BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, miejska instytucja kultury, z siedzibą przy ul. Łokietka 14, Kraków 30-010, jest administratorem Państwa danych osobowych i na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego daej RODO), z uwzględnieniem zapisów art. 3 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) informuje, że:

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.


2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.


3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oaz roporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


5. Mają Państwo prawo do żądania od Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia:

 

  • dostępu do swoich danch osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

 

6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia dokonała na podstawie złożonej przez Państwo zgody, do momentu jej wycofania.

 

7. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości śwaidczenia przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia usługi z zakresu działań statutowych jednostki, o którą się Państwo staracie lub brak możliwości zawarcia umowy, której stroną Państwo jesteście.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Inspektor Ochrony Danych

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta

Krakowa Sinfonietta Cracovia

ul. Łokietka 14

30-010 Kraków

 

iod@sinfoniettacracovia.com

 

 

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora,

o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.