BIP MJO - Teatr Groteska

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

TEATR GROTESKA w roku finansowym 2020 nie planuje zamówień publicznych, których wartość zamówienia jest mniejsza, równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamowień publicznych.