BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Wykaz rejestrów i ewidencji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29) Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym:

 

Rejestr mieszkańców

Rejestr depozytów

Rejestr pracowników

Rejestr szkoleń - doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych w DPS, w tym szkolenia BHP

Rejestr wypadków w drodze do pracy

Rejestr korespondencji

Rejestr zamówień publicznych

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora DPS

Rejestr zarządzeń Dyrektora DPS

Rejestr skarg, wniosków i petycji

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Ewidencja analityczna i syntetyczna księgowości