BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Rejestry i ewidencje prowadzone w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

1. Rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień

2. Centralny rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej

3. Rejestr utrzymania sprzętu łączności

4. Rejestr utrzymania sprzętu komputerowego

5. Rejestr przekazywanych danych osobowych

6. Rejestr wydawanych potwierdzeń „za zgodność z oryginałem”

7. Rejestr kancelaryjny skarg i wniosków i petycji skierowanych do Straży Miejskiej Miasta Krakowa

8. Księga druków ścisłego zarachowania

9. Centralny rejestr umów

10. Rejestr poleceń wykonania przelewu

11. Rejestr gwarancji ubezpieczeniowych

12. Rejestr druków stosowanych przy ewidencji środków trwałych

13. Księga druków ścisłego zarachowania (księga wydawania i przyjmowania książek kontroli pracy pojazdu samochodowego, motocykla i motoroweru)

14. Księgi inwentarzowe

15. Rejestr pieczęci urzędowych, pieczątek i referentek

16. Raport Dyspozytora

17. Rejestr faktur (rachunków) wpływających do Referatu Gospodarczo – Technicznego

18. Rejestr odczytów stanów liczników mediów (energia elektryczna, woda, gaz) znajdujących się w siedzibach jednostek organizacyjnych Straży Miejskiej Miasta Krakowa

19. Rejestr zapotrzebowań

20. Rejestr notatników służbowych

21. Rejestr rozliczania bloczków mandatów karnych

22. Rejestr pojazdów nieużytkowanych

23. Rejestr przekazania gotówki i kwitariusza

24. Rejestr usterek, awarii systemu monitoringu

25. Rejestr tankowań pojazdów służbowych SMMK oraz dokumentów tankowania

 

Archiwum zakładowe prowadzone jest w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116 w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach może nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz z zachowaniem przepisów szczególnych regulujących ochronę danych osobowych.