BIP MJO - Teatr Groteska

Podstawowe przepisy


Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące działaność Teatru Groteska.

 

Teatr Groteska działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działaności kulturalnej z 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami;

2. Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. z późnijeszymi zmianami;

3. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. z póxnijeszymi zmianami;

4. Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/680/12 z dnia 11 lipca 2012 r.

5. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVI/191/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

6. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/681/12 z 11 lipca 2012 r. (dotyczy zmiany nazwy teatru);

 

Wewnętrzne akty prawne regulujące działaność Teatru:

1. Statut Teatru Groteska