BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków tel 012-63 45 932 faks 012 63 30 637 , zwane dalej Muzeum.

2. Informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Muzeum udostępniane są do ponownego wykorzystania:

1) poprzez opublikowanie w BIP,

2) poprzez udostępnienie na stronie internetowej Muzeum www.mhf.krakow.pl zakładka zbiory on-line,

3) na podstawie wniosku o udostępnienie lub/i przekazanie w celu ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego.

3. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie internetowej Muzeum www.mhf.krakow.pl w zakładce zbiory on-line w zakresie muzealiów znajdujących się domenie publicznej łączy się z obowiązkiem podania źródła i autora o ile jest znany.

4. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie internetowej Muzeum www.mhf.krakow.pl w zakładce zbiory on-line w zakresie muzealiów nie znajdujących się domenie publicznej wymaga złożenia wniosku, o którym mowa w pkt2 ppkt 3 powyżej.

5. Wniosek skierowany do Muzeum, w formie papierowej lub elektronicznej na adres sekretariat@mhf.krakow.pl winien zawierać w szczególności:

1) informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

2) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

3) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,

4) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,

5) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Muzeum.

6. Muzeum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

7. Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,

3) składa ofertę zawierają warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji,

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

8. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 7 ppkt3 może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny w wycofaniem wniosku.

9. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

10. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego z art.18 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego