BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Rejestr Zarządzeń


 

Rejestr Zarządzeń 2007

 

1. Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 4.01. 2007r.

2. Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 1.02.2007r.

3. Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powołania Komisji stałej ds. przetargów w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 12.03.2007 r.

4. Zarządzenie Nr 3a/2007 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu

udzielania zamówień publicznych” oraz „Regulaminu pracy komisji przetargowej” DPS z dnia 12.03. 2007r.

5. Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie powołania „Zespołu powypadkowego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 27.03.2007r.

6. Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 19.04.2007r.

7. Zarządzenie Nr 6/ 2007 w sprawie „ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 15.06. 2007r.

8. Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie „oceny zniszczeń po przejściu wichury nad Krakowem” z dnia 7.09.2007r.

9. Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu kontroli wewnętrznej DPS” , w nowym brzmieniu, z dnia 7.09.2007r.

10. Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 21.09.2007r.

11. Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie powołania „Komisji Kontroli Wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 1.10. 2007r.

12. Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie ustalenia „Procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych w tym zgodności z planem finansowym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 8.10. 20007r.

13. Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie inwentaryzacji majątku DPS + Aneks -za rok 2007 z dnia 15.10.2007r.

14. Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarowania paliwami płynnymi w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 16.10.2007r.

15. Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie „Norm przydziału odzieży roboczej ,obuwia i ochron indywidualnych oraz prawidłowego gospodarowania tymi środkami” w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 30.11. 2007r.

16. Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie „procedury zawierania i rozliczania oraz instrukcji obiegu ,kontroli i przechowywania dokumentacji w zakresie umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi” z dnia 30.11. 2007r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2008

 

1. Zarządzenie Nr 1 /2008 w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 1 .04.2008r.

2. Zarządzenie Nr 2/ 2008 w sprawie powołania „Komisji oceny przydatności składników majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 7.04.2008r.

3. Zarządzenie Nr 2a/2008 w sprawie „prowadzenia ewidencji szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 oraz sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS” z dnia 20.04.2008r.

4. Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie zmiany systemu pracy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 26.05. 2008r.

5. Zarządzenie Nr 4/ 2008 w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 6.06.2008r.

6. Zarządzenie Nr 5/2008 w sprawie „organizacji punktu alarmowania w ramach obrony cywilnej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 1.09. 2008r.

7. Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie inwentaryzacji majątku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 – za rok 2008 z dnia 15 .10.2008r.

8. Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zamian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 5.12. 2008r.

9. Zarządzenie Nr 8/2008 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 15.12.2008r.

10. Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia papierosów we wszystkich obiektach zamkniętych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 22.12.2008r.

11. Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie przedłużenia 12-godzinnego systemu pracy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 28.12.2008r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2009

 

1. Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie podania do wiadomości i stosowania „Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 5.01.2009r.

2. Zarządzenie Nr 1a/2009 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 7.01.2008r.

3. Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie „Regulaminu przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 12.02.2009r.

4. Zarządzenie Nr 3/2009 dot. „Instrukcji w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 17.02.2009r.

5. Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 2.03.2009r.

6. Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie powołania w Domu Pomocy społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 „Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy” z dnia 1.07.2009r.

7. Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie przydziału napojów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 15.07.2009r.

8. Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie norm przydziału dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 : odzieży roboczej , obuwia i ochron indywidualnych oraz prawidłowego gospodarowania tymi środkami , z dnia 20.07.2009r.

9. Zarządzenie 8/2009 w sprawie „podania do wiadomości informacji dot. osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach , gaszenia pożaru oraz ewakuacji mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 20.07.2009r.

10. Zarządzenie Nr 9 /2009 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Wynagradzania

Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 1.09.2009r.

11. Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zasad i warunków naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 1.09 2009r.

