BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

Podstawowe informacje o Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom jest jednostką publiczną, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.Dom powstał w 1994 r. mieścił się wówczas w jednym budynku i posiadał miejsca dla 80 mieszkańców. W 1998 r. placówka została rozbudowana - przystosowano dwa dodatkowe budynki, powiększając dotychczasową liczbę miejsc do 220. Jednocześnie rozszerzono zakres usług terapeutyczno - socjalnych, tworząc nowe pracownie oraz dodatkowe pomieszczenia wspólnego przebywania dla mieszkańców. W styczniu 2009 r. Dom powiększył się o kolejny budynek i zapewniał 318 miejsc. Od 2015 r. oddany został (po modernizacji) do użytkowania budynek 41B i aktualnie Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 w Krakowie przeznaczony jest dla 378 osób. Od listopada 2014 r. nasz Dom prowadzi mieszkanie chronione dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Siemaszki.

W grudniu 2015 roku nasz Dom utworzył Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.

 

 

 

Status prawny Domu

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 działa na podstawie Statutu, wprowadzonego Uchwałą Nr CXIII/2983/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 roku w sprawie nadania Statutów Domom Pomocy Społecznej, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dom działa w formie organizacyjnej jednostki budżetowej. Nadzór nad Domem sprawuje Prezydent Miasta Krakowa poprzez Dyrektora MOPS w Krakowie. Dom działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:

 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych.

6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego.

7. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

9. Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt. 1-7 ustaw.

10.Uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Dom zapewnia kompleksową opiekę swoim mieszkańcom, która polega na świadczeniu usług:

- w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie

- w zakresie potrzeb opiekuńczych, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Dom świadczy również szereg usług wspomagających, między innymi organizuje i umożliwia korzystanie z terapii zajęciowej, zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.

Pracownicy Domu dbają o podnoszenie sprawności, samodzielności i o aktywizowanie mieszkańców, stymulują do nawiązywania i utrzymania kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców - działa Rada Mieszkańców.

Kolejną funkcjonującą formą samorządności jest wydawanie kwartalnika „Impuls", redagowanego przez mieszkańców.

Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność psychofizyczną oraz indywidualne potrzeby każdej osoby przebywającej w Domu. We wszelkich relacjach z mieszkańcami, pracownicy kierują się poszanowaniem wartości podstawowych takich jak prawo do godności, wolności, intymności, poczucia bezpieczeństwa.

Dom świadczy szeroko rozumianą terapię indywidualną oraz grupową. W odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach terapeuci prowadzą różne formy terapii zajęciowej, dostosowanej do możliwości psychofizycznych oraz preferencji i zainteresowań uczestników:

 

• terapia w pracowni plastyczno - technicznej,

• terapia w pracowni stolarskiej,

• terapia w pracowni ceramicznej i rzeźby,

• terapia w pracowni tkacko - krawieckiej,

• terapia w pracowni gospodarstwa domowego,

• terapia w pracowni komputerowej,

• choreoterapia oraz muzykoterapia,

• zajęcia w pokoju kina domowego (projekcje filmów, dyskusje),

• terapia florą i fauną,

• zajęcia w salonie kosmetycznym,

• spotkania w kawiarence prowadzonej przez jednego z terapeutów zajęciowych (poczęstunek, zajęcia warsztatowe).

 

Bardzo ważnym rodzajem terapii są zajęcia kulturalno - oświatowe i rekreacyjne takie jak : wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, koncerty, zabawy karaoke, pielgrzymki, wyjścia do teatru, do kina, na wystawy, czy też występy artystyczne samych mieszkańców tworzących zespół artystyczny „Teatr Wyobraźni". Mieszkańcy mimo swojej niepełnosprawności tworzą drużynę sportową „Giganci" i uczestniczą w zawodach sportowych i olimpiadach specjalnych.

Możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć terapeutycznych oraz aktywnego spędzania czasu pozwala mieszkańcom na odkrywanie i rozwój swoich umiejętności, rozwój kontaktów społecznych oraz komunikowania się. Terapia zajęciowa wpływa na rozwój sprawności manualnej, systematyczności, dokładności i koncentracji.

