.      Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP ZIS nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ponownego ich wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o: źródle, czasie wytworzenia oraz o czasie pozyskania informacji z BIP ZIS.

2.      Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za taką treść informacji, jaka została umieszczona w BIP ZIS.

 

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

1.      Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i informuje o nich wnioskodawcę.

2.      Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, ZIS może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji. Ustalając wysokość wyżej wymienionej opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji, w szczególności: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na usługi pocztowe związane z przekazaniem informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3.       ZIS, w przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

1.      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Sprzeciw nie przysługuje od oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu wydawana jest decyzja rozstrzygająca o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od przedmiotowej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2.      Od wydanej decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się odwołania pwoinno zostać złozone przez stronę przed Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie, po wydaniu decyzji. Z dniem doręczenia Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna, co oznacza, że nie podlega ona zaskarzeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zapewnia możliwość dowolnego wykorzystania utworów, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W przypadku informacji sektora publicznego mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, wykonawcy, jeżeli jest znany.