BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki


Polityki, programy, raportyStrategia rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" na lata 2014-2019

 

Strategia Rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” na lata 2014-2019

 

Spis treści:

I. Obszar działania Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"

II. Charakterystyka Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

III. jak powstała Strategia Rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"

IV. Diagnoza strategiczna Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"

IV.1. Perspektywa zespołu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"

a. Analiza SWOT

b. Analiza relacji z otoczeniem inspirowana modelem 5 sił Michaela Portera

IV.2. Podsumowanie i wnioski z analiz

V. Perspektywa rozwojowa Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” 2014-2019

a. Kluczowe obszary rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"

b. Cele strategiczne

c. Cele operacyjne i działania

VI. Realizacja Planu Rozwoju

a. Wdrażanie Planu Rozwoju

b. Monitoring i ewaluacja

VII. Wykorzystana literatura

 

I. Obszar działania Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

 

Bunkier Sztuki to samorządowa, publiczna instytucja kultury zlokalizowana W ścisłym centrum Krakowa. To galeria sztuki współczesnej, centrum artystycznego eksperymentu, miejsce inspirujące do zdobywania własnych doświadczeń oraz platforma gromadzenia wiedzy o najnowszych zjawiskach w kulturze polskiej i zagranicznej i dzielenia się nią. W swoich działaniach odnosimy się do aktualnego kontekstu społecznego. politycznego i naukowego. Uczestniczymy w międzynarodowej wymianie idei na temat sztuki. Bierzemy aktywny udział w budowaniu tożsamości Krakowa; wykraczając poza własną lokalizację, przenikamy do przestrzeni publicznej miasta. Wykorzystujemy położenie geograficzne jako jeden z ważnych punktów odniesienia. Tworzymy płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń w obszarze związanym z działaniami środowisk artystycznych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Działamy na styku dyscyplin, ukazując związki pomiędzy sztuką a innymi dziedzinami kultury. Kierujemy swoją działalność do szeroko rozumianego grona odbiorców: do przedstawicieli środowisk artystycznych i intelektualnych, osób o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych, publiczności lokalnej i międzynarodowej. Dbamy o to, by podejmowane przez nas działania uwzględniały potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz docierały do osób mających utrudniony dostęp do kultury. Badamy i prezentujemy aktualne zjawiska w sztuce poprzez realizację wysokiej jakości programu wystaw i innych wydarzeń. Wypracowujemy nowe strategie kuratorskie oraz współczesne formy komunikowania się z odbiorcą. Budujemy kolekcję dzieł sztuki, nastawioną na eksperymentalne, często efemeryczne działania, wychodzące poza przestrzeń Galerii, pogłębianie kontaktu z odbiorcami i gromadzenie ich doświadczeń. Zajmujemy się publikowaniem wydawnictw, między innymi książek dla dzieci i książek artystycznych. Na terenie Galerii działa Mały Klub Bunkra Sztuki. Prowadzimy portal edukacyjny www.sztuka24h.edu.pl. W budynku Galerii znajdują się księgarnia prowadzona przez Fundację Korporacja Ha!art, będąca również dystrybutorem naszych wydawnictw oraz kawiarnia Bunkier Café.

 

II. Charakterystyka Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"


Misja instytucji

Jesteśmy miejscem artystycznego eksperymentu.

Dajemy możliwość doświadczania różnorodności sztuki współczesnej.

 

Wizytówka instytucji

Wierzymy, że sztuka ma siłę zmieniania przekonań, jest czymś istotnym i potrzebnym. Uważamy, że może ona mówić o dzisiejszym świecie w sposób odkrywczy. Prezentujemy i popularyzujemy zjawiska i problemy współczesnej kultury, a także umożliwiamy nawiązanie pogłębionego kontaktu ze sztuką. Obserwujemy, współtworzymy i przybliżamy zjawiska współczesnej kultury. Dbamy o dobre praktyki w relacjach artysta-instytucja-odbiorca. Stwarzamy artystom przestrzeń do realizacji śmiałych projektów i podejmowania trudnych tematów, przyczyniając się do wniesienia nowych wartości w dyskurs sztuki. Cenimy i propagujemy wolność wypowiedzi artystycznej. Inspirujemy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspierając rozwój społecznej wrażliwości i pogłębianie refleksji o świecie. Stawiamy sobie wielkie, elektryzujące i zuchwałe cele, wspólnie je osiągamy, w myśl zasady: reach out, hold on, make it happen.

 

III. Jak powstała Strategia Rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

 

Strategia Rozwoju jest dokumentem, który opisuje istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji. Został wypracowany metodą partycypacyjną - z udziałem pracowników i współpracowników instytucji. W diagnozowanie instytucji oraz proponowanie kierunków jej rozwoju zaangażowany był Zespół instytucji oraz Dyrekcja. Formułowanie Strategii Rozwoju poprzedziło pięć sesji warsztatowych z udziałem Zespołu poświęconych analizie możliwości oraz ograniczeń w działaniu instytucji. Spotkania warsztatowe i dyskusje moderowali: Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury.

 

IV. Diagnoza strategiczna Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” oraz jej otoczenia.

 

lV.1. Perspektywa Zespołu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki"


a. Analiza SWOT (silne i słabe strony działalności instytucji; szanse i zagrożenia w otoczeniu)

Analiza SWOT jest klasycznym narzędziem analitycznym umożliwiającym zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat silnych í słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w otoczeniu. Jest ona narzędziem służącym do „systematycznej i wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy firmy” (G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997, s. 207).

Zidentyfikowanie głównych silnych i słabych stron instytucji pozwala koncentrować wysiłki pracowników na wykorzystywaniu atutów instytucji, ewentualnie, w miarę możliwości, eliminowaniu jej słabych stron. Znajomość silnych stron i ograniczeń funkcjonowania instytucji pozwala w sposób realny planować długofalowe działania instytucji w oparciu o zidentyfíkowane szanse w otoczeniu oraz, w miarę możliwości, unikanie zagrożeń.

Podczas przeprowadzonych ze wszystkimi pracownikami Bunkra warsztatów zidentyfikowano zamieszczone poniżej najistotniejsze silne i słabe strony instytucji oraz szanse i zagrożenia w jej otoczeniu. Liczby w nawiasach oznaczają głosy oddane na poszczególne punkty przez osoby biorące udział w warsztatach. Oddawanie głosów zostało poprzedzone dyskusją przeprowadzoną w gronie pracowników i współpracowników Galerii.

 

SILNE STRONY  SŁABE STRONY 

- silna marka Bunkra; historia i tradycja instytucji, unikalna architektura budynku (10)

- lokalizacja budynku W ścisłym centrum (6)

- duża przestrzeń wystawiennicza (5)

- nastawienie na działania eksperymentalne (5)

- dach jako przestrzeń do zaadaptowania na potrzeby Galerii (4)

- przyjazny stosunek do dzieci l rodziców (3)

- elastyczność struktury organizacyjnej, duży zakres samodzielności w realizowaniu projektów (2)

- zaangażowanie społeczne (2)

- funkcjonowanie Małego Klubu Bunkra Sztuki i portalu edukacyjnego Sztuka 24h (1)

- funkcjonowanie księgarni i kawiarni w tym samym budynku (1)

- różnorodność í bogactwo oferty, interdyscyplinarność (1)

- realizowanie autorskich projektów obudowanych programem towarzyszącym (1)

- życzliwa i zaangażowana obsługa wystaw

- duża liczba bezpłatnych spotkań i wydarzeń

- różnorodny zespół, w różnym wieku, o różnych kompetencjach

- otwartość na współpracę

- materiały edukacyjne dla konkretnych odbiorców

- dodatkowe przestrzenie przeznaczone do realizacji projektów: Przestrzeń Otwarta i Sala Audiowizualna

- innowacyjne podejście do kolekcji, efemeryczność, nastawienie na odbiorcę, gromadzenie doświadczeń

- nieadekwatna analiza ryzyka wynikającego z niedoskonałego planowania i nieprzestrzegania harmonogramów (7)

- brak osoby lub firmy odpowiedzialnej za pozyskiwanie sponsorów, brak systematyzowanej strategii pozyskiwania środków zewnętrznych (6)

- niewystarczająca promocja (5)

- brak wydzielonego miejsca i adekwatnej infrastruktury dla rodziców z małymi dziećmi (4)

- nlewystarczająca komunikacja wewnętrzna, zakłócenia obiegu informacji W zespole Bunkra (4)

- brak odpowiedniej infrastruktury do realizacji projektów (4)

- niedostatek zasobów potrzebnych do realizacji dużej liczby działań na zadowalającym poziomie (3)

- brak wypracowanych standardów komunikacji w zespole, brak wypracowanych procedur pracy zespołowej (2)

- niedostatki infrastruktury technicznej, nie zadowalające warunki pracy (1)

- niedostateczny nadzór nad techniczną jakością produkcji wystaw (1)

- niski komfort zwiedzających, brak podstawowych rozwiązań o wystarczającej sprawności wentylacji, ogrzewania (1)

- niska motywacja wśród pracowników spowodowana niepewnością, czy projekty uzyskają finansowanie (1)

- niewielki zakres współpracy z instytucjami w Polsce i za granicą (1)

- niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (1)

- uzależnienie działań od dotacji Ministerstwa Kul tury i Dziedzictwa Narodowego i pozyskania środ ków zewnętrznych

- brak lobbowania u organizatora, władz, urzedni ków i ludzi wpływowych, brak budowania relacji

- brak oferty dla osób nieposługujących się jęz. polskim, niewystarczające materiały promocyjne w językach obcych, zarówno w Galerii jak i w Internecie

SZANSE

 ZAGROŻENIA

- rosnące zainteresowanie sztuką współczesną, zwiększenie jej atrakcyjności. na przykład dla sponsorów (15)

- budowanie marki Bunkra jako instytucji eksperymentującej (6)

- udostępnienie nowych przestrzeni, szczególnie dachu, i dostosowanie ich do specyfiki realizowanych projektów (4)

- współpraca z instytucjami akademicki í wspólne prowadzenie badań oraz z podmiotami organizującymi duże cykliczne imprezy Miesiąc Fotografii, Art Boom, Off Plus Camer Unsound. Krakowskie Reminiscencje Teatralne, budowanie oraz animacja społeczności wokół Bunkra (3)

- wyjście poza budynek Bunkra (2)

- działania edukacyjne dla osób 50+ (2)

- moda na modernizm, wykorzystanie bryły Bunkra (1)

- pozyskanie lub samodzielne wyprodukowanie dodatkowej (obok World Press Photo) imprezy komercyjnej (1)

- pozyskanie środków unijnych, W tym środków na remont Bunkra

- sięgnięcie po niewykorzystane do tej pory możliwości, wypracowanie niestandardowych metod pozyskiwania środków zewnętrznych

- moda na sztukę współczesną i polskich artystów

 - brak płynności finansowej, niedostatek środków, obniżenie dotacji od organizatora, konieczność redukcji kosztów funkcjonowania Bunkra, brak pokrycia wkładu własnego uníemożliwíający pozyskiwanie środków zewnętrznych (7)

- brak parkingu (7)

- konkurencja instytucji o podobnym profilu, o zbliżonym programie, mających lepszą infrastrukturę, dysponujących większymi środkami na promocję (6)

- zníechęcenie odbiorców z powodu kiepskiej infrastruktury (brak wentylacji, zły stan toalet, brak wydzielonych miejsc do realizacji niektórych działań) (6)

- zmniejszenie autonomii w tworzeniu autorskiego programu zgodnego z misją instytucji (5)

- niestabilność funkcjonowania instytucji, zmiana na stanowisku dyrektora, zmiana składu zespołu pracowników (5)

- brak pieniędzy na remont budynku (4)

- brak sponsorów, oferta Bunkra nie spełnia ich oczekiwań

- niechęć artystów, kuratorów, krytyków i innych do współpracy z Bunkrem spowodowana niepewnością finansową (niskie honoraria, nieterminowość wypłat)

 

Na kulturalnej mapie Krakowa wyróżnia nas korzystna lokalizacja, unikalna architektura, wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów i wydarzeń artystycznych, wyrazisty program kuratorski przygotowywany przez profesjonalny zespół, akcentujący eksperymentalny charakter podejmowanych działań, elastyczna struktura organizacyjna, otwartość na odbiorców i zdolność do podejmowania współpracy.

 

Analiza SWOT przeprowadzona w czerwcu 2013 wykazała przewagę słabych stron organizacji nad silnymi oraz przewagę szans nad zagrożeniami w jej otoczeniu. W tej sytuacji długofalowy rozwój instytucji powinien w większym stopniu uwzględniać możliwość wykorzystania szans, a z drugiej długofalową pracę związaną ze zwiększeniem sprawności funkcjonowania instytucji i poprawą jej kondycji finansowej. Instytucja może w tej sytuacji próbować oprzeć swój rozwój na prze- zwyciężaniu słabości poprzez wykorzystywanie możliwości i szans pojawiających się w otoczeniu. Taka sytuacja oznacza również potrzebę systematycznego obserwowania i reagowania na zmiany w otoczeniu, tj. na działania instytucji o zbliżonym profilu, na potrzeby i uwarunkowania odbiorców oraz pojawiające możliwości nawiązywania współpracy lub długookresowych partnerstw. Rozwój struktury wewnętrznej będzie się natomiast wiązał w większym niż dotychczas stopniu z działaniami na rzecz usprawnienia zarządzania projektowego i optymalizacji procesów w instytucji (w szczególności zwiększenie efektywności planowania, usprawnienie komunikacji w zespole, przyjęcie demokratycznego stylu kierowania)

 

b. Analiza relacji z otoczeniem inspirowana modelem 5 sił Michaela Portera

Strategia, która nie bierze pod uwagę uwarunkowań otoczenia, pozostaje zachcianką, marzeniem...

(K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 1998, s. 25)

 

Analiza Michaela Portera została stworzona zasadniczo dla organizacji biznesowych i opiera się na pojęciu sektora, rozumianego jako „część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku" (G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997, s. 83). Model 5 sił konkurencyjnych Michaela Portera bierze pod uwagę uwarunkowania funkcjonowania organizacji W jej powiązaniach z otoczeniem (np. dostawcami, odbiorcami i konkurentami). Myślenie kategoriami sektorowymi można zaadaptować do działalności instytucji kultury, której zasadniczym obszarem działania (rynkiem) jest gmina Kraków. Inne organizacje świadczące usługi w zakresie czasu wolnego działają w tym samym co Galeria sektorze. Zbadanie relacji między Galerią, a kluczowymi podmiotami tego sektora pozwoli na określenie jego pozycji strategicznej oraz możliwości działania w perspektywie do 2019 roku.

Oryginalny model Michaela Portera, opracowany zasadniczo dla dużych przedsiębiorstw, złożony jest z 5 elementów. Na potrzeby Strategii Rozwoju Galerii przeprowadzono analizę złożoną z trzech elementów;

- relacji Galerii z jej dostawcami (rozumianymi jako podmioty, dzięki którym instytucja realizuje swoja misję),

- relacji Galerii z odbiorcami jego oferty,

- potencjalnymi lub faktycznymi konkurentami w sektorze (konkurencja oznacza tu, że działamy na rzecz tych samych odbiorców, nie musi ona oznaczać rywalizacji).

Analiza otoczenia Galerii inspirowana modelem pięciu sił konkurencyjnych Michaela Portera dokonana została przez zespół pracowników. Obejmuje ona zidentyfikowanie podmiotów w otoczeniu Galerii istotnych dla jej działalności. Pojęcie „siły przetargowej” wyraża współzależność i wpływ dostawców i odbiorców na tę instytucję.

Dodatkowym elementem analizy było określenie głównych oczekiwań dostawców i odbiorców Galerii, dzięki czemu określona została nie tylko siła przetargowa, ale również istotne czynniki, które mogą przyczynić się do skutecznej współpracy Galerii z otoczeniem.

 

 

Analiza otoczenia Galerii Bunkier Sztuki inspirowana modelem pięciu sił Michaela Portera pozwoliła zidentyfikować ważne dla funkcjonowania Galerii podmioty (dostawców). oszacować ich siłę przetargową oraz spisać w sposób systematyczny ich oczekiwania.

 

 

DOSTAWCY

 

 
Kim jest?

Czego dostarcza?

Co nam daje?

 

Czego oczekuje?

Siła przetargowa dostawcy

1 (mała)

2 (średnia)

3 (duża)

Artyści

- dostarczają dzieł sztuki na wystawy oraz do Kolekcji

- zapewniają dopływ inspiracji, idei oraz narracji związanych ze sztuką

- przyciągają uwagę odbiorców znanymi nazwiskami - dostarczają Galerii prestiżu

- budują wizerunek Bunkra jako instytucji współpracującej ze znaczącymi postaciami

- zapewniają programowi Galerii różnorodność formalną i merytoryczną

- oczekują nawiązania 2.5 współpracy merytorycznej i organizacyjnej (często z konkretnym kuratorem)

- liczą na otrzymanie honorariów za pracę

- oczekują udostępnienia odpowiednie przestrzeni dla ich dzieł

- oczekują realizacji ich wystaw wraz z profesjonalnym wsparciem przy ich montażu

- oczekują promocji ich działań - oczekują przygotowania i wydania katalogu wystawy

- oczekują otwartości ze strony zespołu Bunkra dla proponowanych przez siebie pomysłów

- oczekują konkretnych odpowiedzi dotyczących ich pomysłów í możliwości ich realizacji

- oczekują elastyczności w działaniu

- liczą na obdarzenie ich zaufaniem

 2,5
 Organizator Urząd Miasta Krakowa  

- określa ramy organizacyjne działalności

- przekazuje środki finansowe

- oczekuje realizowania działań wzmacniających markę Krakowa

- oczekuje realizowania projektów zaproponowanych przez Organizatora

- oczekuje wspierania lokalnego środowiska artystycznego

- oczekuje realizacji wystaw, które nie wzbudzają kontrowersji na forum publicznym

- oczekuje, że Galeria będzie zaznaczać swój charakter jako instytucji miejskiej i podkreślać związki z Organizatorem

- oczekuje aktywizowania mieszkańców miasta i angażowania ich w organizowane projekty

- oczekuje jak najniższych kosztów działania

- oczekuje dostarczania sprawozdań merytorycznych, finansowych oraz planów finansowych związanych z działalnością Galerii

- oczekuje poszerzenia współpracy o inne centra kultury

 

- w kwestii finansów: 3

- w kwestii

sposobu funkcjonowania Galerii: 2 Łącznie: 2,5
 MKiDN

- zapewnia finansowanie projektów, umożliwiając ich realizację

- pozyskanie dofinansowania z MKiDN zwiększa prestiż Galerii

- oczekuje realizacji projektu zgodnej z wytycznymi i planem zawartym w pozytywnie rozpatrzonym wniosku

- oczekuje dostarczania sprawozdań na temat realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów

- oczekuje wykonania ewaluacji projektów

- oczekuje zapewnienia przez Bunkier finansowego wkładu własnego do projektów

 2,5
 Podmioty zewnętrzne działające w sferze kultury

- stanowią źródło dofinansowania działalności Galerii

- zapewniają realizację cyklicznych projektów takich jak festiwale czy przeglądy

- wzmacniają markę Bunkra i przywiązanie do niego wśród odbiorców organizowanych przez siebie wydarzeń

- zapewniają zwiększenie poziomu frekwencji na wystawach i wydarzeniach w Bunkrze

 - oczekują udostępnienia im przestrzeni niezbędnej do realizacji zaplanowanych przez nich działań

- oczekują współpracy przy organizacji wystaw i wydarzeń oraz ich promocji ze strony Bunkra

- oczekują wywiązywania się z umów

 2,5
 Bunkier Café

- dostarcza środków finansowych za wynajem przestrzeni

- zapewnia przestrzeń do mniej formalnych spotkań gości i pracowników Bunkra

- zapewnia promocję programu Bunkra

- przyczynia się do rozpoznawalności miejsca

- dostarcza potencjalnych nowych odbiorców programu Bunkra

- oczekuje utrzymania status quo w relacjach z Bunkrem

- oczekuje współpracy z zespołem Bunkra

- oczekuje udostępnienia przestrzeni przed Bunkrem

 2
 Kuratorzy zewnętrzni

- zapewniają dodatkowe pomysły na wystawy

- dostarczają własnych projektów wystawienniczych

- zapewniają ważne wydarzenia artystyczne i kontakt z artystami

- czasem zapewniają zwiększenie frekwencji

- zależy im na autonomii działania

- oczekują przestrzegania postanowień umowy

- oczekują promocji projektów

- oczekują wsparcia merytorycznego ze strony zespołu Bunkra

- oczekują wsparcia finansowego ze strony Bunkra

- oczekują informacji zwrotnej od Bunkra na temat proponowanej działalności

 2
 Eksperci zewnętrzni

- dostarczają tekstów na temat wystaw i projektów

- dostarczają naukowych analiz

- są źródłem wiedzy dla kuratorów

- dostarczają inspiracji dla projektów

- są źródłem informacji zwrotnej na temat recepcji projektów

- oczekują możliwości realizowania swoich pomysłów

- oczekują sprawdzania głoszonych przez siebie idei w praktyce

- oczekują, że Bunkier będzie platformą szybkiego reagowania na zachodzące w kulturze zjawiska

- oczekują, że Bunkier będzie pełnił funkcje kulturotwórcze

- oczekują produkcji artystycznych Bunkra na wysokim poziomie

- oczekują utrzymania przez Bunkier wysokiego poziomu merytorycznego

 2
 Stali współpracownicy merytoryczni

- dostarczają wykonywanych przez siebie usług

- zapewniają projektom reklamę poprzez własne kanały informacji

- oczekują zaufania odnośnie realizowanych przez nich działań

- oczekują jasnych zasad współpracy

- oczekują promocji ich pracy kanałami Bunkra

 1,75
 Instytucje kultury

- zapewniają możliwość współpracy i nabycia nowych doświadczeń

- zapewniają promocję działań za pomocą swoich kanałów informacyjnych

- umożliwiają wymianę pomysłów

- poprzez nawiązanie z nimi współpracy wzrasta prestiż Bunkra

- oczekują współpracy i wymiany doświadczeń

- oczekują wymiany usług promocyjnych

 1,75
Media branżowe

- zwiększają prestiż Galerii

- zapewniają promocję działań Galerii w środowisku związanym ze sztuką

- są źródłem oceny działań Bunkra

- osadzają działania Bunkra w szerszym kontekście

- oczekują wysokiej jakości działań realizowanych w Bunkrze

- oczekują dokumentacji wystaw

1,5
Partnerzy merytoryczni

- zapewniają wymianę doświadczeń

- zapewniają wsparcie merytoryczne w realizowanych projektach

- zapewniają promocję

- zapewniają kontakty środowiskowe

- dostarczają materiałów merytorycznych

- oczekują wsparcia merytorycznego

- oczekują profesjonalizmu działań

- oczekują sprawnej organizacji działań

- liczą na otwartość w działaniu

- oczekują jasno określonych warunków współpracy

1,5
Media ogólne

- dostarczają projektom reklamy

- oczekują wydarzeń i sytuacji, które mogą być źródłem omawianego w mediach skandalu

- oczekują wielkich nazwisk w projektach

- oczekują wiadomości, które można sklasyfikować jako spektakularne sukcesy lub katastrofy

- oczekują dostarczania im gotowych materiałów informacyjnych na temat wystaw i projektów

1,25
Wolontariusze i stażyści

- dostarczają wkładu w postaci swojej pracy przy projektach

- dostarczają świeżego spojrzenia na instytucję i entuzjazmu do działania

- budują społeczność wokół Bunkra

- przyciągają znajomych do uczestnictwa w wydarzeniach Bunkra

- oczekują zdobycia doświadczenia

- oczekują ciekawych i konkretnie formułowanych zadań

- oczekują pozostawienia im dość dużej samodzielności w działaniu i możliwości realizacji własnych pomysłów

- oczekują, że ich praca spotka się z uznaniem

- liczą na rekomendację po zakończeniu stażu

- liczą na uzyskanie w przyszłości pracy etatowej

1,25
Księgarnia

- zapewnia dystrybucję wydawnictw Bunkra

- dostarcza Bunkrowi grupę potencjalnych odbiorców

- umożliwia Bunkrowi korzystanie z rozpoznawalnej marki Ha!art

- oczekuje bezpłatnego udostępnienia przestrzeni

- oczekuje osobnej przestrzeni do promocji swoich wydawnictw

- oczekuje współpracy W realizacji działań

1,25
Partnerzy barterowi

- zapewniają wymianę usług i rzeczy

- oczekują świadczeń promocyjnych

- liczą na nieodpłatny wynajmem przestrzeni

- oczekują przygotowania dla nich programu nieodpłatnych działań

1,25
Dostawcy usług technicznych

- dostarczają materiałów promocyjnych, druków itp.

- oczekują klarownego harmonogramu działań

- oczekują dostarczania materiałów w odpowiedniej formie

1
Sponsorzy

- dostarczają środków finansowych

- dostarczają konkretnych produktów

- zapewniają przestrzeń reklamową poza Bunkrem

- oczekują interesującej 0,75 oferty

- oczekują promocji swoich działań

- oczekują organizacji głośnych wydarzeń, które pozwolą im zaistnieć w mediach jako sponsorom

- oczekują przeznaczenia im atrakcyjnej powierzchni reklamowej

0,75

 

Kluczowymi dostawcami okazali się artyści, Organizator (Urząd Miasta Krakowa), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmioty zewnętrzne związane ze sferą kultury. Istotną rolę odgrywają również Bunkier Café, kuratorzy zewnętrzni, eksperci zewnętrzni, stali współpracownicy merytoryczni i instytucje kultury. Mniejsze znaczenie jako dostawcy mają natomiast media (zarówno branżowe, jak í ogólne), partnerzy merytoryczni, wolontariusze i stażyści, partnerzy barterowi oraz księgarnia. Jako dostawcy o najmniejszym aktualnie znaczeniu i sile przetargowej zostali wskazani dostawcy usług technicznych oraz sponsorzy.

 

Analiza relacji Galerii Bunkra Sztuki z otoczeniem wykazała, że dla długofalowych działań instytucji kluczowe są dwie najmocniejsze grupy dostawców. Pierwszą z nich są artyści oraz kuratorzy zewnętrzni, którzy przyczyniają się do kształtowania marki Bunkra Sztuki, a jednocześnie dostarczają instytucji inspiracji oraz zapewniają różnorodność działań. Drugą grupą są podmioty zasilające Bunkier finansowo, przede wszystkim Organizator (Urząd Miasta Krakowa), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bunkier Cafe i zewnętrzne podmioty związane z kulturą. Niekiedy poza zapewnianiem środków finansowych dostawcy o dużej sile przetargowej są również źródłem rozpoznawalnych, markowych i frekwencyjnych wydarzeń (np. World Press Photo). Co istotne, wśród dostawców ważnych ze względu na dostarczane środki finansowe nie znaleźli się sponsorzy i partnerzy barterowi.

 

Relacje z kluczowymi dostawcami oznaczają dla Bunkra Sztuki konieczność balansowania między dostawcami będącymi źródłem funduszy oraz potrzebą zwiększenia dochodów własnych instytucji, a z drugiej strony dostawcami treści, idei oraz inspiracji, zgodnymi z przyjętą w strategii rozwoju misją instytucji podkreślającą eksperymentalny charakter podejmowanych działań. Cele instytucji powinny obejmować obydwa obszary - z jednej strony ustabilizowanie sytuacji finansowej i wzrost dochodów własnych, z drugiej eksperyment oraz inspiracja twórcza.

 

Siła przetargowa ekspertów zewnętrznych, instytucji kultury, współpracowników merytorycznych i partnerów merytorycznych oraz mediów branżowych została oszacowana jako średnia. Oznacza, to że relacje te mogą kształtować się bardziej swobodnie i elastycznie ze względu na relatywnie duża liczbę dostawców.

 

Siłą przetargowa pozostałych (wolontariuszy i stażystów, sponsorów, zewnętrznych dostawców usług), została oceniona jako słaba, co oznacza że w relacji z tymi dostawcami Bunkier Sztuki dysponuje większym wpływem na jej przebieg i rezultat oraz ma możliwość rezygnacji ze współpracy bez szkody dla realizowanej misji instytucji. Dostawcą o nieco odmiennym charakterze jest księgarnia prowadzona przez Korporacje Ha!Art, mimo stosunkowo niewysokiej siły przetargowej jest dostawcą istotnym, a Bunkier powinien wypracować nowe zasady współpracy z tym podmiotem. Również siła przetargowa partnerów barterowych oraz sponsorów została oceniona jako słaba, głównie ze względu na ich niewielką skłonność do współpracy na polu sztuki współczesnej. Biorąc jednak pod uwagę konieczność zróżnicowania źródeł finansowania Bunkra, należy uznać, że rezygnacja ze współpracy z nimi nie miałaby pozytywnych efektów dla Bunkra.

 


ODBIORCY

 

 
Kim są? Czego oczekują od Bunkra?

Siła przetargowa dostawców

1 (mała)

2 (średnia)

3 (duża)

Uwagi
Osoby zainteresowane sztuką współczesną - stali odbiorcy

- atrakcyjnego i dobrze przygotowanego merytorycznie programu wystaw i programu towarzyszącego

- materiałów pomocniczych do wystaw (dobrze przygotowanych merytorycznie, analitycznie i atrakcyjnie zredagowanych druków, w tym katalogów)

- efektu zaskoczenia i odkryć w realizowanych projektach

- spotkań dyskusyjnych z artystami i teoretykami

- partycypacji W działaniach Bunkra - partnerskiego traktowania

2,5

Konieczność stworzenia systemu pozyskiwania danych o tej grupie odbiorców - ankiety i cykliczne analizy

 

Odbiorcy mogą wybrać ofertę kierowaną przez inną instytucję kultury w Krakowie

 Profesjonaliści zajmujący się zawodowo analizą sztuki współczesnej, artyści, studenci kierunków artystycznych

- atrakcyjnego i dobrze przygotowanego merytorycznie programu wystaw i programu towarzyszącego

- materiałów pomocniczych do wystaw (dobrze przygotowanych merytorycznie, analitycznie í atrakcyjnie zredagowanych druków, w tym katalogów)

- efektu zaskoczenia i odkryć w realizowanych projektach

- spotkań dyskusyjnych z artystami i teoretykami

- partycypacji W działaniach Bunkra - partnerskiego traktowania

- prezentacji wystaw uznanych artystów

- kontekstu środowiskowego

2,5 Komunikaty kierowane do tej grupy odbiorców muszą spełniać kryterium profesjonalizmu
 Rodzice z dziećmi

- wystaw dostosowanych do zwiedzania przez dzieci

- możliwości zostawiania dzieci pod opieką

- wydarzeń towarzyszących, zajęć i warsztatów, w których mogą brać udział rodzice z dziećmi

- realny wkład w wydarzenia partycypacja

- atrakcyjnych, zaskakujących Wydarzeń

- podnoszenia umiejętności dzieci w ramach niestandardowych zajęć edukacyjnych

 2,5  
 Odbiorcy ,,iwentowi" - World Press Photo, Noc Muzeów

- konkretnego wydarzenia lub wystawy

- atrakcji towarzyszących wydarzeniu (np. podczas Nocy Muzeów)

- wystaw fotograficznych

- tanich biletów

- nauczyciele: warsztatów dla uczniów dopasowanych do programu

 2,5 Zasadne wprowadzenie biletów grupowych możliwych do wykorzystania w różnych konfiguracjach
 Studenci kierunków nieartystycznych

 - zniżek

- oryginalnej i emocjonującej oferty

- dobrze opracowanych materiałów informacyjnych

 2  
 Odbiorcy 50+

- standardu, elegancji

- komfortu zwiedzania (miejsc do siedzenia, wyraźnych opisów i informacji)

- interesującego, wyjaśniającego komentarza dla prezentowanych wystaw

 2  
 Uczestnicy „małych” wydarzeń organizowanych w Bunkrze

- spotkania z profesjonalistami

- wydarzeń z pogranicza sztuki i aktualnych tematów np. społecznych

- możliwości zabrania głosu

 2 Liczne grupy przychodzące na akcje i spotkania w Bunkrze, ludzie w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, aktywni mieszkańcy, odbiorcy dawnego Klubu Bunkra Sztuki
 Użytkownicy portalu sztuka 24h

- interesujących materiałów edukacyjnych udostępnianych na licencji CC

- rozrywki wynikającej z edukacji przez sztukę

- niestandardowych pomysłów edukacyjnych

 1,5  Konieczność systematycznego udostępniania materiałów w internecie
 Nauczyciele i uczniowie

- specjalnie przygotowanej oferty kierowanej do szkół

- oprowadzania dla grup szkolnych

- zniżek

- darmowego wstępu dla nauczyciela z grupą uczniów

- odzwierciedlenia programu nauczania w programie wystawienniczym i edukacyjnym galerii

- uczestnictwa w ramach spotkań ze sztuką współczesną prezentowaną w galerii

- organizacji szkoleń i warsztatów

 1,5  
Czytelnicy publikacji

- dobrze przygotowanych merytorycznie, analitycznie i atrakcyjnie zredagowanych druków, w tym katalogów

1 Konieczność dopracowania systemu dystrybucji wydawnictw w księgarniach w Polsce i w internecie
Osoby zainteresowane sztuką współczesną - stali odbiorcy, którzy nie korzystają z Internetu

- materiałów pomocniczych do wystaw (dobrze przygotowanych merytorycznie, analitycznie i atrakcyjnie zredagowanych druków, w tym katalogów)

1

Udostępnianie treści o wydarzeniach w galerii tylko drogą elektroniczną skutecznie wyklucza tę grupę

Turyści, w tym turyści zagraniczni

- informacji i wydawnictw drukowanych w językach obcych

- oprowadzań po wystawach w językach obcych

- informacji o polskiej sztuce współczesnej

1 Bunkier jest jedną z atrakcji turystycznych Krakowa. Wpisany w większość przewodników po mieście, niekoniecznie ma ofertę kierowaną specjalnie do turystów
Mieszkańcy Krakowa

- informacji w widocznych miejscach w mieście

- różnorodnej oferty

- oprowadzań

- oferty prezentującej sztukę uznanych artystów

- wystaw cyklicznych

1  
Studenci w ramach zajęć

- darmowego wstępu

- profesjonalnego komentarza ze strony kuratora

1  

  

 

 

W ramach analizy wyłonionych zostało 9 grup odbiorców, trzy z nich mają dużą siłę przetargową w relacji z Bunkrem Sztuki. Wśród nich największą siłą przetargową dysponują odbiorcy zainteresowani sztuką współczesną o wysokich kompetencjach kulturowych. Są to główni odbiorcy propozycji Bunkra Sztuki, często wieloletni, a ich postulaty potrzeby i opinie mogą wpływać znacząco na wizerunek instytucji. Stwierdzono również, że w związku z ich szczególnym miejscem wśród wszystkich odbiorców ich potrzeby i opinie powinny być lepiej rozpoznane.

 

Równie dużą siłą przetargową stanowią uczestnicy wystaw cieszących się największą frekwencją (World Press Photo), które odbywają się w Bunkrze. Stanowią oni bardzo liczną grupę uczestników, choć zasadniczo większość z nich nie korzysta z oferty Bunkra poza tymi wydarzeniami.

 

Stosunkowo nową grupą odbiorców Bunkra Sztuki o wysokiej sile przetargowej okazały się rodziny z małymi (zwykle kilkuletnimi) dziećmi. Jest to grupa odbiorców o tyle istotna, że w wieloletniej perspektywie z niej mogą wywodzić się przyszli odbiorcy sztuki współczesnej. Dzięki tej grupie Bunkier dociera również do szerszych niż dotychczas grup odbiorców, ułatwiając im kontakt ze sztuką współczesną. Ich potrzeby zostały szczegółowo poznane, a jednocześnie utrzymanie tej grupy wymaga spełniania ich szczególnych wymagań i sprostania rosnącym standardom, zwłaszcza w zakresie infrastruktury w galeriach sztuki i muzeach w Polsce.

 

Istotne znaczenie mają również odmienne potrzeby, jakie mają obie grupy odbiorców. Z jednej strony potrzeba osobistego kontaktu ze sztuką, bez wyjaśnień czy tabliczek edukacyjnych, z drugiej potrzeba zorganizowania całego pobytu w Galerii od wejścia do wyjścia. Przyszłe działania Bunkra Sztuki wymagałyby tworzenia bezkolizyjnych rozwiązań uwzględniających potrzeby pierwszej i trzeciej grupy odbiorców.

 

Wśród odbiorców o średniej sile przetargowej znaleźli się ci, którzy często korzystają z oferty w grupach i mają specyficzne potrzeby (np. grupy odbiorców 50+). Skierowanie oferty lub wejście z nimi we współpracę może okazać się szansą na rozszerzenie grona odbiorców wydarzeń oferowanych przez Bunkier.

 

Wśród odbiorców, którzy mają średnia siłę przetargową, tj. mają swoje specyficzne oczekiwania, a jednocześnie nie wpływają w sposób strategiczny na działalność Bunkra są: nauczyciele oraz turyści zagraniczni. Obecność oraz zainteresowanie przedstawicieli tych grup działalnością Bunkra wskazuje, że w istnieje w tym obszarze potencjał i możliwość rozwinięcia oferty dla tych grup odbiorców.

 

 

KONKURENCJA

 

 
 Kim jest konkurencja?

W jakim zakresie działanie konkurencji pokrywa się z działalnością Bunkra Sztuki.

O co konkurujemy?

W czym Bunkier Sztuki jest konkurencyjny?
 MOCAK

 

- o odbiorcę 

-artystów

- prestiż

- finanse, uwagę i przychylność Organizatora

- uwagę mediów oraz opinię mediów branżowych

- lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa

- historia instytucji

- różnorodność realizowanych projektów

- autorska i sprawdzona oferta dla dzieci

- elastyczność i swoboda działania

- otwartość na eksperyment

- zaangażowanie społeczne

- miejsce spotkań i dyskusji na trudne tematy

- wysokie kompetencje kulturowe sąsiadów i najbliższego otoczenia

 Muzea Krakowa (Muzeum Narodowe, Muzeum Historyczne, Muzeum Etnograficzne, Manggha)

- o odbiorcę, w tym przede wszystkim: dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli (oferta dla szkół), o widza masowego, o uczestników wydarzeń towarzyszących

- możliwość realizacji wystaw czasowych młodych artystów

- bezpłatna oferta edukacyjna

- niestandardowe formy i narzędzia komunikacji z odbiorcą

- elastyczność podejmowanych działań otwartość na eksperyment

- autorskie podejście do edukacji (edukacja przez doświadczanie, a nie historię sztuki)

- rozpoznawalność i marka zajęć dla dzieci (warsztaty z artystami, wydawnictwa)

- lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa

- architektura modernistyczna

 Centra i ośrodki kultury w Krakowie Krakowa (MOS, MCK)

- miejsce na mapie kulturalnej

- uczestnika działań społecznych: paneli, debat

- o uczestnika wydarzeń niewystawowych

- historia instytucji

- przestrzeń wystawiennicza

- obecność w przewodnikach po Krakowie

 Muzea, centra kultury W Polsce (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Zamek Ujazdowski, NInA, MSN W Warszawie, MS W Łodzi)

- otwartość (ułatwienie dostępu do sztuki)

- o innowację (pierwszeństwo realizacji pomysłów i projektów)

- o odbiorcę wirtualnego

- o uwagę mediów

- o opinie koneserów

- jakość kontaktu z odbiorcą

- otwartość na eksperyment

 III sektor związany ze sztuką

- o finanse miejskie i państwowe

- artystów

- własne miejsce w centrum

- marka, tradycja, zaufanie odbiorców

 Bunkier Café

- o nazwę

- o klienta

- warto  „uwspólnić” klienta kawiarni i Bunkra (zespół na rzecz wzajemnego wspierania się)

 

 

Na terenie Krakowa i Polski funkcjonuje wiele podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Bunkra Sztuki. Bardzo istotne dla rozwoju Galerii będzie obserwowanie ich działań i wybór jednej z trzech możliwych reakcji:

- konkurowanie jakością lub unikalnością oferty w przypadku pokrywania się zakresu działań

- znajdowanie i realizowanie oferty, której brakuje w sektorze czasu wolnego

- nawiązywanie współpracy instytucjonalnej, a w miarę możliwości partnerstw służących wspólnej realizacji przedsięwzięć.

Konkurujemy przede wszystkim o uwagę i czas odbiorców wystaw, projektów i wydarzeń, o miejsce na mapie kulturalnej miasta i Polski, o pierwszeństwo w realizacji pomysłów oraz uwagę mediów i pozytywną opinie ekspertów.

 

Na tle innych instytucji kultury działających na terenie Krakowa i Polski wyróżniamy się przede wszystkim otwartością na podejmowanie działań i projektów o charakterze eksperymentalnym, integrujących obszary: wystawienniczy, edukacyjny i wydawniczy, między innymi autorski program skierowany do dzieci, niestandardowe podejście do kolekcji dzieł sztuki.

 

lV.3. Podsumowanie i wnioski z analiz


W przyjętej analizie poszukiwano głównie wyróżniających zasobów i kompetencji, które są źródłem skutecznego działania instytucji. Takie podejście cechuje założenie, że „aby zrozumieć źródła sukcesu organizacji, trzeba zrozumieć konfigurację jej unikalnych zasobów i umiejętności" (K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 1998, s. 85). Kluczowymi zasobami Galerii okazały się: silna marka Bunkra, unikalna architektura budynku i jego lokalizacja, doświadczenie w realizacji projektów i wysokie kompetencje zespołu, elastyczna struktura organizacyjna.

 

V. Perspektywa rozwojowa Galerii 2014-2019

 

a. Kluczowe obszary rozwoju Bunkra Sztuki

Priorytetowe obszary rozwoju instytucji na lata 2014-2019 wypracował Zespół Galerii na podstawie analiz własnych zasobów oraz zasobów i oczekiwań środowiska, z którym i dla którego pracuje.

Wyłonione kluczowe obszary rozwoju to:

 

I. TU I TERAZ

Zajmujemy się sztuką, która ma potencjał wpływania na rzeczywistość, a jej działanie wykracza poza ramy galerii. Podkreślamy interdyscyplinarny, performatywny i społeczny charakter sztuki współczesnej. Uważamy, że może ona mówić o dzisiejszym świecie w sposób odkrywczy.

 

II. LABORATORIUM

Inicjujemy sytuacje twórcze i zapewniamy przestrzeń do eksperymentu. Istotny jest dla nas nie tylko efekt podejmowanych działań, ale również ich przebieg. Zależy nam na wytworzeniu zbioru doświadczeń przeznaczonych do analizy, dzielenia się nimi i wykorzystywania w przyszłości.

 

III. DOŚWIADCZANIE

Dążymy do tworzenia optymalnych warunków do doświadczania sztuki współczesnej. Wypracowujemy różnorodne metody jej udostępniania, badamy, w jaki sposób jest odbierana. Chcemy zaskakiwać widzów, zachęcać ich do aktywności i inspirować do zdobywania własnych doświadczeń.

 

b. Cele strategiczne

W ramach trzech kluczowych obszarów rozwoju Bunkra Sztuki na lata 2014-2019 roku, wyłonionych przez zespół pracowników Galerii, zostały zaproponowane cele strategiczne i operacyjne. Cele nr 1 i 2 dotyczą charakterystyki działań Galerii, cele nr 3, 4, 5 i 6 dotyczą sposobu realizacji tych działań. Każdy cel strategiczny wpisuje się we wszystkie kluczowe obszary rozwoju Galerii.

 

CEL STRATEGICZNY NR 1: Ugruntowanie pozycji Galerii jako instytucji eksperymentującej.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

W swoich działaniach odwołujemy się do mitu założycielskiego Galerii, zgodnie z którym jest ona enklawą nowoczesności na obszarze Starego Miasta, miejscem wytrącającym z utartych przekonań i rozbijającym bezkrytycznie przyjmowane stereotypy. Nie boimy się popełniania błędów, a od innych instytucji odróżniamy się odwagą w podejmowaniu działań eksperymentalnych. Szukamy niestandardowych metod funkcjonowania w obrębie sztuki współczesnej; interesuje nas nie tylko wynik, ale też proces, poszukiwanie i eksperyment. Podejmując trudne, niekiedy kontrowersyjne, tematy, nie traktujemy wystawy jako zamkniętego układu elementów, lecz jako proces wymiany doświadczeń pomiędzy artystą, instytucją i odbiorcą. Staramy się ukazać złożoność świata przez pryzmat sztuki.

 

CEL STRATEGICZNY NR 2: Udoskonalenie metod komunikacji z odbiorcami projektów realizowanych przez Galerię.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

Wierzymy w niezależność sztuki współczesnej i w to, że może być potrzebna każdemu z nas. Artyści mówiąc o współczesnym świecie, podejmują niejednokrotnie zagadnienia niewygodne, trudne, jątrzące, a my nie unikamy tego, co może okazać się niełatwe w odbiorze. Szukamy informacji na temat naszych odbiorców i staramy się poznać ich preferencje po to, by stworzyć optymalne narzędzia i wypracować metody, które pozwolą nam na ukazanie emancypacyjnej roli sztuki i kultury współczesnej. Nie tłumaczymy sztuki, dajemy narzędzia, umożliwiające jej odbiór. Wypracowujemy metody komunikacji z odbiorcą. Działamy z myślą o niej i o nim, starając się zredefiniować układ: galeria - dzieło - artysta - kurator - odbiorca.

 

CEL STRATEGICZNY NR 3: Zwiększenie udziału Galerii w projektach partnerskich.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

Nie chcemy zamykać się we własnych murach, ani działać w próżni. Współpraca to sposób działania; traktujemy ją jako źródło wymiany doświadczeń i transfer wiedzy; poszerza horyzonty i jest pomocna w odkrywaniu nowych kierunków działania. Chcemy się uczyć, wyciągać wnioski i udostępniać rezultaty naszych doświadczeń.

 

CEL STRATEGICZNY NR 4: Zmniejszenie ryzyka w finansowaniu projektów poprzez usystematyzowanie metod pozyskiwania środków oraz dywersyfikację źródeł finansowania.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

Obecna sytuacja finansowa instytucji i innych podmiotów działających na obszarze kultury nie jest łatwa. Chcemy wziąć udział W debacie dotyczącej finansowania kultury, a W swoich działaniach dążyć do zwiększenia liczby źródeł, z których dofinansowujemy realizowane przez nas projekty i ustabilizowania sytuacji finansowej Galerii, również przez podejmowanie niestandardowych działań służących pozyskiwaniu środków.

 

CEL STRATEGICZNY NR 5: Dostosowanie budynku Galerii do specyfiki planowanych działań i aktualnych standardów.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

Doceniamy unikalność architektoniczna budynku Galerii i jakość projektu Krystyny Różyskiej-Tołłoczko. Odczuwamy potrzebę ochrony wybitnego dzieła polskiego modernizmu. Oddany do użytkowania W 1965 roku budynek Galerii nie przeszedł gruntownego remontu od niemal 50 lat, a w trakcie użytkowania włączono do niego dodatkowe elementy bez poszanowania estetyki całości. Zatrzymanie postępującej degradacji substancji budowli jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Chcemy dostosować budynek do współczesnych wymogów i standardów wystawienniczych oraz specyfiki realizowanych projektów, umożliwiając tym samym dostęp do kultury szerokiemu gronu odbiorców.

 

CEL STRATEGICZNY NR 6: Usprawnienie systemu zarządzania projektami i procesami w Galerii.

Uzasadnienie z perspektywy zespołu Galerii:

Dążymy do osiągnięcia stanu, w którym Bunkier jest organizacją dobrze zarządzaną i sprawnie działającą. Struktura organizacyjna i obowiązujące procedury są nakierowane przede wszystkim na osiąganie celów. Praca organizowana jest w zespołach projektowych, obowiązuje zadaniowy czas pracy. Wszyscy pracujący w Bunkrze mają precyzyjnie wyznaczone zakresy obowiązków i kompetencji. Wiedzą, co do nich należy i co od nich zależy, a także - czego mogą oczekiwać od innych pracowników i z jakich zasobów organizacji korzystać. Obowiązują przejrzyste procedury, ujęte w dostępny dla wszystkich zbiór dobrych praktyk instytucji. Kierujemy się zasadami sformułowanymi w kodeksie etycznym organizacji. Instytucja zapewnia warunki do realizacji inicjatyw pracowników. Planujemy działania, realizujemy je według mądrze opracowanych harmonogramów. Dokonujemy ewaluacji realizowanych działań, doskonalimy metody pracy. Dbamy o jakość wewnętrznej komunikacji. Jesteśmy organizacją uczącą się.

 

c. Cele operacyjne i działania

 

Cel Strategiczny 1: Ugruntowanie pozycji Galerii jako instytucji eksperymentującej.

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie liczby działań i projektów eksperymentalnych oraz integrujących obszary: wystawienniczy, edukacyjny i wydawniczy.

Cel operacyjny 1.2. Wypracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej dotyczącej potencjału działań eksperymentalnych w Krakowie.

 

Cel Strategiczny 2: Wypracowanie metod komunikacji z odbiorcami projektów realizowanych przez Galerię.

Cel operacyjny 2.1. Opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania informacji o potrzebach odbiorców.

Cel operacyjny 2.2. Wypracowanie narzędzi komunikacji z konkretnymi grupami odbiorców: dziećmi, młodzieżą, studentami, dorosłymi, osobami starszymi oraz ekspertami i amatorami kultury.

Cel operacyjny 2.3. Zrealizowanie projektu badawczego dotyczącego wybranych grup odbiorców Bunkra.

 

Cel Strategiczny 3: Zwiększenie udziału Bunkra w projektach partnerskich.

Cel operacyjny 3.1. Poszerzenie zakresu współpracy z instytucjami i organizacjami w ramach realizacji działań związanych ze strategią rozwoju i programem Galerii.

Cel operacyjny 3.2. Opracowanie i uruchomienie programu rezydencji artystycznych i kuratorskich.

Cel operacyjny 3.3. Wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy z instytucjami edukacyjnymi.

Cel operacyjny 3.4. Usystematyzowanie zasad i rozwinięcie współpracy z podmiotami działającymi na terenie Galerii.

 

Cel Strategiczny 4: Zmniejszenie ryzyka w finansowaniu projektów poprzez usystematyzowanie metod pozyskiwania środków oraz dywersyfikację źródeł finansowania działalności Galerii.

Cel operacyjny 4.1. Udział W debacie dotyczącej systemu finansowania kultury, m.in. poprzez dołączenie do istniejących inicjatyw.

Cel operacyjny 4.2. Zwiększenie stopnia pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów kulturalnych.

Cel operacyjny 4.3. Zwiększenie sprzedaży usług i produktów własnych.

 

Cel Strategiczny 5: Dostosowanie budynku Galerii do specyfiki planowanych działań i aktualnych standardów.

Cel operacyjny 5.1. Przeprowadzenie generalnego remontu budynku Galerii.

Cel operacyjny 5.2. Stworzenie W Galerii przestrzeni służących realizacji planowanych działań.

 

Cel Strategiczny 6: Usprawnienie systemu zarządzania projektami i procesami w Galerii.

Cel operacyjny 6.1. Usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej Bunkra.

Cel operacyjny 6.2. Udoskonalenie procedur organizacyjnych oraz opracowanie i wdrożenie nowych.

Cel operacyjny 6.3. Rozwijanie sieci współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Cel operacyjny 6.4. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników Galerii w nowych obszarach wynikających ze specyfiki planowanych działań.

Cel operacyjny 6.5. Wprowadzenie narzędzi monitoringu i ewaluacji realizowanych działań. 

 

 

VI. Realizacja Strategii Rozwoju

Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, który pełni rolę narzędzia długofalowego zarządzania, monitoringu i ewaluacji. Na poziomie szczegółowym sam dokument podlega ewaluacji i zmianom w takcie realizacji zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie monitoringu działań.

Zapis działań realizujących poszczególne cele operacyjne jest zatem dynamiczny. Na etapie tworzenia Strategii precyzujemy cele strategiczne i operacyjne, jednakże możemy nie znać wszystkich działań składających się na ich realizację - zwłaszcza tych, które realizowane będą za cztery lub pięć lat.

Tabela zawierająca działania jest okresowo (np. w trybie półrocznym) uzupełniana zgodnie z procesem ustalania konkretnych wytycznych: dat, osób odpowiedzialnych czy zakresów czynności i wskaźników. Dlatego roboczą formą dokumentu jest jego zapis cyfrowy, pozwalający na wprowadzanie i rejestrację zmian. Wersja podstawowa dokumentu, zawierająca analizy potencjału instytucji oraz jej otoczenia oraz wyłonione kluczowe obszary rozwoju i cele jest jednym z podstawowych dokumentów charakteryzujących Galerię.

 

a. Wdrażanie Strategii Rozwoju

Za wdrażanie Strategii Rozwoju odpowiada Dyrektor Galerii. Co pół roku organizuje spotkanie ewaluacyjne, na którym wraz z Zespołem analizuje realizację poszczególnych celów, ryzyko z nimi związane oraz podejmuje decyzje o ewentualnych zmianach w Strategii. Aby te działania były efektywne, Dyrektor zleca pracownikom monitoring poszczególnych działań. Dane z tego monitoringu, wraz z innymi danymi koniecznymi do podejmowania decyzji (np. analizą finansową), stanowią podstawę do ewaluacji poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych.

 

b. Monitoring i ewaluacja

Ewaluacji Strategii Rozwoju dokonuje się W Galerii w trybie półrocznym. Usprawnieniu monitoringu służą karty działań, w których określone zostają wskaźniki dla każdego z nich. Obok wskaźników ilościowych zespół stosuje także wskaźniki jakościowe.

 

VII. Wykorzystana literatura

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997.

K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 1998. Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury 2011, red. M. Śliwa, Kraków, MIK.

l. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna W zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, Warszawa 2003.

 

Strategia Rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” na lata 2014-2019 powstała metodą partycypacyjną, dzięki zaangażowaniu dyrekcji, zespołu pracowników i współpracowników. Prace nad Strategia trwały od maja do września 2013. Prace redakcyjne zostały zakończone W listopadzie 2013.

 

W warsztatach, których celem było skonstruowanie dokumentu Strategii, brali udział:

Dyrektor Galerii: Piotr Cypryański

Pracownicy:

Kuratorzy: Anna Bargiel, Lidia Krawczyk, Anna Lebensztejn, Aneta Rostkowska, Krzysztof Siatka, Karolina Vyšata

Koordynatorki; Renata Zawartka, Jolanta Zawiślak

Konserwatorka: Kinga Olesiejuk

Zespół ds. Komunikacji; Martyna Chołys, Tomasz Kaczmarczyk, Karolina Więckowska, Aleksandra Wiśniewska

Dział techniczny: Tomasz Krupa, Andrzej Dudziński, Kazimierz Zięba, Krzysztof Żołnierczyk

Księgowość: Barbara Guzik, Katarzyna Kryniger-Markowiak

Sekretariat: Lilianna Flacht-Wolter

Portiernia; Teresa Dudzińska, Anna Sikorska, Bożena Jończyk, Elżbieta Szwajdrych

Kasjerka: Anna Mól

Obsługa wystaw: Eugenia Kalińska, Andrzej Lisik, Krzysztof Drzewiecki

Współpracownicy: Agata Biskup, Paulina Hyła, Anna Kazimierczak, Mateusz Okoński, Michal Wróblewski

Moderatorzy warsztatów: Anna Miodyńska, Sebastian Wacięga (MIK)

Redakcja Strategii Rozwoju: Piotr Cypryański oraz Anna Bargiel, Anna Lebensztejn, Krzysztof Siatka, Karolina Więckowska

 

 

 

 


Plan programowy na rok 2019

 

PROGRAM GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI NA ROK 2019

Opracowanie: Dział Programowy1. Wystawy

 

termin: kwiecień – maj - czerwiec 2019

 

W NOCY TWARZĄ KU NIEBU - wystawa zbiorowa

Kuratorzy: Krzysztof Siatka

 

MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE - wystawa zewnętrzna

 

termin: czerwiec - lipiec 2019


ZPAP wystawa główna

 

termin: sierpień – wrzesień – październik 2019

 

PEJZAŻ KONCEPTUALNY - wystawa zbiorowa

Kuratorka: Anna Lebensztejn

 

CYGARFABRYKA. ARCHIWUM OPORU - wystawa zbiorowa

Kuratorka: Lidia Krawczyk

 

termin: listopad - grudzień 2019 – styczeń 2020

 

ANNA SZTWIERTNIA - wystawa indywidualna

Kuratorka: Anna Lebensztejn

 

WYSTAWA ILUSTRACJI SATYRYCZNEJ - wystawa zbiorowa

Kuratorka: Anna Bargiel

 

MONIKA NIWELIŃSKA, TRINITY SITE - wystawa zbiorowa

Kurator: Krzysztof Siatka

 

  

2. Projekty artystyczne realizowane przez Bunkier Sztuki nie będące wystawami.

 

NETWORKERSI

projekt zespołowy

 

WARM U", EMISJA

projekt zespołowy

 

SEJSMOGRAF 4, ON TOUR

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Łączyńska-Widz

 

3. Wydawnictwa

 

PAWILON WYSTAWOWY: środowisko artyści instytucja konflikT kurAtor Widownia festiwAle,

seria 7 broszur

Red. Lidia Krawczyk

 

Seria książkowa PAWILON WYSTAWOWY, przekłady

Red. Lidia Krawczyk

 

Lane Relyea, Your Everyday Art World, MIT Press 2013

 

KRZYSZTOF SIATKA, JANUSZ KACZOROWSKI. INTYMNA DROGA DO WYCOFANIA

 

THE TROUBLE WITH VALUE

red. Krzysztof Siatka, Kris Dittel

 

SEJSMOGRAF 1-2-3

Red. Anna Bargiel

 

PAWILON. HISTORIA MIEJSCA

red. Anna Lebensztejn, Paulina Hyła

 

czy MOŻNA? KOLEKCJA BUNKRA SZTUKI red. Kinga Olesiejuk, Anna Lebensztejn

 

  

4. Program towarzyszący, edukacja, działania kontekstualne.

 

 

OTWARTA PRZESTRZEŃ - PROJEKT ZIELENIEC

 

 

OPOWIADAMY O WYSTAWIE

 

 

WARSZTATY rodziNNE

 

 

GALERIA BEZ BARIER

 

 

SZTUKA 24H

 

 

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI

 

 

 

 


 

Sprawozdania  merytoryczne z działalności Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"


Sprawozdanie roczne za 2018 - skrócone

SPRAWOZDANIE SKRÓCONE

Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ

GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

ZA ROK 2018

 

A. Oferta Kulturalna:

- liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych (koncertów/spektakli/wystaw):

 wystawy: 11 + 2 zagraniczne

 wydarzenia: 101

 liczba wydarzeń o charakterze edukacyjnym: 65

B. Frekwencja:

- łączna liczba odbiorców oferty kulturalnej (zwiedzających/uczestników /użytkowników)

 wystawy i wydarzeń: 28 812 osób w tym:

□ łączna liczba uczestników wystaw: 7829 osób + 300 osób wystawa zagraniczna

□ łączna liczba uczestników wydarzeń: 6216 osób, w tym:

• łączna liczba uczestników wydarzeń edukacyjnych: 694 osoby + 350 uczestników pośrednich

• łączna liczba uczestników wydarzeń 3236 osób

• portalu www.sztuka24h.pl: 3553 użytkowników

C. Bilety:

- łączna ilość sprzedanych biletów 7396, w tym:

 płatne: 3478

 sprzedane w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+: 32

 sprzedane w ramach Karty Krakowskiej: 30

 bezpłatne 3918

 zagranicznych: 300

- łączna kwota netto uzyskana za bilety sprzedane w roku 2018: 27 438,34 zł,

w tym:

 łączna kwota netto za bilety sprzedane w ramach KK Rodzinnej 3+: 5,56 zł

 łączna kwota netto za bilety sprzedane w ramach Karty Krakowskiej: 8,89 zł

 

PROMOCJA: analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 1.07 – 31.12.2018.

Liczba publikacji w podziale na media.

 

Bunkier Sztuki prasa internet social media telewizja radio suma

                       53      364      50       2                5           476

 

 

WYSTAWY, zwiedzający: 7829 osób + 300 osób wystawa zagraniczna

Tytuł wystawy Czas trwania wystawy

The Trouble with Value 15.12.2017 – 18.03.2018

Naczynia Połączone 15.12.2017 – 18.03.2018

Zwierzęta domowe 13.04.2018 – 24.06.2018

Niewyczerpalność 13.04.2018 – 24.06.2018

Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego – 16. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie 13.04.2018 – 24.06.2018

The Trouble with Value – Onomatopee, Eindhoven, Holandia 21.04.2018 – 27.07.2018

Orient – Centrum sztuki współczesnej kim? w Rydze, Łotwa 20.04.2018 – 27.05.2018

Zanurzeni w Obrazach | Immersed In Images |

Wystawa Główna Międzynarodowe Triennale Grafiki 2018 07.07.2018 - 26.08.2018

Orient. „Nowy Wschód” w sztuce artystów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej 22.09.2018 - 9.12.2018

Networkersi 21.09.2018 – 9.12.2018

Czujesz To? 21.09.2018 – 30.12.2018

Post Noviki, Memplex 21.09.2018 – 28.10.2018

Audio Art Festiwal 16.11.2018 – 25.11.2018

 

WYDARZENIA, zwiedzający: 6216 osób. Wszystkie wydarzenia są imprezami bezpłatnymi.

 

 

 

Sprawozdanie półroczne za I - VI 2018

 

SPRAWOZDANIE SKRÓCONE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ

GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 R.

 

Oferta Kulturalna:

- liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych (koncertów/spektakli/wystaw):

wystawy: 7

wydarzenia: 73

liczba wydarzeń o charakterze edukacyjnym: 40


Frekwencja:

- łączna liczba odbiorców oferty kulturalnej (zwiedzających/uczestników /użytkowników)

wystawy i wydarzeń: 12.853 osób w tym:

□ łączna liczba uczestników wystaw: 5726 osób

□ łączna liczba uczestników wydarzeń: 5650 osób, w tym:

• łączna liczba uczestników wydarzeń edukacyjnych: 715 osoby

• portalu www.sztuka24h.pl: 3526 użytkowników

C. Bilety:

- łączna ilość sprzedanych biletów 11.249, w tym:

płatne: 2575

bezpłatne 3351

sprzedanych w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+: 25

 

Promocja: analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-01-2018 do 36-06-2018. Liczba publikacji w podziale na media.

prasa internet social media telewizja radio suma
50 406 35 6 7 504

  

WYSTAWY, zwiedzający: 5726 osób

Tytuł wystawy Czas trwania wystawy

The Trouble with Value 15.12.2017 – 18.03.2018

Naczynia Połączone 15.12.2017 – 18.03.2018

Zwierzęta domowe 13.04.2018 – 24.06.2018

Niewyczerpalność 13.04.2018 – 24.06.2018

Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego – 16. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie 13.04.2018 – 24.06.2018

The Trouble with Value – Onomatopee, Eindhoven, Holandia 21.04.2018 – 27.07.2018

Orient – Centrum sztuki współczesnej kim? w Rydze, Łotwa (współorganizacja) 20.04.2018 – 27.05.2018

 

WYDARZENIA, zwiedzający: 5650 osób. Wszystkie wydarzenia w Bunkrze sztuki są imprezami bezpłatnymi.