12. Zarządzenie Nr 11/ 2009 w sprawie „Regulaminu przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 25.09. 2009r.

13. Zarządzenie Nr 12/ 2009 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 21.10.2009r.

14. Zarządzenie Nr 13/ 2009 w sprawie przyjęcia „Regulaminu Pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” za dnia 16.11. 2009r.

15. Zarządzenie Nr 14 /2009 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 16.11.2009r.

16. Zarządzenie Nr 16/ 2009 w sprawie przedłużenia obowiązywania 12-godzinnego systemu pracy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 21.12/.2009r.

17. Zarządzenie Nr 17 /2009 w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 21 .12.2009r.

18. Zarządzenie Nr 18 / 2009 w sprawie wprowadzenia wykazu stanowisk w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 , na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze, z dnia 21.12. 2009r.

 Rejestr Zarządzeń 2010

 

1. Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie wprowadzenia „ Polityki Rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 4 .01. 2010 r.

2. Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie wdrożenia „Instrukcji postępowania w związku z przeciwdziałaniem wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu” z dnia 5.01.2010 r.

3. Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie powołania Komisji Socjalnej DPS z dnia 1.03. 2010 r.

4. Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień/ pełnomocnictw w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 10.03. 2010 r.

5. Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie oszacowania strat związanych z intensywnymi opadami deszczu z dnia 26.05.2010 r.

6. Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach komputerowych z dnia 1 lipca 2010 r.

7. Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie inwentaryzacji majątku DPS za rok 2010 z dnia 28.10. 2010 r.

8. Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie wprowadzenia „ Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 15.12.2010 r.

9. Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie wprowadzenia do stosowania „procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 15.12.2010 r.

10. Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie ustalenia „procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych w tym zgodności z planem finansowym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 15.12.2010r.

11. Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie „ Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 22 .12.2010 r.

12. Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie „Kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55” z dnia 22.12. 2010 r.

13. Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie zasad rejestrowania umów w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 28.12.2010 r.

14. Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie wprowadzenia „Polityki Rachunkowości tj. wewnętrznych uregulowań finansowych obowiązujących w DPS”, z dnia 28.12.2010 r.

15. Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie przedłużenia obowiązywania 12-godzinnego systemu pracy personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w DPS z dnia 28.12.2010 r.

16. Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie powołania Komisji przetargowych w DPS, z dnia 28.12.2010 r.

17. Zarządzenie Nr 17 /2010 w sprawie Regulaminów postępowań przetargowych i pracy Komisji przetargowych w DPS, z dnia 28.12.2010 r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2011

 

1. Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Etyki Domu Pomocy społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 10.01.2011 r.

2. Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie dostosowania zakresów czynności pracowników DPS z dnia 12.01.2011 r.

3. Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie czasu pracy i rozkładu czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników DPS z dnia 7.02.2011 r.

4. Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie „podstaw organizacji pracy Działu Opiekuńczo –Rehabilitacyjnego i Innych Świadczeń Specjalistycznych oraz funkcjonowania Zespołów Opiekuńczo –Terapeutycznych DPS” z dnia 15.03.2011 r.

5. Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach , działań gaśniczych oraz ewakuacji mieszkańców i pracowników DPS z dnia 16.05.2011 r.

6. Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji składników majątku DPS z dnia 23.05.2011 r.

7. Zarządzenie Nr 72011 w sprawie inwentaryzacji majątku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 , za rok 2011 z dnia 21 .11.2011 r.

8. Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie przedłużenia obowiązywania 12-godzinnego systemu pracy personelu pielęgniarskiego, zatrudnionego w DPS z dnia 27 .12.2011 r.

9.Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowych w DPS, z dnia 28.12.2011 r.

10. Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie aktualizacji Regulaminu postępowań przetargowych oraz pracy Komisji przetargowych z dnia 28.12.2011 r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2012

 

1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych , stanowiących własność mieszkańców DPS, z dnia 23. 01.2012 r.

