BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

Informacje organizacyjne

Żłobek działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ) oraz Uchwały nr CV/1433/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 roku. Zgodnie z tą ustawą żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 realizując funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Żłobek pod względem prowadzonej gospodarki finansowej jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków, a obsługę finansowo-księgową prowadzi we własnym zakresie.

Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. W celu dokonania zapisu dziecka do żłobka należy złożyć wypełnioną Kartę zapisu dziecka (dostępna w siedzibie żłobka lub do pobrania poniżej) w wybranej placówce na terenie miasta Krakowa. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Złożenie karty nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka, ze względu na możliwość braku wolnych miejsc.

Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka (wzór umowy poniżej).

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 199,00 zł (zgodnie z Uchwałą nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r.). Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą również odpłatność za wyżywienie dziecka.

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Ds. Żłobków w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia. Tel. 12-616-9284

Informujemy, że nastapiła zmiana siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Aktualna siedziba: ul. Dekerta 24 w Krakowie.

 

Do pobrania:

UWAGA! Ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce, wypełnienie i złożenie karty zapisu dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do wybranego żłobka.