Akcja dla zwiedzających 3

Koncert 6

Konferencja naukowa/panel dyskusyjny 6

Oprowadzanie kuratorskie 9

Pokaz filmu 3

Promocja książki/kiermasz książek 3

Spotkanie 11

Warsztaty dla dorosłych 4

Wernisaż/finisaż wystawy 3

Wykład 4

Portal Sztuka 24h – liczba użytkowników 3526

Wydarzenia o charakterze edukacyjnym:

Warsztaty dla dzieci 21

Wydarzenia dla studentów 13

Zajęcia edukacyjne o wystawach 6

 

 


 

Sprawozdanie roczne za 2017

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ W ROKU 2017

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

 

 

Oferta Kulturalna:

- liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych (koncertów/spektakli/wystaw) w roku 2017, w tym: 131 wydarzeń oraz 12 wystaw

- liczba wydarzeń o charakterze edukacyjnym: 34

Frekwencja:

- łączna liczba odbiorców oferty kulturalnej (zwiedzających/uczestników /użytkowników) w roku 2017: 37 799 osób w tym:

- łączna liczba uczestników wydarzeń edukacyjnych: 821

- portal www.sztuka24h.pl: 6150 użytkowników w tym: 78,45% nowych odbiorców; 17175 odsłon, w ramach 6992 sesji

Bilety:

- łączna ilość sprzedanych biletów w roku 2017: 11 111, w tym płatne: 4662, bezpłatne: 6449:

- łączna liczba biletów sprzedanych w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+: 73

- łączna kwota uzyskana za bilety sprzedane w roku 2017: 39.248,00 zł, w tym:

- łączna kwota uzyskana za bilety sprzedane w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+: 1.460,00 zł

 

Wydarzenia 149, w tym:

odczyty/prelekcje/spotkania 90

filmy 15

koncerty/przedstawienia 5

performance 1

warsztaty/lekcje 41

 

Wystawy: tytuł, miejsce prezentacji, czas prezentacji (data otwarcia i data zamknięcia), kurator;

1. RÓWNOLEGLE (KRK/NUE); 28.01–3.05.2017; projekt dof. ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

2. PRABHAKAR PACHPUTE I RUPALI PATIL – ZWIASTUNKI CHAOSU; 28.01–18.06.2017

3. JUSTYNA MĘDRALA. MASZYNA BYŁA POD TAKIM WRAŻENIEM, ŻE SAMA NA SIEBIE SPADŁA; 28.01–18.06.2017

4. MACIEJ JERZMANOWSKI, JANUSZ KACZOROWSKI. UKRYTE; 25.03–18.06.2017

5. WOJNA, JAKĄ WIDZIMY; 20.05-18.06.2017

6. KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2017 KONFIGURACJE; 30.06–31.07.2017

7. KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2017 KONFIGURACJE, wystawa rzeźb na Plantach; 30.06–31.08.2017

8. INES DOUJAK „BEZPAŃSKIE GŁOSY”; 9.09–12.11.2017

9. NOWY REGION ŚWIATA; 9.09.–12.11.2017

10. JERRY GALLE, „PRETEXT”; 25.10 – 7.11. 2017

11. THE TROUBLE WITH VALUE; 15.12.2017 – 18.03.2018

12. NACZYNIA POŁĄCZONE; 15.12.2017 – 18.03.2018

 

Duże kampanie promocyjne:

I. Kampanie promujące wystawy 1. „Zwiastunki chaosu”, Justyna Mędrala „Maszyna była pod takim wrażeniem, że sama na siebie spadła”, „Równolegle” (kampania I - V, wernisaż: 27 I); 2. „Nowy region świata” i Ines Doujak „Bezpańskie głosy” (kampania VIII - XI, wernisaż: 8 IX); 3) „Naczynia połączone” i „The Trouble with Value” (kampania XI 2017 - III 2018, wernisaż: 15 XII).: trzy duże kampanie reklamujące otwarcie wystaw: odrębna identyfikację wizualną (projekty publikacji, druków promocyjnych, bannerów publikowanych w internecie, reklam prasowych i internetowych):

II. Projekt „Trauma & Revival”: odrębna identyfikacja wizualna (plakatów na nośnikach informacji miejskiej, ulotki, pocztówki reklamujące pokazy filmów, produkcja i dystrybucja dwujęzycznych folderów na konferencję, rozbudowana kampania promująca projekt w mediach społecznościowych, w prasie i radiu, opracowanie materiałów promocyjnych takich jak torby, notesy, ołówki, seria naklejek z elementami graficznymi zainspirowanymi tematyką projektu.

 

Zbiory:

- ile obiektów przybyło w danym okresie sprawozdawczym (zakup, przekazy, dary – ilość sztuk/wartość); stan na 31.12.2017: 10

- opracowanie zbiorów: 71, w tym: 10 (opracowanie merytoryczne nowych nabytków); 52 (opracowanie metryczek na portal Wirtualnych muzeów Małopolski); 5 (teksty audiodeskrypcji dzieł); 4 (nagrania dźwiękowe audiodeskrypcji)

- konserwacja zbiorów: 38

- prace digitalizacyjne: 5

 

Działalność naukowa, wydawnicza i badania:

• monografie i wydawnictwa ciągłe, periodyki wydawane przez instytucje, katalogi zbiorów (nazwa, nakład);

- Wojciech Gilewicz. Pracownia; ISBN: 978-83-62224-57-9; Wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki; Nakład: 500; Kraków 2017

• organizacja konferencji naukowych (tytuł, data, miejsce realizacji, najważniejsi prelegenci):

1. Odwracanie wzroku, 7-8 listopada 2017 r.; 2. - Wystawa jako medium historii / Exhibition as a Medium of History, 31 marca - 1 kwietnia 2017; 3. - W nowy region świata. Sztuka współczesna i kolekcje etnograficzne, 3 –7.11.2017 towarzysząca wystawie “Nowy region świata” zorganizowana we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie;

• udział pracowników w konferencjach naukowych z własnym referatem lub tylko jako słuchacze; 1. Międzynarodowa konferencja naukowa Wystawa jako medium historii / Exhibition as a Medium of History, 31 marca - 1 kwietnia 2017 (3 os. jako słuchacze); 2. - Konferencja W nowy region świata. Sztuka współczesna i kolekcje etnograficzne, Bunkier Sztuki i Muzeum Etnograficzne w Krakowie (3-7.11.2017, 33 os.);

 

Współpraca międzynarodowa i krajowa:

1. Otwarcie 57 Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji (10-13 maja 2017, 1 osoba); 2. Warsztaty dla przedstawicieli instytucji partnerskich projektu “Trauma & Revival” (17-21 maja, 2 osoby); 3. Spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich projektu “Trauma & Revival”, BOZAR, Bruksela, Belgia (11.09.18, 1 osoba); 4. Documenta 14, Kassel, Niemcy (11-14 września 2017, 5 osób); 5. Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu “Trauma & Revival”, Moskwa, Rosja (22-25.10.2017, 2 osoby); 6. Wizyta studyjna w Dolinie Loary zorganizow. przez Urząd Marszałkowski Wojew. Małopolskiego, Tours, Orlean, Amilly, Bourges, Francja (4-7 grudnia 2017, 1 os.)

 

Administracja nieruchomościami i mieniem:

Inwestycja „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap II”

1. IV – VI: Opracowania branżowe niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej (m.in. wykonanie digitalizacja projektu koncepcji KWK Promes Robert Konieczny, oprac. kosztorysu inwestycji, doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych). Otrzymanie opracowań branżowych weryfikujących założenia funkcjonalno-użytkowe zaakceptowanego projektu konkursowego pod kątem organizacji przetargu: harmonogramu prac przygotowawczych, specyfikacja kryteriów oceny ofert, koncepcja etapowania inwestycji, analiza warunków gruntowo-wodnych w rejonie budynku.

2. VI – VIII; Przeprowadzenie procedury przetargowej; Uruchomienie procedury przetargu unijnego nieograniczonego.

3. IX; Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa, rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 9 września 2017 r. podpisano umowę z firmą Biuro Architekt Kaczmarczyk, Sylwia Bartoszewska jako spółką cywilną NIP 5521716525 na wykonanie projektu. Przyjęto harmonogram działania i terminy wykonania poszczególnych etapów projektów.

4. IX – X; Opracowanie dokumentacji projektowej etap I; Otrzymanie wstępnego projektu architektonicznego i rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym. Przeprowadzenie odwiertów geologicznych oraz badań stratygraficznych na elewacji Drobnerówki.

5. XI – XII; Opracowanie dokumentacji projektowej etap II; Pozyskanie dalszych uzgodnień (m.in. projektu odwodnienia wykopu pod infrastrukturę techniczną, otrzymanie zgody ZUDT na nową lokalizację sieci wokół inwestycji, otrzymanie zgody ZZM na lokalizację sieci na terenie będącym, pod ich zarządem, akceptacja przez ZZM projektu wycinki drzew, nowych nasadzeń i zabezpieczenia istniejących drzew w okresie budowy), otrzymanie wstępnego kosztorysu inwestycji.

6. V – XII; Starania o przedłużenie umowy użytkowania działki 546/4 na 30 lat, Przygotowanie pism i korespondencji w tej sprawie, wykonanie operatu szacunkowego działki. 5.12. Komisja Mienia UM Krakowa pozytywnie zaopiniowała starania Bunkra w tej sprawie, a 20.12 Prezydent m Krakowa podpisał zarządzenie nr 3563/2017 na okres 30 lat

7. XI – XII; Działania promocyjne inwestycji. Przygotowanie i wykonanie makiety obiektu, przygotowanie materiałów informacyjnych, stworzenie plansz dot. inwestycji i stelaży informacyjnych.

- remonty (miejsce, zakres, koszt, termin rozpoczęcia, planowany termin zakończenia, stan zaawansowania prac): wrzesień 2017 – remont zachowawczy dachu Galerii

- najważniejsze zakupy wyposażenia, sprzętu, systemów, samochodu (nazwa, kwota): grudzień 2017: zakup sprzętu i wyposażenia AV/IT w ramach budżetu inwestycyjnego

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Złożono 8 wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok. Dofinansowanie uzyskały 2 z nich: 1) Z programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”, kwota dofinansowania: 120 000,00 zł; 2) Z programu „Kultura dostępna”, kwota dofinansowania: 74 000,00 zł.; 2. Środki europejskie z programu „Kreatywna Europa” na realizację projektu „Trauma & Revival”: 297 050,00 zł: 3. Środki uzyskane w 2017 roku ze środków Mondriaan Fund: 15 190,00 EUR; 4. Krakchemia S.A., sponsor wystawy The Trouble with Value – wsparcie finansowe na organizację wystawy 5 000,00 zł; 5. Ambasada Kanady w Warszawie – wsparcie finansowe organizacji konferencji W nowy region świata. Sztuka współczesna i kolekcje etnograficzne, 3 000,00 zł.