2. Zarządzenie Nr 2 /2012 w sprawie powołania Komisji Etyki DPS, z dnia 23.01.2012 r.

3. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie „Instrukcji Kancelaryjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 5, z dnia 24.01.2012 r.

4. Zarządzenie Nr 4/ 2012 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dot. działania Składnicy Akt Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55”, z dnia 24.01.2012 r.

5. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont, z dnia 1.08.2012 r.

6. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, z dnia 3.09.2012 r.

7. Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny luk kompetencyjnych personelu pionu O-T, z dnia 3.09. 2012 r.

8. Zarządzenie Nr 8/ 2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych DPS , z dnia 10. 09.2012 r.

9. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej DPS, z dnia 10.09.2012 r.

10. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie dostępu do informacji publicznej BIP, z dnia 11.12.2012 r.

11. Zarządzenie Nr 11/ 2012 w sprawie 12- godzinnego czasu pracy pielęgniarek DPS, z dnia 28.12.2012 r.

12. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie powołania Komisji przetargowych w DPS z dnia 28.12.2012 r.

13. Zarządzenie Nr 13 /2012 w sprawie Regulaminów postępowań przetargowych i pracy Komisji przetargowych w DPS, z dnia 28.12.2012 r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2013

 

1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie norm przydziału odzieży roboczej.
2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie Regulaminu Pracy DPS.
3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie Instrukcji Nr 1, Nr 2 dot. nagłych zachowań agresywnych i samowolnego oddalenia się mieszkańca.
4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie HACCP.
5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie Polityki rachunkowości.
6. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej.
7. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie Aneksu do Regulaminu wynagradzania.
8. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie Regulaminu mieszkańców DPS.
9. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie  szkodliwych czynników biologicznych.
10. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie przetargu poniżej 14.000Eu.
11. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie Inwentaryzacji.
12. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie Regulaminu pracy.
13. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie czasu pracy pielęgniarek.
14. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.
Rejestr Zarządzeń 2014

 

1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie procedur wewnetrznych dot. udzielania urlopów i przepustek.
2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie powołania Komisji socjalnej.
3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie dostępu do informacji publicznej.
4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych.
5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji socjalnej.
6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie szkolenia BHP.
7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie inwentaryzacji majątku DPS.
8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie czasu pracy pielęgniarek DPS.
9. Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie powołania Komisji ds odbioru komisyjnego budynku przy ul. Chmielewskiego.

 Rejestr Zarządzeń 2015


1. Zarządzenie Nr 1/2015 w protokolarnego wydania nieruchomości zabudowanej przyul. Skawińskiej 4  z dnia 08.01.2015 r.

2.  Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie organizacji pracy Działu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego   z dnia 15 .01. 2015 r.

3.  Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie Regulaminu Mieszkańców  z dnia 27.03. 2015 r.

4.  Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie procedur urlopowania oraz zgody na wychodzenia z DPS mieszkańców  z dnia 15.05. 2015 r.

5.  Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie Instrukcji dot. zastosowania przymusu bezpośredniego  z dnia 18.05.2015 r.

6.  Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego DPS z dnia20.10. 2015 r.

7.  Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  z dnia 24.10. 2015 r.

8.  Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej  z dnia 24.10.2015 r.

9.  Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie inwentaryzacji składników majątku DPS za 2015rz dnia 18.11.2015 r.

10.  Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie Regulaminu Wynagradzania z dnia 15.12.2015 r.

