BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


Tryb załatwiania spraw w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie:

Wszelką korespondencję należy składać w Kancelarii Szpitala zlokalizowanej na parterze budynku głównego Szpitala lub w Sekretariacie Dyrektora Szpitala w godz. od 7:30 do 15:05.

 

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje strony

w każdy czwartek w godz. od 9:00 do 11:00. 


 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@narutowicz.krakow.pl

 


 

Osoba pracująca na stanowisku Pracy ds. Praw Pacjenta przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00 

 


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy wydrukować, następnie wypełnić i z własnoręcznym podpisem:

 • złożyć w Dziale Promocji Zdrowia i Marketingu zlokalizowanym na parterze Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, pok. 103, tel. 12 257 85 57, czynnym w godz. 8.00-15.00;
 • lub przesłać pocztą na adres Szpitala: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37; 31-202 Kraków;
 • lub wysłać mailem na adres: dokumentacja@narutowicz.krakow.pl

 

Cennik usług za udostępnienie dokumentacji medycznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie został ustalony zgodnie z art. 28 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z póżn. zm.)

 

Lp. Nazwa usługi

Cena jednostkowa netto

Vat 23%

Cena jednostkowa brutto

1. Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (kserokopia czarno-biała)   0,30 zł 0,07zł  0,37 zł
2.

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, w przypadku,gdy Szpital prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (w tym wynik badania TK, RTG na płytce CD)

  1,73 zł 0,40zł   2,13 zł 
3. Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej    8,67 zł  1,99zł   10,66 zł 
4. Opłata za wykonanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka 16,26 zł 3,74zł  20,00 zł 
5. Opłata za przygotowanie pisemnej informacji o stanie zdrowia pacjenta  40,65 zł  9,35zł  50,00 zł 
6. Opłata za wydruk dodatkowego wyniku badania RTG na kliszy cyfrowej  12,20 zł  2,80zł  15,00 zł 

 

Opłaty z pkt 1-3 nie pobiera się w przypadku:

 1. udostępnienia dokumentacji medycznej w trybie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.):
  a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na nośniku informatycznym,
  b) w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  c) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych,
 2. sporządzenia pierwszej kopii danych w postaci dokumentacji medycznej w trybie art. 15 ust. 3 RODO. 

W przypadku przesłania odpisu lub kopii dokumentacji medycznej doliczona zostanie opłata porto, zgodnie z cennikiem wydanym przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej.

 


 Jak zarejestrować swoje dziecko online - Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji