BIP Archiwalny - A_ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Dokument archiwalny

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Organizacja jednodniowych wycieczek dla 22 grup uczniów we wrześniu 2011 - pobierz

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę pn: „Opieka nad młodzieżą podczas trzydniowej wycieczki realizowanej w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę pn: „Organizacja trzydniowych wycieczek w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" pobierz

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: „Organizacja trzydniowych wycieczek w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - pobierz

 

Organizacja trzydniowych wycieczek
w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych

Organizacja trzydniowych wycieczek w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

* Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

* SIWZ - pobierz
* Załącznik nr 1- Wzór- Formularz ofertowy - pobierz
* Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy - pobierz
*Załacznik nr 3 - Wzór umowy - pobierz
* Załacznik nr 4 - Formularz - Wykaz wycieczek zorganizowanych w ramach usługi - pobierz
* Załacznik nr 5 - Harmonogram wyjazdów i program wycieczek - pobierz

 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na organizację wycieczek edukacyjnych w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 realizowanych w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: „Organizacja wycieczek edukacyjnych w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 realizowana w ramach projektu „WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - pobierz

 

Ogłoszenia: Organizacja wycieczek edukacyjnych w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011

realizowana w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

* Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - pobierz
* SIWZ - pobierz
* Załącznik nr 1 - pobierz
* Załącznik nr 2: Oświadczenie - pobierz
* Załacznik nr 3: Wzór umowy - pobierz
* Załacznik nr 4: Wykaz usług - pobierz
* Załacznik nr 5: Program wycieczek - pobierz
* Załacznik nr 6: Charakterystyka projektu - pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługę pt. "Organizacja wycieczek edukacyjnych w IV kwartale 2010 r. w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie"


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 297174-2010 z dnia 2010-09-17 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kraków
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt. WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie.


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługę pod nazwą Organizacja wycieczek edukacyjnych w IV kwartale 2010 r. w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie wsparcia informatycznego dla uczestników projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt. WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczestników projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik efektywnego uczenia się i organizacji pracy umysłowej oraz warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu POKL pt. WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dot. zadania:
27-07-2010

"Remont fragmentu ścian fundamentowych budynku oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, os. Teatralne 33"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz

 

dot. zadania:
02.07.2010
"Remont fragmentu ścian fundamentowych budynku oraz malowanie pomieszczeń w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, os. Teatralne 33".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

 

dot. zadania:
24.06.2010
„Remont fragmentu ścian fundamentowych budynku oraz malowanie pomieszczeń w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, os. Teatralne 33".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz

modyfikacja SIZW   pobierz

 

Remont fragmentu ścian fundamentowych budynku oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, os. Teatralne 33.

Ogłoszenie ZP 1/2010 pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, pobierz

Załącznik nr 3 - Wzór umowy, pobierz

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót + opis do Przedmiaru + zestawienie szczegółowe materiałów + zestawienie szczegółowe sprzętu,

Załącznik nr 5 - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót, pobierz

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. osoby, która będzie uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonywaniu zamówienia w randze kierownika robót, pobierz

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych pobierz

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w trybie z wolnej ręki na usługę polegającą na zorganizowaniu trzydniowych wycieczek turystycznych dla uczestników projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz.

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w trybie z wolnej ręki na usługę polegającą na organizacji wycieczek edukacyjnych w I półroczu 2010 roku w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 361614 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009 o udzieleniu zamównienia w trybie z wolnej ręki na organizację wycieczek edukacyjnych w 2009 roku w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w trybie z wolnej ręki na organizację wycieczek edukacyjnych w 2009 roku w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w trybie z wolnej ręki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w trybie z wolnej ręki na Usługi edukacyjne - prowadzenie wsparcia pedagogizno-psychologicznego dla uczestników projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w trybie z wolnej ręki naUsługi szkoleniowedotyczące technik efektywnego uczenia się w ramach projektu "WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pobierz

 

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (Zakończono)


w ramach projektu WiP - Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych -  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części D pobierz
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pobierz
 • Ogłoszenieo zamówieniu - dostawie - pobierz
 • SIWZ - pobierz
 • zmiana SIWZ nr 1 z dnia 9.09.2009 - pobierz
 • Załącznik nr 1:  Szczegółowy opis WiP - pobierz
 • Załącznik nr 2: Wzór umowy WiP. - pobierz
 • Załacznik nr 3: Wzór formularza ofertowego - pobierz
 • Załacznik nr 4: Specyfikacja techniczna WiP - pobierz
 • Załacznik nr 5A, 5B: Oświadczenie Wykonawcy - pobierz

Dostawa artykułów promocyjnych w związku z realizacją projektu "WiP - Wiedza i praktykaa w naukach matematyczno-przyrodniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Zakończono)

 

 

Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły (Zakończono)

 

 • Wybór oferty - zobacz
 • Zapytanie ofertoweo podanie ceny dostawy i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły - zobacz (Zakończono)
 • Oświadczenie oferenta - zobacz
 • Formularz ofertowy - zobacz