- najważniejsi partnerzy i sponsorzy: stała współpraca promocyjna z magazynem „Welcome to Kraków”, „Tygodnikiem Powszechnym”, miesięcznikiem „Znak”, magazynem „Czas Kultury”, ogólnopolskim wydaniem radia TOK FM. Pozyskanie sponsorów do wystawy „Nowy region świata”: Ambasadę Kanady w Warszawie, i partnera wydarzeń towarzyszących wystawie „Nowy region świata”: Ambasadę Meksyku w Warszawie. Nawiązanie współpracy promocyjną przy organizacji wydarzeń z Muzeum Etnograficznym w Krakowie i Małopolskim Instytutem Kultury.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. luty 2017 - nagroda Marka Radia Kraków Wrzesień 2016 za wystawy "Węże, sztylety i płatki róży", Anna Zaradny - RONDO ZNACZY KOŁO oraz Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych;

2. październik 2017 - nominacja do Nagrody Marki Radia Kraków za wrzesień dla wystaw Ines Doujak, „Bezpańskie głosy” i „Nowy region świata”.

3. grudzień 2017: wystawy Ines Doujak „Bezpańskie głosy” i „Nowy region świata” nominowana Super Marki Radia Kraków za rok 2017.

 

W 2017 roku w ramach programu „Galeria otwarta. Kultura dostępna w Bunkrze Sztuki” (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego): szereg działań na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej i artystycznej do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach: wydarzenia zewnętrzne skierowane do osób z niepełnosprawnościami, cykl szkoleń dla kadry Galerii (m.in. z podstaw Polskiego Języka Migowego i z tworzenia audiodeskrypcji dzieł sztuki), poszerzenie funkcji edukacyjnego portalu Sztuka24h.edu.pl. Portal uzyskał certyfikat „Strony internetowej bez barier”.

 

 

 

 


 

Sprawozdanie roczne za 2016

 

SPRAWOZDANIE SKRÓCONE

Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ

GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

W ROKU 2016

 

 

WYSTAWY, zwiedzający 26737 osób, w tym 20684 bezpłatnie

 

1. MILION LINII

Czas trwania wystawy: 26.11.2015–31.01.2016

2. ENDOSPORY

Czas trwania wystawy: 20.12.2015–31.01.2016

3. MARIA LOBODA / MOVEMENTS THAT MATTERED

Interwencja artystyczna

Lokalizacja: fasada Bunkra Sztuki

4. Z MOJEGO OKNA WIDAĆ WSZYSTKIE KOPCE

Czas trwania wystawy: 5.03–8.05.2016

5. „Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii”: Klara Källström i Thobias Fäldt / „Werker Mag

azine” / Discipula

Czas trwania wystawy: 17.05−21.08.2016

Miesiąc Fotografii w Krakowie

6. TEKST I JEGO WYKONANIE

wystawa: 4.06−21.08.2016

7. AURÉLIEN FROMENT / KRZYSZTOF PIJARSKI. MOIRÉ

 Czas trwania wystawy: 4.06−21.08.2016

8. WĘŻE, SZTYLETY I PŁATKI RÓŻY

Czas trwania wystawy: 17.09–11.12.2016

9. DRUGA OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Czas trwania wystawy: 17.09–11.12.2016

10. ANNA ZARADNY, RONDO ZNACZY KOŁO

Czas trwania wystawy: 17.09–11.12.2016

11. THE LISTENER. WYSTAWA W RAMACH FESTIWALU PATCHLAB

Czas trwania wystawy: 12-23.10.2016

12. WYSTAWA PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

Czas trwania wystawy: 14.10-09.11.2016

13. SKALISTY KRAJOBRAZ / ROCKY LANDSCAPE. WYSTAWA W WALIZCE

Czas trwania wystawy: 16.10–13.11.2016

 

 

WYDARZENIA, zwiedzający 9341 osób

Wszystkie wydarzenia w Bunkrze sztuki są imprezami bezpłatnymi.

 

Akcja 6

Dyskusja 10

Festiwal 7

Finisaż 4

Koncert  6

Konferencja  6

Oprowadzanie 44

Performance  7

Pokaz filmu  18

Spotkanie dot. książki  8

Seminarium  9

Spotkanie  37

Szkolenie  3

Warsztaty/dorośli  17

Warsztaty/ dzieci 24

Wernisaż  6

Wykład  18

RAZEM IMPREZ  230

 

Frekwencja w 2016:

Wystawy: 26 737

Wydarzenia: 9 341

Razem: 36 078

 

Sztuka24h:

Projekt SZTUKA24H, realizowany w 2016 roku w ramach większego projektu „PoSZ(T)UKIwanie. Edukacja kulturalna w Bunkrze”. Portal odwiedziło w roku 2016 8 164 użytkowników w tym średnio ok. 76,6 % nowych odbiorców. Odnotowaliśmy 22 849 odsłon, w ramach 9 825 sesji.

 

PUBLIKACJE WYDANE W 2016 ROKU:

1. Książka ROLAND WIRTZ. IMMEDIATUS ISBN: 978-83-62224-49-4 [z datą 2015]

2. Książka PROTEUSZ I RADYKALNA WYOBRAŻENIOWOŚĆ ISBN: 978-83-62224-48-7

3. i 4. Folder wystaw Z MOJEGO OKNA WIDAĆ WSZYSTKIE KOPCE (wersja PL ISBN 978-83-62224-50-0 i EN ISBN 978-83-62224-51-7)

5. i 6. Folder wystaw TEKST I JEGO WYKONANIE, INŻYNIERIA OBRAZU – (RE)AKTYWACJA FOTOGRAFII, AURÉLIEN FROMENT / KRZYSZTOF PIJARSKI. MOIRÉ (wersja PL i EN)

7. i 8. Folder wystaw ANNA ZARADNY, RONDO ZNACZY KOŁO, DRUGA OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA ZNAKÓW GRAFICZNYCH, WĘŻE, SZTYLETY I PŁATKI RÓŻY (wersja PL i EN)

9. Książka WĘŻE, SZTYLETY I PŁATKI RÓŻY. POLSKA ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA ISBN: 978-83-62224-54-8.

10. Książka Zeszyt realizatora/realizatorki wystaw ISBN 978-83-62224-56-2

11. Książka Pracownia. Wojciech Gilewicz ISBN 978-83-62224-57-9

Trwają prace nad następującymi wydawnictwami:

- antologią „Gesty znikania/Księga zmian”,

- monografią Anny Zaradny

- publikacją dotyczącą historii Galerii w latach 1949 – 1994.

 

FESTIWALE:

1. 5. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Filmowej Patchlab

2. AudioArt Festiwal

3. Festiwal Filmu Filozoficznego

4. Festiwal Kompozytorów Krakowskich

5. Festiwal Literatury Eksperymentalnej

6. Festiwal Sacrum Profanum

7. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia

 

OMÓWIENIA:

Według Instytutu Monitorowania Mediów od stycznia do grudnia 2016 roku odnotowano łącznie 1501 omówień na temat Galerii Bunkier Sztuki, w różnego rodzaju mediach - elektronicznych, w prasie, radiu i telewizji.

 

PARTNERZY I DOFINANSOWANIE:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Miejska Kraków

 

Ambasada Królestwa Niderlandów

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Tańca w Kolonii

Austriackie Forum Kultury

British International School of Cracow

BWA Tarnów

BWA Sokół w Nowym Sączu

Centrum Designu Gdynia

Centrum Sztuki Współczesnej (CAC) w Wilno

Conrad Festival

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Culture Ireland

Design-Crit

Festiwal Filmu Filozoficznego

Frame Visual Art Finland

Fundacja “Między Uszami”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Kurz

Mondriaan Stichting

Fundacja Sztuk Wizualnych

Galeria Dizajn BWA Wrocław

Goethe-Institut Krakau

Irish Museum of Modern Art

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ

Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Kino Kijów

Kolektyw Palce Lizać

Korporacja Ha!Art

Krakowski Alarm Smogowy

les Abattoirs, Musée d’art moderne et contemporain. Frac Midi-Pyrénées

Litewskie Ministerstwo Kultury

Małopolski Instytut Kultury

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Naczelna Rada Adwokacka

Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej

Oldschool Logo

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci (Wydz. Polonistyki UJ)

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie

Sacrum Profanum

Teatr Łaźnia Nowa

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Unsound Festiwal

Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Program „Kultura” Unii Europejskiej

Województwo Małopolskie

Wydawnictwo Noir Sur Blanc

Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.

 


 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY

BUDYNKU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI

 

 

14 października 2016 roku poznaliśmy zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

 

Laureatem pierwszej nagrody w konkursie został Robert Konieczny KWK Promes z Katowic. Jak czytamy w uzasadnieniu Sądu Konkursowego: „Zwycięski projekt zakłada poszanowanie wartości kulturowych istniejącego ikonicznego budynku Galerii i podporządkowanie im zasad modernizacji, w ramach której planowane jest przywrócenie mu dawnej świetności” – podkreślił przewodniczący sądu konkursowego p. Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

 

Do konkursu zostały zakwalifikowane 33 prace. Laureatami pozostałych nagród zostali: Pracownia Architektury Głowacki Tomasz Głowacki, Wrocław (II Nagroda); Grzegorz Mączka, Marta Mączka, Kraków (III Nagroda); Horizone Studio Darasz, Kisielewski, Strzeński sp.j., Kraków (I Wyróżnienie); KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c. (II wyróżnienie).

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” nie zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z Laureatem I nagrody Konkursu architektonicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Galerii – biurem KWK Promes Architekt Robert Konieczny z Katowic.

Projekt umowy z Laureatem, przedstawiony jako załącznik do Regulaminu Konkursu, był podstawą do – trwających ponad miesiąc – negocjacji z Zespołem KWK Promes. W ich toku Laureat proponował wprowadzenie zmian w ramach istotnych postanowień umowy, które dotyczą m.in. terminów wykonania opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz ich zakresów, warunków finansowych i odpowiedzialności projektanta z tytułu potencjalnego nienależytego wykonania obowiązków.

W poczuciu odpowiedzialności za inwestycję, przewidziany budżet, obowiązujące terminy i interes instytucji publicznej Galeria nie mogła na te zmiany wyrazić zgody. Ich przyjęcie oznaczałoby przejęcie przez Galerię części obowiązków i ryzyk, które zgodnie z projektem umowy leżały po stronie wykonawcy umowy. Takie działanie mogłoby również zostać ocenione jako naruszenie warunków konkurencji określonych w Konkursie, co oznacza niezgodność z zasadami Prawa Zamówień Publicznych.

Galeria stoi przed koniecznością przebudowy i dla Gminy Miejskiej Kraków jest to jedna z wiodących inwestycji na nadchodzące lata. To, że negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy z Laureatem Konkursu, nie oznacza, że inwestycja zostaje wstrzymana. Dalszym etapem działań jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w drodze przetargu.