BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

 

Muzeum jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
Muzeum uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (wpis nr 20).

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działa w szczególności na podstawie:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869),
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 poz.194),
• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2019 poz.917),
• statutu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadanego UCHWAŁĄ NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. Plik do pobrania. Link do uchwały BIP MK.

zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego