BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie działa na podstawie Statutu przyjętego uchwałą nr LVII/1158/16  z dnia 09.11.2016 r. ( Dz. U. Woj. Małopol. z 2016 r. poz. 7030), oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego zarządzeniem nr 1409/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadania wynikające z:

-        ustawy o pomocy społecznej

-        ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

-        ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

-        ustawy o zatrudnieniu socjalnym

-        ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-        ustawy o systemie oświaty.

           

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadania wynikające z:

-        ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

-        ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

-        ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-        ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-        ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

-        ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

 

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-17 12:10:18
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2018-08-28 11:01:10
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2018-07-11 12:52:48
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2018-05-22 08:14:08
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2018-04-24 13:09:17
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-20 07:45:50
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2017-04-04 13:02:47
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2017-04-03 12:04:40
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2017-04-03 11:59:41
KAMIL CIEŚLA
 Edycja
2017-04-03 11:57:21
KAMIL CIEŚLA
 Edycja