BIP MJO - II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

STATUT

załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej II LO Nr 1/08/2015/15 z dnia 28.08.2015

 

 

STATUT

 

II Liceum Ogólnokształcącego

im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

 

 

Na podstawie

ustawy o systemie oświaty wprowadza się zmiany do Statutu II Liceum Ogólnokształcącym im. króla Jana III Sobieskiego.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej II LO w Krakowie nr 16/07/2014/2015

z dnia 07 lipca 2015.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne        2

Rozdział II

Cele i zadania Liceum         2-5

Rozdział III

Zadania opiekuńcze Liceum i bezpieczeństwo uczniów               5-7

Rozdział IV

Organy Liceum     7-13

Rozdział V

Organizacja Liceum             13-17

Rozdział VI

Zasady rekrutacji 18-20

Rozdział VII

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania             20-30

Rozdział VIII

Nauczyciele, rodzice(opiekunowie prawni) i pracownicy Liceum                               31-33

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów                 33-37

Rozdział X

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Liceum z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją        37-39

Rozdział XI

Postanowienia końcowe     39-41

 

 

 


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Statut stanowi podstawę prawną działalności Liceum, a jego postanowienia obowiązują wszystkich pracowników, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

§2

1.Nazwa szkoły brzmi: II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego, zwane dalej „Liceum”.

2.Liceum jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy, mieści się w Krakowie przy ul. Sobieskiego 9 – budynek jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, wpisanym do rejestru budynków zabytkowych.

 

§3

1.II Liceum Ogólnokształcące prowadzi kształcenie w systemie 3-letnim na podbudowie 3-letniego gimnazjum.

2.Dyrektor Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 3 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Dyrektor Liceum podejmuje decyzję w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum.

3.Liceum prowadzi nauczanie w oddziałach z rozszerzeniem z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, język polski, historia, WOS, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

 

§4

1. Liceum posiada własny sztandar.

2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu.

3. W rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej Liceum obchodzi święto patrona.

4. Liceum organizuje corocznie ślubowanie klas pierwszych.

 

§5

1. Organem prowadzącym Liceum jest Gmina Miejska Kraków, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

2. Liceum należy do Towarzystwa Szkół Twórczych.

3. Nauczanie w Liceum odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania wydanym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Liceum zapewnia wykształcenie ogólne.

 

Rozdział II

Cele i zadania Liceum

 

§6

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem programu wychowawczego Liceum i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Liceum w szczególności zapewnia:

1) realizację prawa ucznia do kształcenia,  wychowania i opieki,

2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy pedagogicznej,

4) umożliwienie pobierania nauki młodzieży niepełnosprawnej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

5) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

6) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

7) upowszechnienie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

8) upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

9) zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

10) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

11) przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

13) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

15) stworzenie warunków do uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§7

1. Liceum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz rozwoju etyczno-moralnego, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

2. W pracy dydaktyczno-wychowawczej Liceum zapewnia podtrzymywanie tradycji regionalnej.

3. Kształcenie i wychowanie w Liceum służyć ma rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

4. Kształcenie w Liceum umożliwia podejmowanie wyzwań współczesnego świata takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo– techniczny.

 

§8

Liceum realizuje swoje zadania poprzez:

1) zapewnienie w pełni wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej gwarantującej prawidłową realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

2) organizację bazy dydaktycznej do realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących,

3) wprowadzenie okresu adaptacyjnego w wymiarze dwóch tygodni (w miesiącu wrześniu) dla uczniów klas pierwszych, polegający na niewpisywaniu ocen niedostatecznych (nie dotyczy zadań domowych),

4) organizację obozów adaptacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczych i rekreacyjnych,

5) udział w imprezach kulturalnych, spotkaniach z przedstawicielami nauki, sztuki i polityki,

6) stwarzanie możliwości zrzeszania się uczniów i działania w organizacjach młodzieżowych,

7) kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania tradycji i symboli państwowych (własny ceremoniał Liceum, imprezy związane z rocznicami i świętami państwowymi, konkursy Wiedzy o Patronie Szkoły, wyjścia do miejsc związanych z historią i kulturą narodową),

8) budzenie szacunku dla państwa i jego instytucji oraz przestrzegania prawa,

9) zagwarantowanie młodzieży możliwości uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki – zgodnie z jej własnym światopoglądem,

10) zagwarantowanie młodzieży możliwości uczestnictwa w lekcjach z wychowania do życia w rodzinie. Uczniowie niepełnoletni, którzy nie chcą brać udziału w zajęciach, są zobowiązani przedłożyć Dyrektorowi Liceum pisemną rezygnację rodziców (opiekunów prawnych) z udziału w zajęciach. Brak takiej rezygnacji oznacza obowiązkowy udział w zajęciach,

11) zapewnienie opieki pedagogicznej oraz psychologicznej i współpracę z instytucjami specjalistycznymi,

12) realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki,

13) wprowadzenie indywidualnych programów i indywidualnego toku nauki zgodnie z obowiązującym przepisami  i w miarę posiadanych środków budżetowych,

14) organizowanie „Dni przedmiotów”,

15) propagowanie różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz pomoc w przygotowaniu się do udziału w tych formach doskonalenia intelektualnego,

16) czynne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w formach samokształceniowych i poznawczych organizowanych przez instytucje oświatowe i fundacje,

17) organizowanie wycieczek programowych, wyjść do muzeów, teatrów i filharmonii, wycieczek zagranicznych w tym wymiany międzynarodowej,

18) organizowanie Festiwalu Małych Form Teatralnych,

19) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz Szkolnego Klubu Sportowego w miarę posiadanych środków budżetowych,

20) organizowanie rozgrywek sportowych międzyklasowych i umożliwienie udziału w rozgrywkach międzyszkolnych, w tym:

-organizowanie turnieju piłki nożnej między I LO i II LO zwanego „Świętą Wojną”,

-Turnieju Noworocznego w siatkówce i koszykówce.

§9

1. Liceum realizuje zadania z uwzględnieniem programu wychowawczego. Nauczanie i wychowanie w liceum stanowią naturalną konsekwencję nauczania i wychowania na poprzednim etapie kształcenia. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych.

2. Główne cele wychowania:

1) wdrażanie uniwersalnych zasad etyki, respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości,

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady: demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, wolności i solidarności.

3) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości

 

3. Strukturę programu wychowawczego tworzą:

1) program wychowawczy,

2)plan wychowawczy Liceum,

3)plany pracy wychowawczej w poszczególnych klasach,

4) programy wychowawcze organizacji szkolnych.

 

4. Program wychowawczy obejmuje:

1) powinności wychowawcze każdego nauczyciela,

2) zadania i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

3) zasady współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

5. Podstawowe zadania wychowawcze Liceum:

1) przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

2) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

3) wychowanie regionalne i proeuropejskie,

4) wdrażanie do uczestnictwa w kulturze,

5) wychowanie zdrowotne,

6) rozwijanie samorządności szkolnej,

7) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

 

6. Program wychowawczy uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli i jest realizowany przy ich wzajemnej współpracy.

§10

1. Cele i zadania Liceum wynikające z programu profilaktyki:

1)ochrona uczniów przed zagrożeniami związanymi z patologiami społecznymi, przemocą i agresją oraz eliminowanie tego typu zagrożeń w środowisku szkolnym
i rodzinnym,

2) diagnozowanie i rozpoznawanie stanu zagrożenia uczniów nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią, psychomanipulacją, niedostosowaniem społecznym,

3 )upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) na temat zagrożeń wynikających z alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, nowych ruchów religijnych, AIDS,

4) kształtowanie postaw w oparciu o przyjęty przez szkołę system wartości, w tym właściwych postaw wobec patologii społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych,

5) zapewnianie rozwoju fizycznego i psychicznego oraz kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie i higienę osobistą,

6) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu,

7) sprawowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości ze szczególnym uwzględnieniem uczniów uzdolnionych, niepełnosprawnych i napotykających na trudności w nauce.

2. Zadania te realizuje się przy współpracy z instytucjami powołanymi do zwalczania patologii społecznych.

3. Szczegółowe działania i formy realizacji zadań określane są w programie profilaktyki Liceum.

 

§11

1. W Liceum organizuje się system doradztwa, którego głównym zadaniem jest wspomaganie ucznia w trafnym wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej.

2. Działania Liceum w tym zakresie realizowane są przez Pedagoga szkolnego, Psychologa szkolnego oraz Wychowawców i polegają one na:

1) udziale uczniów w lekcjach przedsiębiorczości, w lekcjach wychowawczych, w warsztatach organizowanych przez instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym, w spotkaniach z przedstawicielami szkół policealnych i wyższych,

2) udostępnianiu informacji o kierunkach kształcenia, zawodach i lokalnym rynku pracy w bibliotece szkolnej, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz przy wykorzystaniu Internetu,

3) udzielaniu porad indywidualnych i organizowaniu konsultacji.

 

3. Liceum realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego współpracując z:

1) Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną,

2) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

3) Młodzieżową Izbą Informacyjną,

4) szkołami policealnymi i wyższymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym.

 

Rozdział III

Zadania opiekuńcze Liceum i bezpieczeństwo uczniów

 

§12

Liceum realizuje zadania opiekuńcze i zapewnia bezpieczeństwo uczącej się młodzieży.

 

§13

Zadania opiekuńcze realizowane przez nauczycieli Liceum, Pedagoga szkoły, Psychologa szkoły i instytucje specjalistyczne współpracujące z Liceum, w zależności od sytuacji ucznia mają na celu:

1) przezwyciężenie trudności adaptacyjnych,

2) pomoc uczniom z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi,

3) opiekę nad uczniami pochodzącymi z rodzin niewydolnych wychowawczo,

4) udzielanie w miarę posiadanych środków pomocy materialnej w różnych formach.

 

§14

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli  uczących w tym oddziale lub pedagogowi szkolnemu.

2. Nauczyciel wychowawca zwany dalej „wychowawcą” prowadzi oddział przez cały okres kształcenia w liceum, jeśli nie został odwołany z tej funkcji.

3. Dyrektor Liceum może odwołać nauczyciela wychowawcę z powierzonej mu funkcji w następujących sytuacjach:

1) z przyczyn organizacyjnych (np. likwidacja oddziału, zmiany kadrowe),

2) na umotywowany, pisemny wniosek nauczyciela wychowawcy złożony Dyrektorowi Liceum,

3) na umotywowany, pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów złożony Dyrektorowi Liceum przez przedstawicieli rodziców (opiekunów prawnych) i samorząd uczniowski w danej klasie,

4) w przypadku rażącego naruszenia obowiązków nauczyciela wychowawcy lub naruszenia zasad etyki zawodu nauczyciela.

§15

1. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

2.  Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami i spełnia następujące zadania:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) koordynuje oddziaływania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie,

3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz  między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) inspiruje i wspomaga działania zespołów uczniów.

3. Nauczyciel wychowawca realizuje powyższe zadania poprzez :

1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

2) organizację różnych form życia zespołowego integrującego grupę,

3) wspólne z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniami opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy,

4) zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) ze Statutem Liceum i regulaminami wewnętrznymi Liceum,

5) informowanie na bieżąco rodziców (opiekunów prawnych) o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu ucznia.

4. Nauczyciel wychowawca :

1) utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczych ich dzieci,

2) utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów mających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze, dokumentując na bieżąco swoje działania,

3) spotyka się z rodzicami (opiekunami prawnymi) danej klasy co najmniej 4 razy w roku w terminie ustalonym przez Dyrektora a w razie potrzeby częściej,

4) podaje do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) informacje o godzinach przyjęć nauczycieli uczących w danej klasie,

5) informuje pisemnie rodziców (opiekunów prawnych) o wynikach nauczania i zachowania zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu  oceniania,

6) współpracuje z Pedagogiem szkolnym, higienistką i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz w rozwijaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy tej pomocy na terenie Liceum określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7) wykonuje czynności administracyjne, prowadzi dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, arkusze ocen),

8) ma prawo do korzystania z pomocy właściwych placówek i instytucji oświatowych naukowych,

9) ma prawo zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu problemów do Dyrektora, Wicedyrektora oraz Pedagoga szkolnego i Psychologa szkolnego,

10) wybiera swojego zastępcę, który w czasie jego nieobecności pełni obowiązki wychowawcy.

 

§16

Wychowawca :

1. koordynuje proces wychowawczy w swojej klasie:

2. opracowuje autorski plan pracy wychowawczej z klasą, uwzględniając zadania programu wychowawczego i programu profilaktyki liceum,

3. ustala wiodące zadania wychowawcze, które realizują wszyscy uczący w danej klasie,

4. opracowuje plan wycieczek i wyjść pozaszkolnych,

5. po uzgodnieniu z Dyrektorem Liceum zwołuje zebrania nauczycieli uczących w jego klasie w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

§17

1. Liceum współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi, instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).

2. Nauczyciel wychowawca, pedagog i psycholog rozpoznaje potrzeby ucznia w zakresie specjalistycznego doradztwa.

3. Po konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczeń zostaje skierowany do placówki specjalistycznej.

§18

1. Opiekę nad uczniami Liceum  zapewniającą bezpieczeństwo sprawują:

1)  podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia,

2) poza szkołą wyznaczeni nauczyciele – zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora planem wycieczki lub kartą wyjścia,

3) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z corocznie opracowanym  harmonogramem dyżurów. Zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego reguluje wewnętrzne zarządzenie Dyrektora Liceum.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad młodzieżą sprawują:

1) nauczyciele, którym pełniący dyżur dyrektor, powierzył zastępstwo i wyznaczył dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych,

2) rodzice (opiekunowie prawni) w przypadku odwołania zajęć dzień wcześniej.

3. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania młodzieży z ogólnymi zasadami   bezpieczeństwa – na pierwszych zajęciach z młodzieżą , w nowym roku szkolnym.

4. Zasady przestrzegania przepisów BHP w pracowniach szkolnych określają regulaminy poszczególnych pracowni i pomieszczeń. Nauczyciel na pierwszych zajęciach z młodzieżą omawia zasady bezpieczeństwa, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5. Wycieczki szkolne i wyjścia przedmiotowe organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad i warunków organizowania ich przez szkołę (np. krajoznawstwa i turystyki).

6. Klasy mogą organizować wyjazdy i wycieczki programowe, jeśli:

1) frekwencja nie budzi zastrzeżeń dyrekcji i grona,

2) zostanie opracowany i zatwierdzony przez dyrekcję szczegółowy program wycieczki i harmonogram zajęć.

 

7. Jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży podczas zajęć lekcyjnych, ćwiczeń w pracowniach, zajęć wychowania fizycznego, nauczyciel zobowiązany jest przerwać w/w zajęcia i powiadomić o tym fakcie dyżurującego dyrektora.

8. Odrębne zarządzenia określają szczegółowe przepisy BHP.

 

Rozdział IV

Organy Liceum

 

§19

1. Organami Liceum są:

1) Dyrektor Liceum,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Rada Szkoły (z chwilą jej powołania),

5) Samorząd Uczniowski.

2. W celu realizacji statutowych zadań Liceum Dyrektor Liceum jeden raz w miesiącu spotyka się z Prezydium Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

3. W szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów wymienionych w ust. 1 Dyrektor Liceum ustala dodatkowy termin spotkania.

4. W spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektora Liceum powołuje organ prowadzący.

6. Dyrektor Liceum w szczególności:

1) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje je na zewnątrz,

2) realizuje zadania jako nauczyciel,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

7) w organizacji praktyk pedagogicznych współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli,

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych przeprowadzanych w Liceum.

7. W przypadku nieobecności Dyrektora Liceum zastępuje go Wicedyrektor.

8. Dyrektor Liceum, może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Liceum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Liceum może w uzasadnionych przypadkach zawiesić wykonanie decyzji o skreśleniu.

9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Liceum.

10. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  Radą Pedagogiczną, rodzicami (opiekunami prawnymi) i Samorządem Uczniowskim.

11. Dyrektor Liceum może w porozumieniu z organem nadzorującym szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wprowadzić korektę w planie nauczania ale nie w czasie trwania danego cyklu kształcenia.

12. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Liceum o planowanych, podejmowanych działaniach lub decyzjach.

13. Dyrektor Liceum jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Liceum i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

14. Dyrektor Liceum odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Liceum,

2)  realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Liceum,

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowemu,

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

15. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Liceum w relacjach zewnętrznych. W ramach reprezentacji Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi Liceum, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Liceum do wysokości środków finansowych, pozostających w dyspozycji jednostki, zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikających z postanowień powyższego planu.

16. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych Liceum i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów przez organ prowadzący Liceum, prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych Liceum przez organy wykonawcze organu prowadzącego Liceum, Dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia. W razie korzystania przez Liceum z obsługi świadczonej przez powołany na mocy odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej Liceum jednostki te mogą udzielić pomocy Dyrektorowi Liceum w opracowaniu projekty rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym ponosi Dyrektor.

17. Dyrektor organizuje administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę Liceum poprzez:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Liceum,

3) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokość w nich przewidzianych,

4) terminowe rozliczenie, za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym Liceum środków otrzymanych z budżetu tego organu,

5) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego Liceum, objętych rocznym planem finansowym szkoły,

6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowo-rzeczowym,

7) terminowe prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,

8) ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek,

9) wprowadzenie i przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej

10) zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych, dyrektor szkoły podejmuje działania w zakresie kontroli zarządczej. Działania kontroli zarządczej regulowane są zarządzeniami dyrektora szkoły.

 

18. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki przez Liceum, tj. rzetelne, celowe, oszczędne  i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem liceum wyłączną odpowiedzialność ponosi Dyrektor Liceum.

19. W zakresie spraw, o których mowa w ust.12 pkt.5 i ust.13 Dyrektor Liceum podlega nadzorowi organu prowadzącego Liceum, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

20. Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii Skarbnika Miasta powołuje i odwołuje Głównego Księgowego.

21. Arkusz organizacyjny Liceum i liczbę etatów zatwierdza dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

22. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Liceum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Liceum. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

23. Dyrektor Liceum podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§20

1. W Liceum przewiduje się utworzenie określonej ilości stanowisk wicedyrektorów, tzn. w zależności od ilości oddziałów, współczynnika zmianowości, posiadanych przez szkołę środków finansowych – zawsze w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Podział kompetencji wicedyrektora lub wicedyrektorów określa na piśmie Dyrektor Liceum.

3. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, pełnią z upoważnienia Dyrektora  Liceum dyżury organizacyjne i w tym czasie:

1) nadzorują organizację i przebieg wszystkich zajęć na terenie szkoły,

2) odpowiadają za bezpieczeństwo pracy nauczycieli i uczniów, ład i porządek na terenie i wokół Szkoły,

3) przyjmują w bieżących sprawach nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów,

4) mają prawo wydawania zarządzeń i instrukcji nauczycielom i uczniom.

 

4. Ilość stanowisk kadry kierowniczej oraz podział kompetencji może ulegać zmianie zależnie od wielkości, stopnia zorganizowania i potrzeb szkoły.

5. Odwołania ze stanowisk dokonuje Dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

§21

1. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor Liceum może powołać zespół doradczy w skład którego wchodzą nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, trzech, zaproponowanych i wybranych przez Radę Pedagogiczną większością głosów, przedstawicieli Rady  Pedagogicznej  oraz pedagog szkolny i psycholog  szkolny.

2. Zespół doradczy może być w miarę potrzeby poszerzony o przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

§22

1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć – przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półrocze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Liceum  albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z harmonogramem zebrań przyjętym na pierwszym zebraniu Rady w danym roku szkolnym.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej obradują na:

1) zebraniach plenarnych,

2) posiedzeniach dotyczących problemów wychowawczych i samokształcenia – jako Zespół Wychowawców,

3) posiedzeniach Zespołów Przedmiotowych,

4) posiedzeniach Zespołów klasyfikacyjnych okresowych i rocznych.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum oraz szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) wyrażanie i cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego na podstawie odrębnych przepisów.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Liceum,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora Liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) kandydatów na stanowiska wicedyrektorów zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty.

6) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

7) propozycje Dyrektora Liceum wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, określonych w odrębnych przepisach.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Liceum albo jego zmian.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Liceum.

13. W przypadku określonym w ust.11, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

17.1. Jeżeli w statucie mowa o:

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub  uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

a) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

b) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1/

3. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję:

a)  jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy,

b) materiałów ćwiczeniowych.

4. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

a) do danego języka obcego nowożytnego w danej grupie  biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych

b) do danych zajęć edukacyjnych w danej grupie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego

5. Zespoły nauczycieli, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku

braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Rady Rodziców:

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może:

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

8. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym w terminie:

a)  do 15 września danego roku szkolnego dla języków obcych

b) do końca czerwca poprzedzającego dany rok szkolny dla pozostałych przedmiotów

 

§23

1. W Liceum może działać Rada Szkoły  – z chwilą jej powołania.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Liceum, a także:

1) uchwala Statut Liceum,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Liceum i opiniuje plan finansowy Liceum,

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Liceum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Liceum, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4) opiniuje plan pracy Liceum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Liceum,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Liceum i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Liceum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

3. W celu wspierania działalności statutowej Liceum, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin, o którym mowa w ust.12.

4. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2) rodzice (opiekunowie prawni) wybrani przez ogół rodziców (opiekunów prawnych),

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

5. Rada Szkoły liczy 9 członków.

6. Powstanie Rady Szkoły organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców a także na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

7. Po przyjęciu wniosku o powołanie Rady Szkoły, Dyrektor zarządza wybory. Każdy
z w/w podmiotów przeprowadza wewnętrzne wybory:

1) ustala listę kandydatów,

2) zgłasza 3 swoich przedstawicieli, którzy w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym uzyskali największą liczbę głosów.

8. Wybór nauczycieli odbywa się na plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej. Do Rady Szkoły wchodzą 3 nauczyciele, którzy uzyskali w wyniku tajnego głosowania zwykłą większość głosów ważnych.

9. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.

10. Czas ukonstytuowania się Rady Szkoły określa się na 1 miesiąc od zgłoszenia wniosku do Dyrektora o powołanie Rady Szkoły.

11. Powołanie rady ogłasza Dyrektor całej społeczności Liceum.

12. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

13. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Liceum.

14. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

15. Rada Szkoły może porozumiewać się z innymi Radami Liceum, ustalając zasady i zakres współpracy.

16. W Liceum, do czasu powstania Rady Szkoły, jej zadania zgodnie z art.52 ust.2 Ustawy Oświatowej wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

§24

1. W Liceum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

2. Organizacja i zasady tworzenia Rady Rodziców:

1) Podstawową jednostką organizacji rodziców (opiekunów prawnych) jest Rada Oddziałowa, w skład której wchodzi 3-5 osób wybieranych przez klasowe zebranie rodziców (opiekunów prawnych) w głosowaniu jawnym.

2) Rada Oddziałowa konstytuuje się we własnym zakresie wybierając spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danego oddziału,

4. W wyborach, których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (opiekunów prawnych) w każdym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum,  w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Plenum Rady Rodziców.

6. Funkcje kontrolną w zakresie działalności Rady Rodziców spełnia Komisja Rewizyjna w składzie 3–4 osób, wyłaniana w drodze wyborów.

7. Kadencja Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Oddziałowych trwa 3 lata.

8. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Liceum, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Liceum.

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Liceum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych).

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum.

10. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Liceum obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11. W celu wspierania działalności statutowej Liceum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.5.

12. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela przy ustalaniu przez Dyrektora Liceum oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy Liceum i program profilaktyki Liceum.

14. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o ocenę pracy nauczyciela.

15. Rada Rodziców bierze udział w planowaniu pracy Liceum i realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§25

1. W Liceum mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor Liceum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Rodziców .

2. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum.

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia Liceum, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety Liceum,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7. Samorząd Uczniowski opiniuje program wychowawczy liceum i program profilaktyki.

8. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych

2) Zarząd.

9. Ogół uczniów Liceum reprezentuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

10. Zarząd Samorządu Uczniowskiego opiniuje na piśmie w sprawach:

1) skreślenia z listy uczniów,

2) pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora Liceum. Opinia w sprawie pracy nauczyciela jest formułowana przez Samorząd Uczniowski na podstawie konsultacji z uczniami oddziałów, w których dany nauczyciel uczy.

11. Pozostałe zadania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin jego działalności.

 

§26

1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:

1) bieżące kontakty,

2) udział w spotkaniach okresowych,

3) udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

Formy te stwarzają możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, szkole,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i egzaminów maturalnych,

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkole opinii na temat pracy Liceum,

6) stałe spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) dotyczące wymiany informacji na tematy wychowawcze będą organizowane minimum dwukrotnie w każdym okresie.

§27

1. W szkole mogą działać (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) stowarzyszenia i organizacje,  których celem jest praca wychowawcza z młodzieżą albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum.

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Liceum, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców.

§28

1. Dyrektor Liceum koordynuje współdziałanie i współpracę organów Liceum.

2. W celu zapewnienia stałego i sprawnego współdziałania poszczególnych organów Liceum ustala się następujące zasady porozumienia i przepływu informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:

1) Dyrektor na posiedzeniu Rady Rodziców informuje o realizacji bieżących zadań Liceum,

2) Dyrektor odbywa spotkania z Samorządem Uczniowskim w celu wymiany informacji na tematy problemów Liceum (co najmniej 2 razy w roku),

3) Dyrektor zaprasza na posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego  (co najmniej 2 razy w roku),

4) w posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – w sprawach dotyczących problemów młodzieży.

3. W szczególnych przypadkach, na wniosek co najmniej dwóch organów Liceum lub Dyrektora, może zostać zwołane, w terminie do dwóch tygodni, spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów Liceum.

4. Spory kompetencyjne między organami Liceum rozstrzyga się na zasadzie negocjacji a organem decydującym jest Dyrektor Liceum.

5. Spory kompetencyjne między organami Liceum a Dyrektorem rozstrzyga w zależności od problematyki organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział V

Organizacja Liceum

 

§29

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Decyzję o zakończeniu pierwszego okresu podejmuje corocznie Dyrektor i podaje do wiadomości w kalendarzu szkolnym. Drugi okres kończy się w ostatnim dniu roku szkolnego.

 

§30

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Liceum opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,  najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego, który opiniują Rada Pedagogiczna i związki zawodowe.

2. Arkusz organizacyjny Liceum zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

3. W arkuszu zamieszcza się liczbę pracowników Liceum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, ogólną liczbą godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w tym przerw międzylekcyjnych.

 

§31

Uczniowie Liceum podzieleni są na oddziały (klasy) realizujące program przewidziany dla danego poziomu zgodnie z indywidualnie zatwierdzonymi planami nauczania.

 

§32

Dyrektor Liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może zorganizować dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów uwzględniając ich zainteresowania i potrzeby rozwojowe oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane z przedmiotów posiadających podstawę programową lub w oparciu o program autorski. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych lub w formie zajęć pozalekcyjnych.

§33

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Zajęcia wymienione w ust.1 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§34

1. Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach (klasach) międzyoddziałowych grupach realizujących program z przedmiotów rozszerzonych i uzupełnień oraz grupach językowych.

2. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, uwzględniając posiadane środki finansowe, Dyrektor dzieli oddział na grupy na okres jednego roku z ewentualnymi zmianami. Przy podziale Dyrektor uwzględnia zasady wynikające z przepisów ramowych planu nauczania. Podziału na grupy dokonuje się na lekcjach obowiązkowych zajęć : z wychowania fizycznego, fizyki, chemii, języków obcych, biologii, informatyki.

3. Liceum prowadzi nauczanie języka niemieckiego w zespołach międzyoddziałowych  przygotowujących do egzaminu językowego Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) zgodnie z decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Bonn z 1997 r.

4. Liceum prowadzi nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych (w tym DSD II) z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.

5. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 34 ust.2, mogą być organizowane w klasach lub zespołach międzyklasowych albo międzyszkolnych.

6. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów na obozy naukowe, realizujące zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, specjalistyczne.

7. Podział na grupy zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

8. Liczbę uczestników kół zainteresowań finansowanych z budżetu Liceum określają oddzielne przepisy.

 

§35

Szkoła może przyjmować słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Liceum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a wyższą uczelnią.

 

§36

1. W Liceum może być prowadzona działalność innowacyjna zwana dalej „innowacją” oraz eksperyment pedagogiczny zwany dalej „eksperymentem”.

2. Innowacja polega na wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poprawę jakości pracy Liceum. Eksperyment polega na działaniach służących podnoszeniu skuteczności kształcenia w Liceum. W ich ramach są modyfikowane warunki organizacji zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania (prowadzone pod opieką jednostki naukowej).

3. Innowacja i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu Liceum.

4. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe Liceum, klasę lub grupę.

5. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Liceum odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

6. Rekrutacja do Liceum lub klas, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

7. Udział nauczycieli w innowacji lub w eksperymencie jest dobrowolny.

8. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać: uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskiwania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobów przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w Liceum podejmuje Rada Pedagogiczna.

10. Tryb wprowadzania innowacji lub eksperymentu określają odrębne przepisy.

 

§37

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

2. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału.

3. Do zadań zespołu należy:

1) opiniowanie dla danego oddziału zestawów programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego, uwzględniającego także program nauczania przedmiotów ujętych  w podstawie programowej w zakresie rozszerzonej,  przed dopuszczeniem do użytku w szkole,

2) współdziałanie w zakresie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki, korelowanie inicjatyw wychowawczych,

3) wspomaganie wychowawcy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –wychowawczych,

4) wdrażanie ścieżek edukacyjnych.

4. Nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie realizacji programu wychowawczego oddziału i programu profilaktyki.

§38

1. Dyrektor Liceum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo –zadaniowe w ramach działalności Rady Pedagogicznej, w celu zorganizowania współpracy nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Ilość obowiązkowych spotkań nauczycieli w zespołach przedmiotowych nie może być mniejsza niż 3-4 razy w danym roku szkolnym.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje Przewodniczący Zespołu powołany przez Dyrektora Liceum na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,

2) ustalanie sposobów realizacji programów,

3) opracowanie jednakowych kryteriów oceniania uczniów na poszczególne stopnie oceny szkolnej,

4) opracowanie sposobów badania wyników nauczania i punktacji testów

5) korelacje treści nauczania w przedmiotach pokrewnych, ustalanie ścieżek edukacyjnych,

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w Liceum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

7) przeprowadzanie olimpiad i konkursów na szczeblu Liceum,

8) ustalanie form pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym i uczniem napotykającym na trudności w nauce,

9) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na podstawie indywidualnych doświadczeń, oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

10) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich,

11) współpracę z ośrodkami metodycznymi,

12) organizowanie i wyposażanie gabinetów przedmiotowych, pracowni.

4. Zebrania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

 

§39

1. W Liceum działa Zespół Wychowawczy, w celu:

1) koordynacji oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych w Liceum,

2) podnoszenia poziomu pracy opiekuńczo-wychowawczej,

3) doskonalenia metodycznego nauczycieli wychowawców,

4) stałego diagnozowania wymagań w zakresie oceny zachowania.

2. Zespół Wychowawczy wybiera spośród siebie Przewodniczącego Zespołu.

3. Na terenie liceum w poszczególnych poziomach oddziałów może działać Komisja Wychowawców Oddziałów.

 

§40

1. Pedagog Liceum jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań  podejmowanych  przez Liceum, wspierających proces rozwoju i uczenia się młodzieży.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela pedagoga szkolnego sprawuje Dyrektor Liceum, który ustala z nim szczegółowy zakres jego zadań w zależności od warunków Liceum i środowiska uczniów.

3. Zadania ogólne Pedagoga Liceum:

1) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Liceum w ustaleniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wpierających rozwój młodzieży,

2) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego Liceum,

3) analizowanie, we współpracy z nauczycielami wychowawcami, warunków rozwoju ucznia, określenie potrzeb edukacyjnych, materialnych zdrowotnych i inicjowanie różnych form pomocy specjalistycznej,

4) wspieranie nauczycieli wychowawców w organizowaniu całokształtu pracy wychowawczo-opiekuńczej nad młodzieżą, we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi),

5) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, Radą Rodziców, administracją szkolną i poradnią psychologiczno-pedagogiczną w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,

6) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi dla młodzieży w zakresie diagnozy, konsultacji merytorycznej, programów pomocy i analizie efektywności działań na terenie liceum w instytucjach pomocy specjalistycznej,

7) prowadzenie dokumentacji

a) dziennika pracy,

b) dokumentacji uczniów objętych różnymi formami opieki i pomocy specjalistycznej.

4. Punkty 1-3 dotyczą również Psychologa Liceum.

 

§41

1. Biblioteka jest centrum informacyjnym Liceum służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Liceum, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów prawnych).

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy liceum. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą korzystać z biblioteki wyłącznie w zakresie dokumentacji szkolnej.

3. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych liceum oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

4. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębia nawyki   czytania i uczenia się.

5. Gromadzi i opracowuje wielorakie źródła informacji (książki, czasopisma, programy multimedialne, taśmy magnetofonowe, płyty CD itp.) oraz tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

6. Przyczynia się do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (m.in. katalogi komputerowe, Internet).

7. Biblioteka podejmuje wraz z innymi agendami Liceum różnorakie działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

8. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i bibliotekami naukowymi Krakowa.

9. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2) korzystanie z czytelni i wypożyczanie zbiorów przez bibliotekę,

3) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu,

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

10. Profil gromadzenia zbiorów w bibliotece liceum wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.

11. Przeprowadza selekcję księgozbioru, mającą na celu wycofanie ze zbiorów książek zniszczonych, zdezaktualizowanych lub z innych względów nieprzydatnych w bibliotece.

12. Sporządza plan określający konkretne cele i środki realizacji możliwe do osiągnięcia w określonych warunkach i czasie.

13. Prowadzi dokumentację pracy , na którą składają się:

1) dziennik pracy biblioteki,

2) statystyka wypożyczeni,

3) dokumentacja związana z ewidencją zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, dowody wpływów i ubytków).

14. Przed końcem roku kalendarzowego pracownik biblioteki prowadzący dokumentację księgowo-finansową ma obowiązek uzgodnić z księgową liceum wartość wpływów i ubytków.

15. Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.

16. Nauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie tzn. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przejąć zbiory oraz sprzęt znajdujący się w bibliotece i jest za to materialnie odpowiedzialny.

17. W razie kradzieży lub innego wypadku losowego nauczyciel bibliotekarz natychmiast powiadamia o tym Dyrektora Liceum i sporządza stosowną notatkę.

18. Organizacja biblioteki:

1) bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Liceum, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2) lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni – czytelni oraz magazynu książek.

19. Zbiory:

1) biblioteka gromadzi : książki, czasopisma, programy multimedialne, taśmy magnetofonowe i magnetowidowe, płyty CD i DVD.

2) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil liceum, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, czynniki środowiskowe, regionalne,

3) czasopisma popularnonaukowe oraz czasopisma metodyczne przechowuje się w bibliotece przez pięć lat, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

4) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

20. Pracownicy biblioteki:

1) biblioteką Liceum kieruje nauczyciel bibliotekarz,

2) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy,

3) zadania poszczególnych pracowników wyszczególnione są w planie pracy i przydziale czynności.

21. Czas pracy biblioteki:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z Dyrekcją Liceum i wynosi (w przypadku pracownika) nie mniej niż 5 godzin dziennie,

4) jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

22. Finansowanie wydatków:

1) wydatki pokrywane są z budżetu Liceum

2) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku  roku kalendarzowego,

3) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

23. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1) w ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:

a) udostępniania zbiory w wypożyczalni i czytelni,

b) udziela porad przy wyborze lektury, rozwija zainteresowania czytelnicze,

c) udziela potrzebnych czytelnikom informacji (bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych, bibliograficznych),

d) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

e) opiekuje się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką,

f) informuje nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

g) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),

h) współpracuje z nauczycielami w zakresie kształtowania właściwej struktury zbiorów i prawidłowej organizacji przygotowywania materiałów na lekcje,

i) współpracuje z innymi bibliotekami (lekcje biblioteczne prowadzone przez pracowników innych sieci bibliotek, różnego rodzaju imprezy przygotowane i finansowane przez te placówki).

j) organizuje giełdy i kiermasze podręczników i książek.

2) w ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz:

a) gromadzi zbiory – zgodnie z profilem programowym i potrzebami Liceum,

b) prowadzi ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowuje zbiory (klasyfikuje, kataloguje, opracowuje technicznie – zgodnie z obowiązującą instrukcją i normami bibliograficznymi),

d) przeprowadza selekcję zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) prowadzi ewidencję finansowo-księgową wpływów i ubytków,

f) organizuje warsztat informacyjny (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.),

g) tworzy bazę danych w programie komputerowym MOL,

h) prowadzi dokumentację pracy biblioteki (dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism),

i) sporządza plan pracy biblioteki oraz okresowe i roczne sprawozdania,

j) przedkłada Dyrektorowi Liceum projekt budżetu biblioteki,

k) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

l) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

§42

 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwości korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) a ponadto w miarę możliwości do korzystania z:

a) pomieszczeń do działalności Samorządu Uczniowskiego, organizacji uczniowskich,

b) kawiarni.

 

 

 

 

Rozdział VI

Zasady rekrutacji

 

§43

O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum bezpośrednio po jego ukończeniu.

 

§44

Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków Komisji.

 

§45

Dyrektor Liceum może odstąpić od powołania Komisji, o której mowa w §44, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Liceum.

 

§46

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w Statucie Liceum,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do Liceum,

4)sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

§47

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

1) oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3) liczby punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

2. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt). Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący – 20 punktów,

2) bardzo dobry – 18 punktów,

3) dobry – 15 punktów,

4) dostateczny – 10 punktów,

5) dopuszczający – 2 punkty.

3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 5 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat uzyskujeza udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

1) laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,

2) laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,

3) finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,

4) finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.

 

5. Za osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydat otrzymuje do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji w tym:

1) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji.

8. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

§48

1. Kryteria o których mowa w §47 podaje do wiadomości kandydatów Dyrektor Liceum nie później niż do końca lutego bieżącego roku.

2. Kandydaci będą przyjmowani do Liceum według list ustalonych na podstawie ilości uzyskanych punktów, począwszy od największej, aż do wyczerpania limitu miejsc.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. W przypadkach omówionych w pkt. 3 i 4 kandydat dołącza do wniosku o przyjęcie do Liceum następujące dokumenty:

1) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym)

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6. O przydziale do grupy językowej decyduje ranking punktów rekrutacyjnych, a ponadto szkoła zastrzega sobie prawo przydzielenia innego języka obcego niż wybrany przez kandydata. Ostateczna decyzja o przydziale drugiego języka należy do komisji rekrutacyjnej i uwzględnia możliwości organizacyjne Liceum.

 

§49

O zasadach rekrutacji w danym roku szkolnym do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II decyduje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§50

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Liceum przeprowadza postępowanie uzupełniające.

6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

§51

1. Dyrektor może przyjąć ucznia do klasy programowo wyższej lub na okres programowo wyższy na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania do oddziału programowo wyższego niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,

4) egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla oddziału programowo niższego od oddziału, do którego uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.

5) uzupełnienia różnic programowych z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale, do którego uczeń przechodzi, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

2. Dyrektor Liceum decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej liceum w przypadku, gdy:

1) uczeń powraca z zagranicy,

2) liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Liceum i nie powołano Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

3. Dyrektor Liceum ponadto:

1) ogłasza dodatkową rekrutację po 20 sierpnia każdego roku dla tych absolwentów szkół gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie oraz w przypadku niepełnego naboru do Liceum,

2) w przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu rekrutacji, dyrektor szkoły może przeprowadzić do oddziałów DSD II uzupełniającą rekrutację, zgodnie z par. 4 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r.,

3) przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu Liceum informacje dotyczące naboru do klasy pierwszej,

4) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

5) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia list osób przyjętych do Liceum oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum.

 

Rozdział  VII

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

 

§52

1. Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Liceum z zastrzeżeniem §52 pkt  6.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Liceum przez ucznia, któremu w Liceum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Wniosek o podjęcie uchwały może złożyć każdy członek Rady Pedagogicznej.

 

§53

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§54

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formule przyjętej w szkole.

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§55

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w terminie do 25 września informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego w terminie do 25 września informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te przekazywane są w formie ustnej.

4. Nauczyciel opisuje w kryteriach oceniania poziom wymagań edukacyjnych umożliwiających kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane są uczniom w formie ustnej przez nauczyciela danego przedmiotu w trakcie lekcji, a rodzicom ( opiekunom prawnym) na stronie internetowej szkoły.

6. Informacje, o których mowa w ust.3 są przekazywane uczniom w formie ustnej przez wychowawcę na lekcji wychowawczej, a rodzicom (opiekunom prawnym) na stronie internetowej.

7. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 są dostępne dla uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych) w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Wychowawca informuje rodziców ( opiekunów prawnych) o dostępności informacji, o których mowa w § 55 pkt 2 i 3.

8. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 2-4 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

§56

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno odbywać się systematycznie, w różnych formach i warunkach, zapewniających obiektywność oceny.

3. Uczeń powinien być powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem o pisemnej pracy klasowej. Ta zasada dotyczy również odbywającego się ustnie powtórzenia większej partii materiału. W obu przypadkach uczący zaznacza termin w dzienniku lekcyjnym.

4. W klasach I w ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż dwie pisemne prace klasowe. Ta zasada nie dotyczy zajęć z języków obcych realizowanych w grupach międzyoddziałowych oraz klas drugich i trzecich. Sprawdzian typu „badanie wyników”, (inaczej sprawdzian równoległy), może być trzecim sprawdzianem w tygodniu, jeżeli został przewidziany w ogólnoszkolnym harmonogramie testów. W klasach drugich i trzecich zasady regulujące przeprowadzanie prac klasowych ustala zarządzenie dyrektora.

5. Na tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć prowadzenie zadań szkolnych – prac klasowych i kartkówek. Prac klasowych, odpowiedzi ustnej oraz kartkówek nie należy również organizować dzień po dłuższym okresie wolnym od zajęć tj. przerwa świąteczna, ferie szkolne, dłuższe wycieczki (powyżej 3 dni szkolnych).

6. W szkole obowiązują następujące formy ewaluacji w formie pisemnej:

1) kartkówki – krótkie formy sprawdzania wiadomości (do 20 minut): bieżący materiał programowy,

2) pisemne prace klasowe (do 90 minut): obejmujące większą partię materiału, zapowiedziane przez nauczyciela tydzień wcześniej i wpisane do dziennika.

7. W razie zastępstwa uczący nie stawiają ocen, jeżeli dany przedmiot nie był tego dnia przewidziany w podziale godzin.

8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są omawiane z uczniami na lekcji.

9. Sprawdzone i ocenione prace w formie pisemnej oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę z prac pisemnych, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną powinien ją uzasadnić.

11. Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona.

12. Ustalane przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego wraz z datą dzienną. Data pracy pisemnej jest datą jej przeprowadzenia.

13. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu dwóch tygodni, a nauczyciel języka polskiego w ciągu miesiąca. W przypadku nieobecności nauczyciela termin ten ulega odpowiednio przesunięciu. W wypadku niewywiązywania się z powyższego terminu uczeń ma prawo dokonać wyboru w sprawie wpisania bądź niewpisania oceny.

14. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, powinien być wyznaczony nowy termin (o ile nauczyciel uczący nie wyznaczy swego zastępcy do przeprowadzenia zaplanowanej pracy klasowej), o czym uczniowie powinni zostać poinformowani.

15. Oceny niedostateczne z prac pisemnych klasowych (z wyłączeniem kartkówek) mogą być poprawiane przez ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem nie później niż w terminie dwóch tygodni. Prawo do poprawy oceny niedostatecznej nie dotyczy uczniów, którzy niesamodzielnie wykonywali pracę klasową, uczniów nieobecnych na pisemnej pracy klasowej z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej oraz uczniów nieobecnych na pisemnej pracy klasowej z powodu absencji w szkole trwającej krócej niż 3 dni. Prawo do poprawy przysługuje tylko raz w zakresie danego materiału. Jeżeli uczeń otrzyma z poprawy ponownie ocenę niedostateczną nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika.

16. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na pisemnej pracy klasowej, uczeń ma prawo uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

17. Uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę z pisemnej pracy klasowej. Nauczyciel może ustalić termin poprawy sprawdzianu w trakcie swojego dyżuru, jeżeli:

1) termin dyżuru nie koliduje z innymi zajęciami edukacyjnymi ucznia realizowanymi w szkole,

2) nauczyciel powiadomi o terminie dyżuru do 2 tygodni po wprowadzeniu ostatecznego podziału godzin. W przypadku zmiany podziału godzin klasy lub nauczyciela poprawa powinna odbywać się w trakcie lekcji lub w terminie uzgodnionym z uczniami.

18. Jeśli uczeń nie uzyska w danym okresie co najmniej połowy ocen z przeprowadzonych pisemnych prac, ocena śródroczna/roczna ulega obniżeniu zgodnie z   wymaganiami edukacyjnymi, o których  nauczyciel poinformował  uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego.

19. Każde nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym z datą. Uczeń może korzy­stać ze zgłoszenia (X) bez podania przyczyny w następujący sposób:

1) 1 raz X w okresie, gdy przedmiot ma wymiar 1 godz. tygodniowo,

2) 1 raz X w okresie, gdy przedmiot ma wymiar 2 godz. tygodniowo realizowane w jednym dniu,

3) 2 razy X w okresie, gdy przedmiot ma wymiar 2 godz. tygodniowo,

4) 2 razy X w okresie, gdy przedmiot ma wymiar ponad 2 godz. tygodniowo,

5) nieprzygotowanie obejmuje pracę domową i odpowiedź ustną z wyjątkiem zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem pisemnych prac klasowych, powtórzeń, prac domowych,

6) klasy trzecie mają w drugim okresie prawo do jednego „X”,

7) nieprzygotowanie do lekcji zaznacza się w dzienniku lekcyjnym znakiem x lub np.

20. W Liceum codziennie rano przed pierwszą lekcją  jest losowany tzw. „szczęśliwy numerek”, obejmujący zwolnienie ucznia z niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. Zwolnienie nie obejmuje obowiązku posiadania zadania domowego. Losowania dokonuje przedstawiciel uczniów w obecności nauczyciela. Losowanie zawiesza się na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

21. Każdy uczeń może być oceniany w kategoriach:

1) pisemne prace klasowe,

2) kartkówki,

3) odpowiedzi ustne,

4) inna aktywność (w tym: zadania domowe, udział i aktywność na lekcji, przygotowanie referatów).

22. Każda kategoria jest oceniana w skali od 1 do 6 z zachowaniem plusów i minusów przy niektórych ocenach.

23. Stosuje się zapis ocen:

celujący (6), + bardzo dobry (5+), bardzo dobry (5), – bardzo dobry (5-), + dobry (4+), dobry (4), – dobry (4-), + dostateczny (3+), dostateczny (3), – dostateczny (3-), + dopuszczający (2+), dopuszczający (2), - dopuszczajacy (2-), + niedostateczny (1+),  niedostateczny  (1).

24. W przypadku prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

1) niedostateczny – mniej niż 45%,

2) dopuszczający – co najmniej 45% i mniej niż 55%,

3) dostateczny – co najmniej 55% i mniej niż 75%,

4) dobry – co najmniej 75% i mniej niż 90%,

5) bardzo dobry – co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów.

25. W przypadku prac, z których można otrzymać ocenę celującą:

1) bardzo dobry – co najmniej 90% i mniej niż 98%,

2) celujący – co najmniej 98% możliwych do zdobycia punktów.

 

§57

1. Nauczyciel  jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno—terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli, psychologa szkolnego lub pedagoga szkolnego.

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

3. Na wniosek nauczyciela, pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 2, może być wydana także uczniowi Liceum.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Liceum. Dyrektor Liceum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia.

5. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej  opinii.

6. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć  komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 6, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Dyrektor Liceum na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

9.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

10.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11.Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) Dyrektor Liceum może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.

 

§58

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie nie później niż tydzień przed datą zakończenia I okresu.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej za­chowania.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali: cel, +bdb, bdb, –bdb, +db, db, –db, +dst, dst, –dst, dop, ndst.

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną wypadkową wynikającą z ocen bieżących ustaloną zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi omówionymi przez nauczyciela zgodnie z par. 55 pkt 2. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp edukacyjny ucznia.

5. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii : nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel je prowadzący. Ocena niedostateczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie Liceum, a obowiązkiem nauczyciela jest wystawienie uczniowi ocen, według następujących zasad :

1) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo, ocenę klasyfikacyjną należy wystawić z co najmniej dwóch ocen cząstkowych. Przynajmniej jedna z nich to ocena z pracy pisemnej.

2) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch i więcej godzin tygodniowo, ocenę klasyfikacyjną należy wystawić z co najmniej trzech ocen cząstkowych (w tym co najmniej jednej oceny z pracy pisemnej).

3) jeżeli z powodu nieobecności na zajęciach uczeń nie uzyskał wymaganej liczby ocen, nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną zgodnie z  wymaganiami edukacyjnymi, o których  nauczyciel poinformował  uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego

4) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5) obowiązkiem ucznia jest posiadanie oraz estetycznie prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Rodzaj zeszytu oraz sposób prowadzenia zapisu zależy od decyzji nauczyciela da­nego przedmiotu.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§59

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym ­osobom.

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno––pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Liceum z zastrzeżeniem §52 ust. 6.

5. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem par.63 ust. 2.

§60

1. Co najmniej 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel wskazany przez Dyrektora Liceum, przekazuje informację rodzicom  (opiekunom prawnym)na zebraniu. Fakt otrzymania informacji rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem w dzienniku klasowym na liście obecności lub na wydruku jeśli klasa korzysta z dziennika elektronicznego.

3. Co najmniej 10 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i braku klasyfikacji oraz przewidywanej nagannej ocenie zachowania.

4. Rodzic ( opiekun prawny) nieobecny na zebraniu ma obowiązek odebrać informację wymienioną w ust. 1 i 2 we własnym zakresie w sekretariacie Liceum lub w klasach z dziennikiem elektronicznym zapoznać się z ocenami przewidywanymi w dzienniku elektronicznym.

5. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, uczeń uzyska ocenę niedostateczną lub nie jest klasyfikowany, wówczas może zaliczać materiał programowy tego okresu w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu ferii zimowych.

6. Zaliczenie materiału programowego odbywa się według zasad ustalonych w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.

 

§61

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny i roczny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych). Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien zostać złożony w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanym braku klasyfikacji z danego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzony do terminu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

1) Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

8. Uczeń, (rodzice, opiekunowie prawni ucznia), który z powodu nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nie mógł przystąpić do egzaminu ma prawo złożyć do Dyrektora Liceum pisemną prośbę o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w  ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum. W skład komisji wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Liceum  albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

13. Część pisemna trwa 45 minut (w przypadku języka polskiego 90 minut). Egzaminator układa jeden zestaw zadań wraz z punktacją, zadania układane są w oparciu o program nauczania i powinny wśród nich znajdować się zadania o różnym stopniu trudności. Przy układaniu i ocenie pytań uwzględnia się wymagania edukacyjne z danego przedmiotu.

14. W części ustnej uczeń losuje jeden zestaw zadań, uczeń ma 15 minut na przygotowanie oraz 15 minut na odpowiedź.

15. Na podstawie uzyskanej liczby punktów z części pisemnej i ustnej uczeń otrzymuje ocenę:

1) dopuszczającą, gdy uzyskał co najmniej 45% i mniej niż 55% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

2) dostateczną, gdy uzyskał co najmniej 55% i mniej niż 75% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

3) dobrą, gdy uzyskał co najmniej 75% i mniej niż 90% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

4) bardzo dobrą, gdy uzyskał co najmniej 90% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej.

5) celującą, gdy uzyskał co najmniej 98% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;    

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W danym dniu uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko z jednego przedmiotu z zastrzeżeniem §61 pkt.7.1

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §63.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Liceum umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§62

1. Ucznia zmieniającego szkołę, któremu zmienia się zbiór obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania lub rozszerzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przyjmuje się na podstawie zdanych egzaminów klasyfikacyjnych z tych zajęć (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego).

2. Uczeń zmieniający klasę, któremu zmienia się zbiór obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania lub rozszerzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych zdaje egzaminy klasyfikacyjne z tych zajęć (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego) oraz, po uzgodnieniu z nauczycielem danych zajęć, wyrównuje we własnym zakresie braki programowe pod kontrolą nauczyciela.

