BIP MJO - Teatr Groteska

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W TEATRZE GROTESKA

 

Informujemy, że Teatr Groteska z siedzibą w Krakowie 31-121, ul. Skarbowa 2, od dnia 25 maja 2018 roku, przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

 

tel. 12 633 48 22

email: iod@groteska.pl

 

 

 

1. TEATR GROTESKA przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 RODO, w szczególności:

 

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, którego stroną jest TEATR GROTESKA;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TEATR GROTESKA lub przez stronę trzecią.

 

2. W procesie przetwarzania danych osobowych, TEATR GROTESKA stosuje następujące zasady:

 

a. rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych;

b. ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;

c. minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą. Nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;

d. prawidłowość – TEATR GROTESKA dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu i ich sprostowania;

e. ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów. Po tym okresie są trwale usuwane;

f. integralność i poufność – TEATR GROTESKA stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przez przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;

g. rozliczalność – TEATR GROTESKA dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.

 

3. Osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:

 

a. prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo do bycia zapomnianym;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do sprzeciwu.

 

4. W procesie przetwarzania danych osobowych TEATR GROTESKA korzysta z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w TEATR GROTESKA.

 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, TEATR GROTESKA stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawniony dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych. Są to m.in.:

 

a. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych;

b. do przetwarzania danych dopuszcza się wyłącznie osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z RODO;

c. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna zostały wyposażone w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 

6. Każdorazowo przed rozpoczęciem procesu przetwarzania danych, a także okresowo, dokonuje się przeglądu procesów przetwarzania i ocenia skutki dla ochrony danych oraz ryzyko ewentualnego naruszenia praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem danych.

 

7. W zależności od efektów analizy wspomnianej powyżej, TEATR GROTESKA podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa.