BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Polityki, programy, raporty

 

Rejestr umów - I 2018

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora MLZPiT Krakowiak z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Dane podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w:

1. ustawie z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz.1198 z póź. zm.) - ochrona tajemnicy przedsiębiorcy - art. 5 ust. 2

2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – ochrona prywatności osoby fizycznej – art. 5

3. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

    - jawność umów w sprawach zamówień publicznych – art. 139 ust. 3.