BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Nowohuckiego Centrum Kultury

 


 

S T A T U T

Nowohuckiego Centrum Kultury

STATUT

 

 

 

 


 

 

KD-02.4011-1.3.2020 - Kraków, 3 lipca 2020

 

Odpis pełny
z
Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) w związku z art. 14 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) wydaje się odpis z rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków:

 

NUMER WPISU DO REJESTRU: 1.


DZIAŁ PIERWSZY- OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY


Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury: Nowohuckie Centrum Kultury

 

Przedmiot działalności instytucji kultury: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką

 

Siedziba i adres instytucji kultury: al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

 

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: Gmina Miejska Kraków

 

Akt o utworzeniu: Zarządzenie nr 7/83 Naczelnika Dzielnicy Kraków - Nowa Huta z dnia 29.06.1983 r.

 

Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury: -

 

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej: Regon: 001002538 , NIP: 675-000-65-76, PKD: 9004Z

 

DZIAŁ DRUGI - ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY


Informacja o złożeniu do rejestru statutu: nadano nowy statut Uchwałą Nr LXIII/911/12 RMK z dn. 19.12.2012 ws. nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”) oraz zmiany Uchwały Nr CXIX/1271/06 RMK z dn. 25.10.2006 ws. utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki; zmieniony Uchwałąą NR XCVII/2519/18 RAdy Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r.

 

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucji kultury:
Zbigniew Grzyb - Dyrektor

 

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich uprawnień:
Konrad Muzyk - Zastepca Dyrektora od dnia 1.10.2017 r. i Katarzyna Grażewicz - Główna Księgowa od dnia 01.04.2017 r.

 

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej: -


DZIAŁ TRZECI - MIENIE INSTUCJI KULTURY


Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: Zatwierdzono roczne sprawozdanie za rok obrotowy 2019, Zarządzeniem Nr 1125/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.05.2020 r.

 

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi: -


DZIAŁ CZWARTY - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA INSTYTUCJI KULTURY


Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury: -


Imię i nazwisko likwidatora: -