Rodzaj i formy terapii dobierane są w zależności od zainteresowań, preferencji i predyspozycji indywidualnych każdego mieszkańca. Dobór środków i form terapeutycznych służy rozwojowi osobowości mieszkańca oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

W trosce o poprawę stanu zdrowia mieszkańców kierownictwo Domu organizuje turnusy rehabilitacyjne, na które mieszkańcy wyjeżdżają raz lub dwa razy w roku.

Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do informacji, w szczególności o ich prawach, ponadto mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki i czytelni oraz z prasy codziennej, mają dostęp do internetu, radia i telewizji.

 

Warunki lokalowo - bytowe oferowane przez Dom

Dom mieści się w pięciu budynkach: przy ul. Łanowej 41, ul. Łanowej 41a, ul. Łanowej 41b, ul. Łanowej 43d i ul. Łanowej 43e.

Dom zapewnia dobre warunki lokalowe swoim mieszkańcom: pokoje są jedno-,dwu-,trzyosobowe, wyposażone w nowy i funkcjonalny sprzęt: tapczany lub łóżka, szafy, półki, szafki nocne lub komody, stół, krzesła. Mieszkańcy mają możliwość częściowego wyposażenia pokoi we własne meble, sprzęt RTV, inne przedmioty osobiste. Dom umożliwia mieszkańcom w zależności od stanu psychicznego posiadanie klucza do własnego pokoju. Ponadto w Domu znajdują się łazienki z natryskami i wannami oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Sposób urządzania i wyposażania łazienek oraz toalet, zamocowane uchwyty i poręcze, zapewniają bezpieczeństwo i intymność osobom z nich korzystającym.

Dom posiada własną kuchnię, pralnię i prasowalnię. Posiłki spożywane są przez mieszkańców w jadalni lub, wg ich wyboru bądź stanu zdrowia w pokojach.

Ponadto w Domu urządzone są miejsca wspólnego przebywania, przeznaczone do aktywizacji i rekreacji: sale dziennego pobytu, telewizyjne, oranżeria z wyjściem na taras wypoczynkowy. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, a także spędzać wolny czas w kawiarni. Uczestniczenie w praktykach religijnych ułatwia kaplica znajdująca się w placówce.

W Domu znajdują się gabinety: lekarskie, zabiegowe, pokoje psychologów oraz pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni do schorzeń mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny.

Ponadto dla mieszkańców chętnych do spędzania czasu na wolnym powietrzu urządzone zostały altany, ławeczki oraz zadaszone miejsce do grillowania.

 

Struktura organizacyjna Domu.

Domem kieruje Dyrektor. Swoje funkcje sprawuje przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników działów i sekcji.

Podstawowe zadania merytoryczne Domu wypełniają Działy Terapeutyczno – Opiekuńcze, Dział Medyczno-Rehabilitacyjny oraz Sekcja ds. Kulturalno-Oświatowych i Terapii Zajęciowej.

Pozostali pracownicy zorganizowani są w następujące komórki organizacyjne:

Sekcja Budżetowo - Księgowa,

Sekcja ds. Pracowniczych i Organizacyjnych,

Dział Żywienia,

Dział Techniczno - Gospodarczy

oraz stanowiska samodzielne.

Obok personelu administracyjnego i gospodarczego zapewniającego prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie Domu, zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Domu i zaspokajania potrzeb mieszkańców mają pracownicy merytoryczni. W Domu zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin: pracownicy socjalni, terapeuci w tym ds. kulturalno - oświatowych, psychologowie, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci oraz kapelan.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Domu powinny złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskującego. Przyjęcie do DPS następuje na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Warsztat terapii zajęciowej.

30.12.2015r. rozpoczyna swoją działalność nowo powstający warsztat terapii zajęciowej. Warsztat będzie przeznaczony dla 35 osób niepełnosprawnych ze wskazaniami do terapii zajęciowej i będzie się mieścił przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.

W warsztacie będą funkcjonowały następujące pracownie terapeutyczne:

• gospodarstwa domowego

• hortiterapii - ogrodnicza

• sztuk wszelakich

• ekspozycji plastycznej i artystycznej

• ceramiczna

• komputerowo - poligraficzna

• rehabilitacji, sportu i rekreacji.

Warsztat czynny będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. W zajęciach warsztatu mogą brać udział osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w zajęciach warsztatu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 650 56 00 w 119. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji jest Zastępca Dyrektora Domu – Pani Katarzyna Wiltos.