BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Punkt Konsultacyjny

 

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków ich Rodzin realizowane są następujące zadania:

 1. Informowanie osób opuszczających MCPU o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,
 2. Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami zwalnianymi z MCPU,
 3. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej oraz uświadamianie osobom opuszczającym MCPU "ryzykownego picia",
 4. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu, łącznie z wydawaniem przez lekarza MCPU skierowań na leczenie dla osób wyrażających na to zgodę,
 5. Zachęcanie osób ryzykownie pijących, uzależnionych i współuzależnionych do skorzystania z pomocy grup samopomocowych np. Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Al-Anon, Alateen, Alatot, DDA,
 6. Udostępnianie aktualnych adresów placówek prowadzących terapię oraz grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
 7. Zaopatrywanie w podstawową literaturę dotyczącą choroby alkoholowej /broszury, ulotki, informacje itp./,
 8. Prowadzenie biblioteki w zakresie fachowej literatury dotyczącej uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz związanych z tym problemów,
 9. Udzielanie osobom bliskim osób przebywających w MCPU do wytrzeźwienia informacji o możliwości radzenia sobie z problemem współuzależnienia,
 10. Udzielanie telefonicznych informacji i porad dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.
 11. Współpraca z Poradnią Dzieci i Młodzieży w Poradniach Uzależnień, oraz młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka i innymi placówkami w stosunku do osób małoletnich przebywających w MCPU,
 12. Udzielanie informacji Gminnym Komisjom Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 13. Udostępnianie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego członkom wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Raz w tygodniu /wtorki godz. 17:00/ odbywa się spotkanie grupy AA "IZBA".