BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, zwany dalej Teatrem.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Teatrze możliwy jest pod adresem e-mail: iod@laznianowa.pl oraz adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.

 

1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzane będą w celach:

  • Realizacji usługi rezerwacji biletów;
  • Realizacji usługi zakupu biletów on-line;
  • Prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych Teatru, w tym komunikowanie się drogą elektroniczną poprzez podane kanały komunikacji (e-mail, nr. telefonu);
  • Realizacji procesu reklamacji;
  • Zapewnienie obsługi usług płatniczych związanych z zakupem biletów on-line;
  • Realizacji usługi dostarczenia zamówionego newslettera;
  • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • Organizacji festiwali, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Teatr obowiązków wynikających z przepisów prawa).

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

3. Podane dane będziemy przetwarzali przez okres wynikający z oświadczenia woli lub do momentu cofnięcia zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

10. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod@laznianowa.pl