BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Jak załatwić sprawę ?

Informacja publiczna udostępniania jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2).

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

 

  •  w formie ustnej;
  • pisemnie na adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
  • za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@zeromski-szpital.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

 Wniosek do pobrania:

 udostępnienie informacji publicznej

 

 

DYREKCJA:

 

Lp

 

 

 

Stanowisko

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

 

Telefon miejski

 

 

 

1

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dr n. med. Jerzy Friediger


 

 

12 644-22-89

12 622-93-42

 

 

2

 

 

 

Z-ca ds. Technicznych

 

 

 

mgr inż. Maria Dzięgiel


 

 

12 622-92-14

 

 

 

3

 

 

 

Z-ca ds. Lecznictwa

 

 

 

lek. med. Katarzyna Turek-Fornelska


 

 

12 622-93-79

 

 

 

4

Z-ca ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz

12 622-93-88

5

 

 

 

Naczelna Pielęgniarka

 

mgr Elżbieta Głowa 

 

12 622-93-18

 

 

 

6

 

 

 

Główny Księgowy

 

 

 

mgr Jaromir Grącki

12 622-93-83

 

 

 

 

 

ODDZIAŁY:

 

 

Kierujący Oddziałem

Telefon miejski

 

 

Wewnętrzny

 

 

1

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Jakub Łomnicki

 

 

12 622-94-64


 

 

 

261

 

 

2

 

 

Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Lekarz Kierujący Oddziałem

- dr n. med. Julian Dutka

 

 

12 622-92-67

 

 

267

 

 

3

 

 

Oddział Chirurgii Dzieci

Lekarz Kierujący Oddziałem

- dr n. med. Maria Wieczorek-Grohman


 

12 622-92-63

12 622-94-38

12 622-92-28

 

 

 

438

 

 

4

 

 

Oddział Pediatryczny

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Marta Czubaj-Kowal


 

12 622-92-27

12 622-95-27

 

 

 

527

 

 

5

 

 

Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Beata Juszczyńska-Darasz


 

12 622-93-41

12 622-92-86

 

 

 

286

 

 

6

 

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Lekarz Kierujący Oddziałem

 

- lek. med. Andrzej Gach

 

12 622-94-70

12 622-94-71

 

471

 

 

7

Oddział Noworodków

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Teresa Bujny

 

12 622-94-08

12 622-93-68

408

255

8

 

 

Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

- dr n. med. Paweł Papież


 

12 622-93-61

12 622-92-89

 

 

 

289

 

 

9

 

 

Oddział Okulistyczny z Pododdziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem

- dr n. med. Małgorzata Woś


 

12 622-94-11

  12 622-95-11

 

511

 

 

10

 

 

Oddział Urologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Wojciech Gawlas


 

12 622-94-61

  12 622-95-29

 

529

 

 

11

 

 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

Lekarz Kierujący Oddziałem

- dr n.med. Renata Czekaj


 

12 622-95-51

12 622-95-48

 

548

 

 

12

 

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Tatiana Bartoszewska


 

12 622-93-84

12 622-94-10

410

 

 

13

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Lech Kucharski


 

12 622-94-36

  12 622-95-95

 

 

 595

 

14

 

 

II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Andrzej Wiśniewski


 

12 622-94-52

12 622-92-09

 

 

452

 

 

15

 

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Lekarz Kierujący Oddziałem

- lek. med. Piotr Meryk


 

12 622-92-40

  12 686-40-05

  12 622-94-03

 

240

 

 

16

Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii

Lekarz Kierujący Oddziałem


- lek. med. Lidia Stopyra


12 622-95-03

12 622-92-77

12 622-93-44

513

17

 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem

 

- lek. med. Łukasz Litwa


 

12 622-94-15

12 622-93-32

12 622-94-30

12 622-92-60

12 622-92-26

 

 

 

415

18

 

 

 

Dział Diagnostyki Obrazowej

 

Kierownik

 

lek. med. Dobrochna Szczecińska-Brzegowy12 622-93-30

12 622-95-23

 

 

 

 

523

330

rej. 397

 

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa

Biuro sprawuje nadzór nad:

- Szpitalem Specjalistycznym im.S.Żeromskiego

 

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy związane z nadzorem nad funkcjonowaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz komunalnych osób prawnych i innych podmiotów, których Miasto jest właścicielem/akcjonariuszem/udziałowcem.

 

Adres siedziby: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Telefon: 12-616-58-94

Faks: 12-616-58-89

Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Dyrektor Biura: Michał Marszałek