BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

POLITYKI, PROGRAMY, RAPORTY

 

Praca dydaktyczno- wychowawcza w przedszkolu oparta jest na :

 

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

2. Program wychowania przedszkolnego "Nasze Przedszkole",W. Żaba-Żabinska, MAC Edukacja, Warszawa 2017.

3. Program wspomagający rozwój dzieci sześcioletnich "Nasze Przedszkole", W. Żaba- Żabińska, MAC Edukacja 2017.

4. Program przygotowania do nauki języka angielskiedo dzieci w wieku przedszkolnym "English Words", E. Utracka, Kraków 2017.