BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
Symbol: ZSGD
Adres: ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków
Telefon: +48126366115, +48126374669
Faks: 12 636-61-15
Email: zsgdigw@wp.pl
WWW: http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl
NIP: 6771884649
Zakres działania: CELE I ZADANIA SZKOŁY Naczelnym celem wychowania i kształcenia w szkole jest wszechstronne przygotowanie młodzieży do życia i pracy w społeczeństwie oraz optymalne rozwinięcie jej zdolności twórczych. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r z późniejszymi zmianami) oraz wynikające z podstaw programowych kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w szczególności: zapewnia absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych, przygotowuje absolwenta do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w zakresie tych przedmiotów ogólnokształcących, które będą uzupełniane treściami kształcenia ogólnozawodowego, zależnie od wymagań i specyfiki profilu, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia lub świadectwa dojrzałości szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, stwarza warunki do organizacji i prowadzenia kształcenia ogólnozawodowego, z uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznej, przygotowuje do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach, umożliwia absolwentom poszczególnych szkół dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, kształtuje pożądane postawy patriotyczne i świadomość obywatelską oraz pozytywne cechy charakterów uczniów, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, umożliwia rozwój i kształtowanie własnej osobowości, kształtuje postawy prozdrowotne i proekologiczne, wspomaga uczniów w kształtowaniu uniwersalnego systemu wartości, akceptacji i szacunku w relacjach międzyludzkich, wychowuje człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej, wyrabia umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych współczesnego świata, umożliwia rozwijanie samorządności uczniowskiej, podejmuje przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji oraz nałogom wśród młodzieży, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, kształtuje pozytywny wizerunek oraz upowszechnia swoje osiągnięcia, pozyskuje sojuszników wspierających jej działanie.
Uwagi: Sekretariat Zespołu Szkół czynny jest: poniedziałek- piątek 8.oo-15.oo. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Lucyna Łukańska
Wicedyrektor mgr inż. Jolanta Cudek
Wicedyrektor mgr inż. Piotr Wydrzyński

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki