BIP MJO - Żłobek Nr 27

Informacje organizacyjne


Żłobki samorządowe działają na podstawie ustawy z dn.04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach opieki realizowane sa funkcje : opiekuńcza, wychowawcza, edukacyjna.

Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostami budżetowymi, które obsługe gospodarczą i finansowo-księgową prowadzą we własnym zakresie.

Zapisy do żłobka przyjmuje jego Dyrektor w miarę wolnych miejsc przez cały rok. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka (dostępna jest w żłobkach lub poniżej), którą należy złożyć u Dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie nie obowiązuje „rejonizacja” ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

Dyrektor  żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka.

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. (Uchwała Rady Mista Krakowa Nr XVI/163/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków ). Aktualnie jest to 199 zł.

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka, ustalaną wspólnie z przedstawicielami rodziców w każdej placówce.

Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.
Tel. 12 616-96-97/-86

Do pobrania:

- wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka

karta zapisu dziecka do żłobka
(uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce).

 

Zarejestruj swoje dziecko online