BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66

 


PN-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Informacja publiczna, która nie została udostępiona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2).