11.  Zarządzenie Nr 11/2015 w  sprawie 12 godzinnego systemu czasu pracy pielęgniarek DPS z dnia 28.12.2015 r.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2016


1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie odwołania Komisji BHP.
2. Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie regulaminu Organizacyjnego DPS.
3. Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej Działu Żywienia.
4. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie likwidacji punktu alarmowania.Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie Aneksu do Regulaminu Wynagradzania.
5. Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie aneksu do Regulaminu Wynagradzania.
6. Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie zmiany składu osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.
7. Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zachowań wynikających z wprowadzenia stopni alarmowych.
8. Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie Regulaminu Pracy.
9. Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie procedur przeprowadzania badań lekarskich w DPS.
10. Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie Komisji Kontroli Wewnętrznej.
11. Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie Systemu HACCP.
12. Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie Regulaminu Mieszkańców DPS.
13. Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
14. Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej.
15. Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie 12 godzinnego systemu czasu pracy pielęgniarek.
16. Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publucznych w DPS.
Rejestr Zarządzeń 2017


1. Zarządzenie 1/2017 16.01.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracownikow DPS.

2. Zarządzenie 2/2017 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia 12 - godzinnego systemu czasu pracy dla wybranych grup pracowników zatrudnionych w DPS.

3. Zarządzenie 3/2017 2.02.2017 r. w sprawie pracy w wyznaczone soboty przez kierowników komórek organizacyjnych DPS.

4. Zarządzenie 4/2017 2.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym urzednicze stanowiska kierownicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

5. Zarządzenie 5/2017 20.02.2017 r. w sprawie pobierania opłat za kserowanie dokumentów.

6. Zarządzenie 6/2017 20.02.2017 r. w sprawie komisji do opracowywania raportu z oceny luk kompetencyjnych pracowników pionu opiekuńczo-terapeutycznrego DPS.

7. Zarządzenie 7/2017 27.02.2017 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w zwiazku z przystąpieniem do akcji "Dwie godziny dla rodziny".

8. Zarządzenie 8/2017 17.04.2017 r. w sprawie zasad rejstrowania umów w Domu pomocy Społecznej ul. Krakowska 55.

9. Zarządzenie 9/2017 8.05.2017 r. w sprawie powołania zespołu do uporządkowania i przygotowania do inwentaryzacji elektronicznej skladników majątkowych prowadzonych w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej.

10. Zarządzenie 10/2017 10.05.2017 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przechowywania depozytów rzeczy wartosciowych i środków pienięznych przez DPS w Krakowie ul. Krakowska 55.

11. Zarządzenie 11/2017 10.05.2017 r. w sprawie procedur do prowadzenia i organizacji zajęć rehabilitacji społecznej i Indywidualnych Planów Wsparcia.

12. Zarządzenie 12/2017 24.07.2017 r. w sprawie wdrożenia procedury dotyczącej samodzielnego opuszczania DPS przeza mieszkańców
i postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia lub braku powrotu mieszkańca do DPS.

13. Zarządzenie 13/2017 19.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

14. Zarządzenie 13a/2017 22.06.2017 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej magazynów.

15. Zarządzenie 14/2017 19.07.2017 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu mieszkańców DPS w Krakowie ul. Krakowska 55.

16. Zarządzenie 15/2017 24.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury dla pracowników Zespołów Opiekuńczo - Terapeutycznych dotyczącej stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego.

17. Zarządzenie 15A/2017 24.07.2017 r. w sprawie zasad rejstrowania pełnomocnictw i upoważnień oraz rejstrowania dokumentów potwiedzonych jako zgodnych z orginałem w DPS ul. Krakowska 55.

18. Zarządzenie 16/2017 27.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracowników DPS podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

19. Zarządzenie 17/2017 31.07.2017 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu wolontariatu w DPS w Krakowie ul. Krakowska 55.

20. Zarządzenie 18/2017 02.08.2017 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w KP.

21. Zarządzenie 19/2017 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedur regulujacych zasady postępowania z Mieszkańcami przez pracowników DPS w Krakowie.

