BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki


Ogłoszenie o naborze nr 59227 z dnia 03 stycznia 2020 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i kontroli

 

Referat Orzecznictwa i Kontroli

 

wymiar etatu: 1

 

stanowisko: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

 

ADRES URZĘDU:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

 

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

 

WARUNKI PRACY

 

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

 

- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,

 

- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,

 

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,

 

dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,

 

kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,

 

przygotowywania projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Referat Orzecznictwa i Kontroli,

 

dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,

 

dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

 

przyjmowanie stron,

 

gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie budowlane i uprawnienia budowlane w jednej z wymienionych specjalności: konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie, architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie

 

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w budownictwie

 

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 

zdolność analitycznego myślenia,

 

biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

 

komunikatywność,

 

odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,

 

prawo jazdy kat. B

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

CV i list motywacyjny

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 13 stycznia 2020 r.

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

 

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28 A, tel. 12 616 56 40

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: ochronadanychosobowych@pinb-grodzki.krakow.pl, tel. 12 616 56 44

 

Cel przetwarzania danych:

 

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 

Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

 

Okres przechowywania danych:

 

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

prawo do usunięcia danych osobowych;

 

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o wymogu podania danych:

 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

 

Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.

 

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-44, fax. 12-616-56-41.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru