BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225,zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

 

Rejestry ewidencje i archiwa w Samorządowym Przedszkolu nr 93 im. Juliana Tuwima prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych.

Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych i uprawnionych osób oraz instytucji w kancelarii przedszkola.

 

Opis:

W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności przedszkola, takie jak np. akta osobowe byłych pracowników, rejestry wydanych zaświadczeń, dzienniki zajęć, dzienniki zajęć specjalistycznych, Rozporządzenia Dyrektora, Uchwały i Protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania finansowe, plany finansowe.