BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół Szkół Chemicznych  w Krakowie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

1.      Księga uczniów

2.      Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

3.      Ewidencja akt osobowych

4.      Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

5.      Ewidencja druków ścisłego zarachowania

6.      Rejestr pieczęci

7.      Księga kancelaryjna - Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

8.      Ewidencja wycieczek

9.  Rejestr umów zawieranych przez szkołę

10.  Ewidencja delegacji

11.  Rejestr protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

12.  Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

13.  Rejestr awansu zawodowego nauczycieli

14.  Ewidencja zastępstw

15.  Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli

16.  Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych

17.  Rejestr zarządzeń dyrektora

18.  Szkolny zestaw planów nauczania

19.  Szkolny zestaw programów nauczania

20.  Szkolny zestaw podręczników

21.  Księga inwentarzowa

 

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie         z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

 

Składnica Akt  znajduje się w siedzibie szkoły – ul. Krupnicza 44. Udostępnianie dokumentacji ze Składnicy Akt następuje wyłącznie na terenie szkoły przez uprawnionego pracownika.

Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu świadectwa szkolnego proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem wypełnienia wniosku.