BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry

  • mieszkańców
  • pracowników
  • korespondencji
  • zarządzeń Dyrektora DPS
  • pełnomocnictw i upoważnień pracowników DPS
  • skarg, wniosków i petycji
  • wyroków sądowych
  • zamówień publicznych
  • depozytów