Archiwum BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
Dokument archiwalny

Ogłoszenia:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, ul. Kapucyńska 2

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA I KADR

 

1. Wymagania niezbędne /formalne/:

• spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

• wykształcenie wyższe (staż pracy 4 lata) lub średnie (staż pracy 6 lat na stanowisku ds. zatrudnienia lub podobnym w jednostkach budżetowych).

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w dalszym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

• umiejętność pracy w programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Kadry i moduł Kasa,

• umiejętność pracy w programie PFRON,

• umiejętność obsługi programu statystycznego GUS,

• znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

• znajomość przepisów prawa pracy: w tym Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych niezbędnych na stanowisku pracy,

• umiejętność pracy w grupie

• biegła umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszem kalkulacyjnym EXCEL,

 

3. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy: pełny etat

• płaca zasadnicza: według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat

• miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie

• termin zatrudnienia: 1 wrzesień 2017r.

• rodzaj umowy: na okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

• zatrudnianie pracowników (wypisywanie umów o pracę oraz innych potrzebnych dokumentów),

• zwalnianie pracowników (wypisywanie świadectw pracy oraz innych niezbędnych dokumentów),

• prowadzenie całości dokumentacji kadrowej pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 (w tym urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, L-4 i inne),

• obsługa zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w module Kadry i Kasa,

• obsługa systemu PFRON

• obsługa systemu sprawozdawczości GUS,

• obsługa systemu SIO w zakresie dotyczącym zatrudnienia.

• obsługa kasy ZSE Nr 1.

 

5. Wymagane dokumenty:

• CV – dokładne,

• list motywacyjny,

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności,

• kserokopie świadectw pracy,

• oświadczenie o niekaralności.

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumentów do wglądu pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie lub listem do sekretariatu

ZSE Nr 1 do dnia 18.08.2017r. do godz. 14.00 z dopiskiem:

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA I KADR

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów.

 

 

 

 

Dyrektor Anna Gawinek - Pisarczyk