BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

Podstawa prawna działania:

1. Statut Domu

2. Regulamin organizacyjny

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

/t. j. Dz. U.2017 poz 1769 z późn. zm./

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

/t. j. Dz. U. 2018 poz. 734/

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

/t.j. Dz. U. 2017 poz 882 z późn. zm./

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

/t.j. Dz. U. 2016 poz. 487 z późn. zm./

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

/t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm./

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

/t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm./

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

/t.j. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm./

10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

/t.j. Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm./

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego

/t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm./

12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

/Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm./

13. Przepisy wykonawcze do w/w ustaw.