3. Uczeń zmieniający szkołę kontynuuje naukę języków, których uczył się w poprzedniej szkole z zastrzeżeniem §62 pkt 4.

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się we własnej szkole (wówczas przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny), albo

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

5. Zmiana grupy językowej/rozszerzeń i uzupełnień regulują wewnętrzne regulaminy szkolne.

 

§63

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do złożenia odwołania od przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczeń traci takie prawo, jeśli jego nieobecności na zajęciach, których ocena dotyczy przekraczają 25%  /nie dotyczy uczniów, których nieobecności wynikają z długotrwałej choroby, potwierdzonej przez lekarza/.

2) odwołanie należy złożyć do  Dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po zapoznaniu się z oceną proponowaną.

3) poprawa oceny może mieć formę egzaminu, odbywającego się przed nauczycielem uczącym i innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu, w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela uczącego, najpóźniej do dnia poprzedzającego konferencję klasyfikacyjną.

4) egzamin, o którym mowa powinien obejmować materiał, którego ocena dotyczy (cały rok) i odpowiadać wymogom oceny, o którą ubiega się uczeń.

5) aby uzyskać wymaganą ocenę, uczeń powinien wykonać poprawnie 90% poleceń.

2. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Liceum, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych  od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

3. W przypadkach stwierdzenia, że wyżej wymieniona ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor Liceum powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę z tych zajęć,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń.

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

– Dyrektor Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum – jako przewodniczący komisji,

– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

– Dyrektor Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum– jako przewodniczący komisji,

– wychowawca klasy,

– wskazany przez Dyrektora Liceum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

– pedagog,

– psycholog,

– przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

– przedstawiciel Rady Rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Liceum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół  zawierający w szczególności:

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

- imię i nazwisko ucznia,

- zadania sprawdzające,

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) Z posiedzenia komisji o której mowa w ust.  5 pkt.   2 sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

- termin posiedzenia komisji,

- imię i nazwisko ucznia,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokoły, o których mowa w ust. 8 pkt  1/ i 2/ stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Liceum.

10. Przepisy wyżej wymienione stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia tego egzaminu. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§64

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Liceum do dnia zakończenia rocznych w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Liceum. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Liceum albo nauczyciel nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Liceum– jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Liceum powołuje jako osobę egzaminującą w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

6. Część pisemna trwa 45 minut (w przypadku języka polskiego – 90 minut). Egzaminator układa jeden zestaw zadań wraz z punktacją, zakres materiału w zestawie obejmuje treści podstawy programowej dla danej klasy na każdy stopień oceny szkolnej.

7. W części ustnej uczeń losuje zestaw zadań, ma 15 minut na przygotowanie oraz 15 minut na odpowiedź.

8. Na podstawie uzyskanej liczby punktów z części pisemnej i ustnej uczeń otrzymuje ocenę:

1) dopuszczającą, gdy uzyskał co najmniej 45% i mniej niż 55% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

2) dostateczną, gdy uzyskał co najmniej 55 i mniej niż 75% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

3) dobrą, gdy uzyskał co najmniej 75% i mniej niż 90% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

4) bardzo dobrą, gdy uzyskał co najmniej 90% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej,

5) celującą, gdy uzyskał co najmniej 98% sumy możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

- termin egzaminu poprawkowego,

- imię i nazwisko ucznia,

- zadania egzaminacyjne,

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Liceum, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§65

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §52 ust. 5 i 6 oraz §64 pkt 12.

1) Na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół,

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych

2. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w Liceum uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 52 ust.5 i 6.

3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza tę samą klasę.

5. Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie Liceum.

 

§66

1. Ocenę śródroczną i roczną sprawowania ustala wychowawca klasy. Celem oceny jest:

1) pobudzenie motywacji i ukierunkowanie pracy nad rozwojem własnej osobowości.

2) zwrócenie uwagi na osiągnięcia i braki w kulturze osobistej i w spełnianiu obowiązków szkolnych.

3) wdrożenie do systematycznej pracy nad sobą, do samokontroli i samooceny.

2. Ustalając ocenę wychowawca powinien wziąć pod uwagę:

1) Opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu,

2) opinię zespołu uczniowskiego (klasa może w całości brać udział w ocenie lub wybrać odpowiedni zespół),

3) opinię nauczycieli uczących w danej klasie (uczący w danej klasie są zobowiązani do wpisywania w dzienniku lekcyjnym pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu. Jeżeli przy nazwisku ucznia nie ma żadnych uwag, zespół nauczycielski nie powinien zmieniać proponowanej przez wychowawcę oceny),

4) informacje o pozaszkolnej działalności ucznia.

3. Uczeń na początku każdego okresu otrzymuje pulę 10 punktów, którą może zwiększyć lub zmniejszyć o punkty z niżej podanych kategorii (z zastrzeżeniem §66.7 i §66.8).

4. Kategorie:

1) 100% frekwencja:               +1 pkt.

2) ilość godzin nieusprawiedliwionych:

- 1 pkt.   do   5 godz.

- 2 pkt.   od   6 do 10 godz.

- 3 pkt.   od   11 do 15 godz. itd. (1 pkt. za każde następne 5 godz. nieusprawiedliwionych),

3) aktywność na terenie klasy i Liceum, pomoc w organizacji imprez, akcji, działalność w samorządzie (poza zajęciami lekcyjnymi) oraz pozaszkolna działalność ucznia (np. harcerstwo, wolontariat, młodzieżowe organizacje samorządowe): 0 do 6 pkt. (po 1 pkt. za każdą formę działalności,

4) Reprezentowanie Liceum w zawodach przedmiotowych, olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych: od 0 do 6 pkt.

- Finalista konkursu na poziomie wojewódzkim 1 pkt.(za każdy konkurs),

- Laureat konkursu na poziomie wojewódzkim 2 pkt.(za każdy tytuł),

- Uczestnik II etapu olimpiady przedmiotowej 2 pkt.

- Finalista lub laureat olimpiady przedmiotowej oraz konkursu na szczeblu ogólnopolskim 3 pkt. ,

- Aktywny reprezentant Liceum w rozgrywkach sportowych 1-2 pkt.

5) ilość spóźnień

 + 1 pkt.– brak spóźnień,

0 pkt.– do 3 spóźnień,

-1 pkt.– od 4 do 7 spóźnień,

-2 pkt.– od 8 spóźnień,

6) strój codzienny i odświętny (respektowanie regulaminu odnośnie stroju uczniowskiego i fryzur, w dni świąteczne – strój galowy):

-0 pkt.– stosowanie się do regulaminu szkolnego

-1 pkt.– strój lub fryzura niezgodne z regulaminem szkolnym

-2 pkt– notoryczne niestosowanie się do regulaminu (uczeń nie reaguje na upomnienia)

7) Kultura bycia (z uwzględnieniem uwag wpisanych do dziennika i opinii uczących na temat zachowania w szkole i na imprezach szkolnych):

- 6 pkt. do 2 pkt (oceną wyjściową jest 0 pkt)

8) do dyspozycji wychowawcy klasy:

- 0 pkt. do 2 pkt.

5. Rażące łamanie regulaminu szkolnego skutkuje możliwością zastosowania kar zawartych w Statucie szkolnym bez konieczności stosowania gradacji kar w następujących przypadkach :

1) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, pracowników Liceum i innych osób,

2) dystrybucja i posiadanie na terenie Liceum narkotyków, środków odurzających, alkoholu,

3) spożywanie alkoholu i używanie narkotyków w szkole i na wyjazdach organizowanych przez szkołę, bądź przez organizację związaną ze szkołą,

4) dewastacja wyposażenia oraz niszczenie i fałszowanie dokumentacji szkolnej

5) naruszanie godności i nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli, pracowników Liceum oraz innych osób.

6. Za rażące łamanie Regulaminu Liceum skutkujące możliwością  zastosowania kar statutowych z zachowaniem gradacji kar uważa się uchylanie się od obowiązków szkolnych, szczególnie nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć.

1) Za stałe nieusprawiedliwione opuszczanie godzin lekcyjnych uczeń może zostać ukarany :

- upomnieniem wychowawcy (20 godzin nieusprawiedliwionych),

- naganą Dyrektora ( 30 godzin nieusprawiedliwionych),

- nagana Dyrektora z ostrzeżeniem ( 40 godzin nieusprawiedliwionych),

- skreśleniem z listy uczniów ( powyżej 70 godzin nieusprawiedliwionych).

7. Uczniowi, który w danym okresie ma chociaż jedną godzinę nieusprawiedliwioną nie można przypisać sumarycznej punktacji za ten okres większej niż 16 pkt.

8. Uczniowi, który rażąco złamał regulamin szkoły (§66.6) przypisuje się za okres, w którym to nastąpiło sumaryczną liczbę punktów równą 0.

9. Punktacja końcowa:

1) ocenę zachowania za I okres ustala się stosując następującą skalę:

- wzorowe – co najmniej 17 pkt,

- bardzo dobre - 14-16 pkt,

- dobre - 11-13 pkt,

- poprawne – 8-10 pkt,

- nieodpowiednie – 5-7 pkt,

- naganne – mniej niż 5 pkt.

2) roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II okresie stosując następującą skalę:

- wzorowe – co najmniej 17 pkt,

- bardzo dobre - 14-16,5 pkt,

- dobre - 11-13,5 pkt,

-  poprawne – 8-10,5 pkt,

- nieodpowiednie – 5-7,5 pkt,

- naganne – mniej niż 5 pkt.

10. Ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę zatwierdza Rada Pedagogiczna na konferencji klasyfikacyjnej z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.

11. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni), którzy uważają, że przewidywana przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie odpowiada stanowi rzeczywistemu i wyczerpane zostały inne sposoby jej poprawienia, mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą zawierającą uzasadnienie, z odwołaniem się do kryteriów ustalonych w Regulaminie oceny zachowania, w terminie 2 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie.

2) prośbę o ponowne ustalenie oceny z zachowanie można złożyć, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) proponowana ocena nie jest skutkiem rażącego łamania Regulaminu Szkoły,

b) uczniowi nie udzielono kary statutowej,

c) uczeń naprawił ewentualne szkody  i nie zalega ze zwrotem szkolnego mienia,

d) wywiązał się z ewentualnych kontraktów zawartych z wychowawcą lub dyrektorem,

e) uzyskał poręczenie samorządu klasowego.

3) Do rozpatrzenia prośby dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor lub jego zastępca,

b) wychowawca klasy,

c) pedagog szkolny,

d) przedstawiciel samorządu klasowego.

4) Komisja badając, czy uczeń spełnia warunki do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania decyduje najpóźniej do dnia poprzedzającego konferencję klasyfikacyjną o podwyższeniu lub pozostawieniu proponowanej oceny.

5) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział  VIII

Nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy Liceum.

 

§67

1. Dyrektor Liceum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, mając na uwadze dobro nadrzędne uczniów – poziom kształcenia i warunki kształcenia.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

3. Liczbę nauczycieli zatrudnionych określa arkusz organizacyjny Liceum – wg ramowego planu nauczania, określonych oddziałów, przy uwzględnieniu podziału na grupy na niektórych zajęciach.

4. W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciele prowadzą w zależności od wyuczonej specjalności zajęcia dydaktyczno-wychowawcze obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz wykonują czynności dodatkowe, przy czym liczba zajęć obowiązkowych jest ściśle określona.

5. Czynności dodatkowe przydziela nauczycielowi Dyrektor Liceum.

6. Nauczyciele we wszystkich swoich działaniach mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.

7. Nauczyciele odpowiadają za jakość i wyniki swej pracy oraz bezpieczeństwo ucznia przed Dyrektorem Liceum.

8. Nauczyciel realizuje w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Liceum, w tym obowiązany jest prowadzić zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające zainteresowania i potrzeby uczniów, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Realizację dodatkowej 1 godziny w tygodniu nauczyciel dokumentuje w odrębnym dzienniku pracy. Realizacja i rozliczanie tych zajęć i czynności odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

§68

1. Nauczyciele odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w zakresie: profilaktyki zdrowia, organizacji i przeprowadzania zajęć szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności zajęć wychowania fizycznego, ćwiczeń z chemii, fizyki, biologii, przysposobienia obronnego.

2. Uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów wzroku, słuchu, ruchu powierza się szczegółowej opiece wychowawcom oddziałów, nauczycielom uczącym (uczniów) w oddziale, Pedagogowi Liceum, a także higienistce szkolnej.

3. Podstawowym zadaniem nauczycieli jest realizacja powierzonego przedmiotu nauczania lub określonych zajęć obowiązkowych – oparta na dobrej organizacji procesu kształcenia i wychowania. W tak złożonej organizacji procesu kształcenia winny znaleźć się niezbędne naukowe treści nauczania, oraz adekwatny do możliwości uczniów dobór metod, form nauczania i uczenia się.

4. Nauczyciele mają za zadanie wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania z zastosowaniem zasady indywidualizacji oraz świadomego
i aktywnego udziału uczniów w procesie kształcenia.

5. Zobowiązani są do udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

6. Nauczyciele i pedagog szkolny zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach osobistych ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) oraz sytuacji rodzinnej.

7. Warunkiem koniecznym osiągnięć w pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli ma być: doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, a zwłaszcza doskonalenie umiejętności metodycznych i pogłębianie wiedzy psychologicznej oraz autorefleksja nad swoimi osiągnięciami
i niepowodzeniami w pracy, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach przedmiotowych, prowadzenie lekcji koleżeńskich, udział w kursach, warsztatach
i konferencjach metodycznych, studiach podyplomowych, uzyskanie stopni awansu zawodowego.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Liceum.

9. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z wymaganiami edukacyjnymi.

10. Nauczyciele zobowiązani są do bezstronnej, obiektywnej, umotywowanej, rytmicznej oceny ucznia z różnych form jego pracy i do sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów.

11. Nauczyciele zobowiązani są do dbałości o pomoce dydaktyczne w swoich gabinetach, za które odpowiadają materialnie.

12. Nauczyciele mogą przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów wyższych uczelni na podstawie pisemnego porozumienia zawartego za pośrednictwem Dyrektora Liceum z odpowiednią szkołą wyższą.

 

§69

1. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:

1) warunków pracy zapewniających prawidłową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Liceum oraz właściwych warunków BHP

2) korzystania ze wszystkich urządzeń stanowiących majątek Liceum dla wypełniania obowiązków nauczycielskich i służbowych,

3) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej metodycznej Dyrektora Liceum i Rady Pedagogicznej, instytucji oświatowych i naukowych,

4) poszanowania swojej godności przez rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów.

2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.).

3. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Liceum są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

4. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

 

§70

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) współpracują z nauczycielem wychowawcą, Pedagogiem Liceum, nauczycielami i Dyrekcją Liceum.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) winni być zapoznani z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danym oddziale, programem wychowawczym i programem profilaktyki Liceum oraz z regulaminami:

1) W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

2) egzaminu maturalnego,

3) nauczania indywidualnego,

4) indywidualnego toku nauczania.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo:

1) uzyskiwać na bieżąco rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz uzyskiwać informacje o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze,

2) uzyskać poradę w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,

3) wyrażać i przekazywać Dyrekcji Liceum opinie na temat pracy Liceum,

4) wnioskować w uzasadnionych przypadkach w sprawie doboru lub zmiany nauczyciela wychowawcy do Dyrektora Liceum.

5) wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy liceum.

4. W celu realizacji w/w uprawnień rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

1) interesować się wynikami w nauce, frekwencją i zachowaniem dziecka na zajęciach szkolnych,

2) w terminie do 7 dni u wychowawcy po zakończeniu okresu absencji usprawiedliwiać nieobecności dziecka

3) informować wychowawcę klasy o przyczynach absencji dziecka na zajęciach szkolnych w terminie do dwóch dni licząc od pierwszego dnia nieobecności,

4) uczestniczyć w spotkaniach i konsultacjach z: Dyrekcją Liceum, Pedagogiem Szkolnym i innymi nauczycielami oraz nauczycielem wychowawcą  (co najmniej cztery spotkania w ciągu roku).

 

§71

1. Dyrektor oprócz pracowników pedagogicznych zatrudnia księgową, sekretarza
i kierownika administracji, określając ich zadania.

2. Zakres zadań kierownika administracyjnego Liceum:

1) administrowanie budynkiem i terenem Liceum, w tym odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa młodzieży i pracowników Liceum,

2) prowadzenie spraw kadrowych,

3) zakupy, ewidencja majątku.

3. Zadaniem głównego księgowego jest prowadzenie gospodarki i dokumentacji finansowej Liceum

4. Zadaniem sekretarza Liceum jest prowadzenie korespondencji Liceum i dokumentacji uczniów.

5. Szczegółowe przydziały zadań i czynności dla każdego stanowiska ustala Dyrektor Liceum.

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów.

 

§72

Uczeń ma prawo:

1) do bezpłatnego kształcenia i wychowania w szkole,

2) do opieki w systemie publicznej szkoły średniej w zależności od osiągniętego wieku rozwoju,

3) do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich i podmiotowego traktowania w systemie nauczania i wychowania,
a zwłaszcza do ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej, psychicznej
i werbalnej,

4) do swobodnego wyrażania myśli, przekonań, opinii, dotyczących różnych sfer życia Liceum pod warunkiem, że nie uwłacza to godności osobistej innych osób,

5) do przedstawiania nauczycielowi wychowawcy, Pedagogowi Szkolnemu, Dyrektorowi Liceum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, wsparcia,

6) do procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do szczególnej troski oraz zapewnienia stosownie do dostępnych środków pomocy i opieki na wniosek dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych,

7) do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Liceum:

a) do indywidualnego toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów,

b) do ukończenia nauki w skróconym czasie,

c) do nauczania indywidualnego w domu lub w szkole,

d)do skierowania go na stypendium dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,

e) do kształcenia się za granicą zgodnie z odnośnymi przepisami.

8) do reprezentowania Liceum w olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach szkolnych,

9) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

10) uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie ferii świątecznych, wakacji, do uczestnictwa w wycieczkach przedmiotowych,

11) do korzystania z pomocy i opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz poradnictwa zawodowego,

12) do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa,

13) do ubiegania się o zapomogę losową, przedkładając Radzie Rodziców podanie ze stosowną dokumentacją o sytuacji materialnej rodziny z opinią wychowawcy klasy,

14) do korzystania z istniejących na terenie Liceum: pracowni, biblioteki, czytelni, boisk sportowych, sali gimnastycznej, w czasie ustalonym przez Dyrektora Liceum,

15) do korzystania z nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej,

16) do wpływania na życie Liceum poprzez działalność w organizacjach uczniowskich,

17) uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poprzez:

a) należenie do wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie Liceum,

b) zakładanie organizacji na terenie Liceum za wiedzą i zgodą Dyrektora,

c) organizowanie na terenie Liceum zgodnie z własnymi potrzebami
i inicjatywami, zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą Dyrektora i pod opieką jednego nauczyciela.

18) korzystania z bezpłatnej pomocy pielęgniarki sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,

19) uczestniczenia w obozach: rekreacyjno-adaptacyjnych, językowych, naukowych i innych organizowanych przez Liceum,

20) do podtrzymywania przez Liceum jego poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,

21) dni wolnych w następujących przypadkach:

a) 5 dni wolnych w przypadku uczestnictwa w eliminacjach wojewódzkich (okręgowych) olimpiad przedmiotowych,

b) 2 dni wolnych w przypadku uczestnictwa w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych na etapie okręgowym,

c) 2 dni wolnych przed pisemnym egzaminem DSD II,

d) 1 dnia wolnego przed ustnym egzaminem DSD II,

e) 10 dni wolnych w przypadku uczestnictwa w eliminacjach centralnych olimpiad przedmiotowych,

f) 10 dni wolnych przed etapem międzynarodowym olimpiady przedmiotowej,

g) na wniosek nauczyciela prowadzącego dyrektor szkoły może zwiększyć ilość dni wolnych dla ucznia.

22) usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji na podstawie pisemnego potwierdzenia  nauczyciela prowadzącego i dyrekcji.

a) 5 dni po uczestniczeniu w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych,

b) 2 dni po uczestniczeniu w pozaszkolnych eliminacjach olimpiad przedmiotowych stopnia wojewódzkiego (okręgowego),

c) 2 dni po uczestniczeniu w pisemnym egzaminie DSD II,

d) 1 dnia po uczestniczeniu w ustnym egzaminie DSD II,

e) 1 dzień po uczestniczeniu w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,

f) 1 dzień po uczestniczeniu w szkolnych igrzyskach sportowych, zawodach sportów obronnych, występie zespołów artystycznych (nie dotyczy zapowiedzianych z wyprzedzeniem prac klasowych, domowych, powtórek materiału),

g) 1 dzień po usprawiedliwionej nieobecności trwającej powyżej 3 dni,

h) w dniu przeprowadzonego w szkole konkursu lub olimpiady, w której uczestniczy,

i) 5 dni wolnych po uczestniczeniu w eliminacjach stopnia międzynarodowego olimpiad przedmiotowych,

j) na wniosek nauczyciela prowadzącego dyrektor szkoły może zwiększyć ilość dni wolnych dla ucznia.

 

§73

1. Nieobecności uczniów na lekcjach przekraczające 25% godzin danego przedmiotu w okresie upoważniają nauczyciela do sprawdzianu wiadomości w formie, terminie i zakresie określonym przez nauczyciela. Powodują też zawieszenie prawa do reprezentowania Liceum w rozgrywkach sportowych.

