BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapewnia następujące sposoby doręczania dokumentów elektronicznych:

 

1) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Ośrodka korespondencję opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

 

2) za pomocą poczty elektronicznej;

 

3) na informatycznym nośniku danych.


Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych:


1. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOPS Kraków:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

 

1.1. Maksymalny rozmiar dokumentu doręczonego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekroczyć 3,5 MB.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, na potrzeby komunikowania się drogą elektroniczną, udostępnia podmiotom zewnętrznym, pocztę elektroniczną pod adresami e-mail Filii MOPS oraz następujących komórek organizacyjnych Ośrodka:

- Dział Organizacyjny,

- Dział Finansowo-Księgowy,

- Dział Pomocy Dzieciom,

- Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia,

- Sekcja Planowania i Monitoringu,

- Dział Personalny,

- Dział Informatyzacji,

- Dział Koordynacji Pracy Filii,

- Sekcja Strategii i Informacji,

- Sekcja Kontroli Wewnętrznej,

- Dział Obsługi Gospodarczej,

- Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

- Sekcja Zamówień Publicznych,

- Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

- Dział Rewitalizacji Społecznej

- Sekcja Projektów,

- Dział Pomocy Bezdomnym,

- Klub Integracji Społecznej,

które dostępne są na stronie Ośrodka pod adresem http://www.mops.krakow.pl/struktura

2.2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej wynosi 20 MB.

2.3. Jeżeli w korespondencji nadawca zamierza doręczyć więcej niż jeden plik, pliki te muszą być skompresowane do jednego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip) lub .7z.

3. Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:

3.1. Dokumenty elektroniczne dostarczane na informatycznych nośnikach danych: płycie CD lub DVD oraz pamięci USB muszą być zapisywane w następujących formatach danych:

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

 

.doc

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC

10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of

Structured Information Standards

(OASIS)

ISO

26300

.odt

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of

Structured Information Standards

(OASIS)

ISO

26300

.pdf

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC

32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC

15948

rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC

10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

Uwaga:

• dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany do MOPS wraz z tym nośnikiem;

• nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.

3.3. Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=30 i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

3.4. Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych może być złożony na dziennikach podawczych w następujących lokalizacjach:

1) Filia nr 1, os. Teatralne 24;

2) Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 39;

3) Filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2;

4) Filia nr 4, os. Szkolne 34;

5) Filia nr 5, ul. Praska 52;

6) Filia nr 6, ul. Mazowiecka 21;

7) Filia nr 7, ul. Mazowiecka 4-6;

8) Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27;

9) Filia nr 9, os. Teatralne 24;

10) Dział Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24;

11) Klub Integracji Społecznej, os. Górali 19;

12) Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Piłsudskiego 29;

13) Dział Organizacyjny, ul. Józefińska 14.

4. Urzędowe poświadczenie odbioru jest automatycznie wytworzone przez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej i przekazywane drogą elektroniczną na wskazany przez interesanta adres poczty elektronicznej. Na żądanie interesanta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie będzie udostępniał urzędowe poświadczenie odbioru w formie zaświadczenia papierowego.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),

2. Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn.zm.),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

4. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r., Dz. U. Nr 206, poz. 1216.