BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8

Adres siedziby : 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8

Telefon 12 422 99 56, 12 421 15 16

fax : 12 422 99 56 wew. 210

E-mail : sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl

WWW:  http://www.dpsradziwillowska.krakow.plSTRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU:

Dyrektor: mgr Halina Prozołowicz        godziny przyjęć  poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00  tel. wew. 205

Dyrektor kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz. Odpowiada za całokształt działalności Domu


Sekcja Budżetowo-Księgowa: mgr Joanna Pacia Główna Księgowa              godziny przyjęć poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00,   tel. wew. 202

Pracą sekcji kieruje Główna Księgowa. Odpowiada za prowadzenie rachunkowości Domu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.Do zakresu czynności sekcji należą zadania wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.


Sekcja Opiekuńczo-Pielęgnacyjna: Anna Domagała Koordynator Sekcji      godziny przyjęć poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00,   tel. wew. 206;  kom. 500 195 005

Zadaniem sekcji jest udzielanie kompleksowej opieki mieszkańcom Domu, uwzględniającej ich stan zdrowia, wiek, indywidualność, zgodnie ze standaryzacją oraz w szczególności:pomoc mieszkańcom niepełnosprawnym w zachowaniu należytej higieny osobistej i czystości w pokojach mieszkalnych, itp.


Sekcja Socjalno - Terapeutyczna: mgr Robert Żądło Koordynator Sekcji       godziny przyjęć poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00, tel. wew. 208

Celem sekcji jest zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji w Domu, pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców, prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i opiekunami prawnymi, prowadzenie spraw socjalnych mieszkańców.


Dział Żywienia i Obsługi: mgr inż. Ewa Putor - Grochal Kierownik Działu        godziny przyjęć poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00, tel. wew. 203

Zadaniem działu jest zapewnienie sprawnych organizacyjnych i technicznych warunków funkcjonowania Domu w tym organizowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.


Administrator: mgr Inna Babenko       godziny przyjęć poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00, tel. wew. 204

Do zadań Administratora należy: prowadzenie sekretariatu, a w szczególności: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji; prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organizacja wszelkich postępowań oraz sporządzanie dokumentów w zakresie zatrudnienia; prowadzenie spraw administracyjnych; kompletowanie aktów normatywnych oraz prowadzenie ich rejestrów; prowadzenie zakładowej składnicy akt; prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia Domu.