BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

W tym dziale prezentujemy informacje dotyczące programów oraz zadań realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu jednostki.

 

 

POLITYKI I PROGRAMY

 

PROGRAM PAUZA - w związku z ograniczeniami, które zostały nałożone ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wobec gwałtownie słabnącej koniunktury gospodarczej, realizując dyspozycję Prezydenta Miasta Krakowa Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wdrożył rozwiązania, które mają na celu pomoc w utrzymaniu działalności prowadzonej przez najemców lokali użytkowych, które pozostają w zasobie tutejszej jednostki.

 

 


ROZLICZENIA MEDIÓW - zawiera informacje o zasadach dotyczących rozliczania opłat niezależnych od właściciela w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków.OBNIŻKI CZYNSZU - zawiera informacje o zasadach stosowania obniżek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków oraz w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego.UŁATWIENIA DLA DŁUŻNIKÓW - zawiera informacje o instrumentach prawnych mających na celu udzielenie osobom zajmującym lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków pomocy w regulowaniu opłat bieżących, jak i w spłacie powstałych należności.POTRZEBY REMONTOWE I PLAN ROBÓT ZBK - zawiera informacje na temat Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

RAPORTY I WYKAZY

 

 

REMONTY BUDYNKÓW I LOKALI ZARZĄDZANYCH LUB ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZBK - zawiera informacje o remontach budynków i lokali, okresowych przeglądach budynków wynikających z art. 62 Prawa budowlanego, bieżącej konserwacji budynków i utrzymania całodobowego pogotowia technicznego oraz udziale Gminy Miejskiej Kraków w kosztach remontów stosownie do udziału w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

 


FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK - zawiera listę fortów na terenie Krakowa zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz szczegółową informację o poszczególnych obiektach.

 

 

WYKAZ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZBK - zawiera zestawienie nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Wykaz publikowany jest w module „Finanse i mienie".WYKAZY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW W ZBK - zawiera kwartalne zestawienia obejmujące zamówienia publiczne i umowy zawierane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Wykazy te publikowane są w module „Finanse i mienie".

 

 

WYKAZY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ - zawiera informację o podmiotach, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, sporządzaną na podstawie art 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykazy te publikowane są w module „Finanse i mienie".