BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

im. prof. Marii Grzegorzewskiej


Rekrutacja do każdej ze szkół odbywa się

w ciągu całego roku szkolnego w godzinach pracy szkoły

 

 

 

 


 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 

 


Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.


1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie, w tym m.in. w formie:

 

- pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do procedury;

 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 

- przedmiotu wniosku, - sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, - danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

 

- przedmiotu wniosku, - sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, - danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

4. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

6. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 4, szkoła powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do szkoły.