BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie

 Logo MDK im.K.I.Gałczyńskiego

Zapraszamy na naszą stronę: www.mdkgal.edu.pl


Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą działalność dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Główne zadania placówki to:
1. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków w oparciu o realizowane formy pracy.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne.
3. Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjach w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu.
4. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i wyzwalanie aktywności twórczej w różnych dziedzinach sztuki.
5. Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur.
6. Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
7. Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, a także uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
8. Sprzyjanie uprawianiu krajoznawstwa i turystyki poprzez organizowanie wycieczek i obozów.
9. Organizowanie dla dzieci, młodzieży i nauczycieli przeglądów, wystaw, zawodów, konkursów, warsztatów i konferencji o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
10. Stwarzanie warunków wychowankom MDK do podejmowania zadań o charakterze samorządowym.
11. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej.
12. Organizowanie wymian krajowych i międzynarodowych.
13. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym w odniesieniu do problemów z fizyczną, psychiczną i społeczną sferą funkcjonowania dzieci i młodzieży.
14. Współdziałanie przy realizacji wyżej wymienionych zadań z:
a. rodzicami wychowanków,
b. szkołami,
c. innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
d. środowiskiem lokalnym.