22. Zarządzenie 20/2017 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procdur BHP obowiązuących w DPS.

23. Zarządzenie 21/2017 18.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do systemu HACAP.

24. Zarządzenie 22/2017 09.11.2017 r. w sprawi funkcjonowania kontroli zarządczej.

25. Zarządzenie 23/2017 09.11.2017 r. w sprawie powołania Koordynatora kontroli zarządczej.

26. Zarzadzenie 24/2017 16.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki.

27. Zarządzenie 25/2017 22.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej DPS.

28. Zarządzenie 26/2017 22.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji kontroli wewnętrznej.

29. Zarządzenie 27/2017 29.11.2017 r. Dyrektora DPS w Krakowie, ul. Krakowska.

30. Zarządzenie 28/2017 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia 12-godzinnego systemu czasu pracy dla wybranych grup pracowników zatrudnionych w DPS.

31. Zarządzenie 29/2017 29.12.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majatku DPS za rok 2017.

32. Zarządzenie 30/2017 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

 


 

Rejestr Zarządzeń 2018

 

1. Zarządzenie 1/2018 8.01.2018 r. w sprawie pracy w wyznaczone soboty przez kierowników komórek organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

2. Zarządzenie 2/2018 9.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkania chronionego.

3. Zarządzenie 3/2018 23.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarzadczej w 2018 r. w formie ankiet.

4. Zarządzenie 4/2018 25.01.2018 r. w sprawie zasad aktualizowania normatywów obowiązujących w DPS ul. Krakowska 55.

5. Zarządzenie 5/2018  12.03.2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

6. Zarządzenie 6/2018 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

7. Zarządzenie 7/2018 29.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy.

8. Zarządzenie 8/2018 10.04.2018 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ulica Krakowska 55.

9. Zarządzenie 9/2018 11.04.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

10. Zarządzenie 10/2018 18.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartosci nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Domu pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

11. Zarządzenie 11/2018 10.05.2018 r. w sprawie zarzadzania systemem HACCP w Domu Pomocy Spolecznej w krakowie, ul. Krakowska 55 oraz powołania i funkcjonowania Zespołu ds. systemu HACCP.

12. Zarządzenie 12/2018 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

13. Zarządzenie 13/2018 12.07.2018 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy.

14. Zarządzenie 14/2018 25.07.2018 r. w sprawie wyznaczania osób zastepuących w czasie absenji kierowników w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

15. Zarządzenie 15/2018 8.08.2018 r. w sprawie zwrotu kosztów za zqakupy okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących mnitoryu ekranowe na stanowiskach pracy w Domu Pomocy Społecznej  Krakowie, ul. Krakowska 55.

16. Zarządzenie  16/2018 27.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powirerzone mienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

17. Zarządzenie 17/2018 28.08.2018 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy.

18. Zarządzenie 18/2018 04.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

19. Zarządzenie 19/2018 24.12.2018 r. w sprawie inwentaryzacji skladników majątku Domu Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2018.

20. Zarządzenie 20/2018 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

21. Zarządzenie 21/2018 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.
Rejetr Zarządzeń 2019


1. Zarządzenie 1/2019 2.01.2019 r. określające zamówienia dla których w roku 2019 nie stosuje się Regulaminu udzielania zaówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

2. Zarządzenie 2a/2019 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

3. Zarządzenie 3/2019 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

4. Zarządzenie 4/2019 2.01.2019 r. w sprawie pracy w wyznaczone soboty przez kiierowników komórek organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

5. Zarządzenie 5/2019 5.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.

6. Zarządzenie 6/2019 4.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy.

7. Zarządzenie 7/2019 3.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

8. Zarządzenia 8/2019 12.06.2019 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

9. Zarządzenie 9/2019 15.07.2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

10. Zarządzenie 10/2019 16.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedur regulujących zasady postępowania z Mieszkańcami przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 (Środowisko Opieki).

11. Zarządzenie 11/2019 17.07.2019 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przechowywania depozytów, rzeczy wartościowych i środków pieniężnych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

12. Zarządzenie 12/2019 18.07.2019 r. w sprawie procedur do prowadzenia i organizacji zajęć rehabilitacji społecznej i Indywidualnych Planów Wsparcia.