BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

Rejestr dokumentów szkoły

 

1. Dokumentacja organizacyjna szkoły:

 • Arkusz organizacji szkoły
 • Księga zarządzeń dyrektora
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • System informacji oświatowej

2. Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki:

 • Księga uczniów
 • Ewidencja uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • Księgi arkuszy ocen
 • Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych
 • Dzienniki indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pedagoga szkolnego
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji
 • Dokumenty egzaminów zewnętrznych
 • Księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej
 • Program wychowawczy szkoły, program profilaktyki
 • Dokumentacja opiekuńczo-wychowawcza
 • Dokumentacja nadzoru pedagogicznego
 • Rejestr wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych, wyjść klasowych, wymiany międzynarodowej,
 • Rejestr świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności, potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego uczniów
 • Ewidencja uczniów przystępujących do matury/ egzaminu zawodowego

3. Dokumentacja kadrowa:

 • Akta personalne pracowników
 • Księga zastępstw
 • Ewidencja obecności
 • Rejestr wyjść i delegacji służbowych pracowników
 • Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego

4. Dokumentacja finansowa szkoły:

 • Plan finansowy szkoły
 • Sprawozdania finansowe
 • Umowy
 • Dokumentacja funduszu socjalnego
 • Listy płac, dokumentacja płacowa
 • Druki ścisłego zarachowania
 • Księgi inwentarzowe
 • Księga kontroli wewnętrznej

5. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP:

 • Księga kontroli sanitarnej
 • Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki
 • Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe
 • Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe

 

 

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)

 

Przyzakładowa Składnica Akt Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie znajduje się w siedzibie szkoły – os. Spółdzielcze 6 w Krakowie. Udostępnianie dokumentacji z Przyzakładowej Składnicy Akt następuje wyłącznie na terenie szkoły przez uprawnionego pracownika.