2. Uczeń mający 25% nieobecności na lekcjach danego przedmiotu, na dwa miesiące przed końcem klasyfikacji traci prawo do zgłaszania nieprzygotowania do końca okresu z tego przedmiotu (nieprzygotowanie obejmuje: prawo do „X”, szczęśliwy numerek, nieprzygotowanie po chorobie).

§74

W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć pisemną skargę do wychowawcy, pedagoga lub do Dyrektora Liceum.

1) skarga jest rejestrowana w dniu otrzymania w rejestrze skarg, który znajduje się u Dyrektora Liceum,

2) w ciągu 7 dniu od daty złożenia skargi uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie odpowiedź od Dyrektora Liceum.

§75

Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych: w Statucie Liceum, regulaminach szkolnych, regulaminach pracowni i zarządzeniach wewnętrznych.

2) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Liceum, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz systematycznego przygotowywania się do lekcji,

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników
i dorosłych,

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, a także  za życie innych ludzi, ich zdrowie,

5) dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w szkole,

6) przestrzegania uniwersalnych zasad etyki,

7) dbania o honor i zachowania tradycji Liceum,

8) przestrzegać punktualnego rozpoczynania lekcji,

9) w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

10) noszenia legitymacji szkolnej na terenie liceum i poza nim,

11) posiadanie dzienniczka ucznia podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) i opieczętowanego pieczątką Liceum,

12) dbania o schludny i estetyczny wygląd w Liceum. Uczeń powinien nosić ubiór zakrywający ciało, ogólnie przyjęty w instytucjach publicznych, bez manifestowania  emblematów, znaków firmowych. Nie powinien nosić fryzur, akcesoriów lub oznak związanych z subkulturami młodzieżowymi. Zabrania się przychodzenia na zajęcia lekcyjne w krótkich spodenkach, w stroju plażowym, dyskotekowym i typowo sportowym (dres – z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego). Fryzura ucznia powinna być estetyczna, kolor włosów nie może odbiegać od czterech podstawowych odcieni,

13) skreślony,

14) godnie i kulturalnie zachowywać się w Liceum i poza nim, a w szczególności przejawiać dbałość o kulturę słowa i kulturalne wyrażanie uczuć,

15) tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, reagować na łamanie ustalonego w Liceum porządku,

16) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania, użyczania i sprzedawania narkotyków zarówno w Liceum jak i poza nim,

17) szanować wspólne dobro, sprzęt szkolny, pomieszczenia lekcyjne, rzeczy własnych i kolegów. Za zniszczenia powstałe na terenie Liceum odpowiedzialność materialną ponosi uczeń i rodzice (opiekunowie prawni),

18) uczeń posiadający telefon komórkowy winien go wyłączyć na czas trwania lekcji, w przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel może zabrać telefon w depozyt i przekazać go rodzicom (opiekunom prawnym) po ich osobistym zgłoszeniu się,

19) uczeń nie może na terenie Liceum bez zgody dyrektora lub nauczyciela dokonywać nagrywania dźwięku lub fotografować. Dotyczy to całego terenu Liceum. Zakaz ten nie dotyczy: wykorzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych, w przypadku uczniów po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów) i innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Liceum,

20) szkoła nie odpowiada za pozostawiony sprzęt (rowery itp.) na dziedzińcu Liceum. Uczniowie korzystający z tego rodzaju zabezpieczenia sprzętu nie mogą w przypadku kradzieży lub dewastacji wnosić roszczeń pod adresem Liceum,

21) przewodniczący klasy lub zastępca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia nieobecności nauczyciela w sekretariacie Liceum.

§76

Obowiązkiem ucznia w zakresie nauki jest:

1) rzetelna i systematyczna nauka oraz aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach szkolnych,

2) maksymalne wykorzystanie czasu, warunków do nauki, własnych możliwości i umiejętności,

3) terminowe wykonywanie prac domowych, staranne przygotowywanie się do lekcji,

4) uczciwe zgłaszanie nieprzygotowania i innych okoliczności wpływających na przebieg zajęć szkolnych,

5) usuwanie zaległości w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela,

6) udzielanie pomocy kolegom w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

§77

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania rozkładu sal lekcyjnych.

2. Uczniowie nie wchodzą do pokoju nauczycielskiego ani do sekretariatu szkolnego. Wszelkie sprawy uczniowskie sekretariat Liceum załatwia w czasie wyznaczonych przerw.

3. Zwolnienia uczniów z lekcji udziela wychowawca klasy (w razie jego nieobecności, asystent wychowawcy lub pedagog szkolny) lub dyrekcja na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wpisaną do dzienniczka. Podpisane zwolnienie należy przedłożyć nauczycielowi, z którego pierwszej lekcji uczeń jest zwolniony.

4. Po samowolnym opuszczeniu lekcji usprawiedliwienia nie będą brane pod uwagę.

5. Wychodzenie uczniów poza teren Liceum przed zakończeniem ostatniej lekcji przewidzianej rozkładem zajęć jest wzbronione.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, gdy samowolnie opuści on budynek szkolny przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.

§78

1. Nieobecność ucznia w szkole trwająca dłużej niż dwa dni winna być zgłoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) telefonicznie lub osobiście.

2. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest pisemny wniosek (zawierający powód absencji)  rodziców (opiekunów prawnych) w dzienniczku ucznia.

3. Usprawiedliwienia winny być przedstawione do 7 dni po zakończeniu okresu absencji u Wychowawcy i 14 dni u nauczycieli języków obcych oraz rozszerzeń i uzupełnień (po podpisaniu usprawiedliwienia przez Wychowawcę). W razie nieobecności w/w nauczycieli, termin zostaje odpowiednio przedłużony.

4. W klasach z dziennikiem elektronicznym usprawiedliwienia winny być przedstawione do 7 dni po zakończeniu okresu absencji u Wychowawcy. W razie nieobecności wychowawcy, termin zostaje odpowiednio przedłużony.

5. Na koniec okresu nauki uczeń zobowiązany jest do przedstawienia usprawiedliwienia absencji najpóźniej do końca tygodnia poprzedzającego posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

6. Usprawiedliwienia przedstawione po terminie nie będą uwzględniane.

7. Uczeń pełnoletni może usprawiedliwiać nieobecności samodzielnie (termin i forma jak w przypadku niepełnoletnich).

8. W przypadku nagłej choroby ucznia, rodzice (opiekunowie prawni) zostają powiadomieni telefonicznie i powinni zgłosić się po dziecko do Liceum.

9. Niska frekwencja klasy może być podstawą do zawieszenia prawa do wyjść, wyjazdów na wycieczki i obozy.

 

§79

1. Uczeń może być nagradzany za:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce,

2) za wzorową postawę,

3) za 100% frekwencję,

4) za wybitne osiągnięcia naukowe,

5) za wybitne osiągnięcia sportowe,

6) za wybitne osiągnięcia artystyczne,

7) za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Liceum i środowiska.

2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę Nauczyciela Wychowawcy wobec kolegów lub Rodziców (Opiekunów Prawnych),

2) pochwałę Dyrektora Liceum wobec społeczności szkolnej,

3) list pochwalny Nauczyciela Wychowawcy i Dyrektora Liceum do Rodziców (Opiekunów Prawnych),

4) dyplom,

5) nagrodę rzeczową,

6) medal szkoły,

7) szablę Sobieskiego.

3. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe.

4. Wnioski o nagrody i wyróżnienia mogą składać:

1) Samorząd Uczniowski,

2) organizacje uczniowskie,

3) wychowawca i inni nauczyciele,

4) Pedagog Szkolny,

5) Psycholog Szkolny,

6) Rada Rodziców,

7) Dyrektor lub Wicedyrektor Liceum.

5. Po zasięgnięciu opinii nagrody przyznaje Dyrektor Liceum.

6. O w/w nagrodach Dyrektor informuje pisemnie rodziców (opiekunów prawnych).

 

§80

Uczeń może być karany za:

1) nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Liceum

2) lekceważenie obowiązków szkolnych, nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych, ucieczki z lekcji, spóźnienia, wychodzenie na przerwach i lekcjach poza teren szkolny,

3) dewastację i niszczenie majątku szkolnego, niszczenie środowiska przyrodniczego wokół Liceum oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów,

4) stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej i zastraszanie osób na terenie Liceum i poza nią,

5) kradzież,

6) rozbój,

7) stosowanie, namawianie i rozprowadzanie używek (np. alkohol, narkotyki, papierosy itp.)

8) inne przejawy patologii społecznej,

9) przynależność do grup zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,

10) arogancki sposób bycia, zachowania, brak szacunku dla starszych, nauczycieli i pracowników Liceum,

11) fałszowanie dokumentów i podrabianie podpisów,

12) wywieranie demoralizującego wpływu na środowisko Liceum,

13) czyny podlegające Kodeksowi Karnemu.

 

§81

W Liceum stosuje się następujące  kary:

1) upomnienie Wychowawcy,

2) nagana Dyrektora,

3) nagana Dyrektora z ostrzeżeniem,

4) skreślenie z listy uczniów. 

§82

1. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego.

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez Dyrektora Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego bez stosowania gradacji kar statutowych za :

1) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów i pracowników Liceum,

2) używanie, namawianie lub rozprowadzanie narkotyków,

3) spożywanie lub rozprowadzanie alkoholu,

4) przynależność i agitację do grup przestępczych,

5) wywieranie demoralizującego wpływu na środowisko,

6) rozbój,

7) kradzież,

8) przestępstwa wynikające z Kodeksu Karnego.

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez Dyrektora Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego po wyczerpaniu kar statutowych zgodnie z par. 66 pkt.6.

4. O udzielonej karze wychowawca lub Dyrektor Liceum powiadamia pisemnie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w terminie do 3 dni od daty udzielonej kary regulaminowej.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mogą odwołać się do Dyrektora Liceum od udzielonej wychowankowi kary statutowej w terminie do trzech dni od daty powiadomienia. Odwołanie, złożone w formie pisemnej powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

1) Dyrektor, po uznaniu zasadności odwołania, zwołuje zespół wychowawczy, który bada okoliczności udzielenia uczniowi kary statutowej.

2) w skład zespołu wchodzą:

a) Dyrektor Liceum lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji,

b) Pedagog Szkolny,

c) Psycholog Szkolny,

d) wychowawca klasy,

e) zastępca wychowawcy,

f) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

3) Członkowie zespołu decydują o zachowaniu lub anulowaniu kary w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4) W trakcie prac zespołu wychowawczego może być obecny, jako obserwator  bez prawa głosu, rodzic (opiekun prawny) ucznia.

5) Z prac zespołu wychowawczego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania oraz ustaloną przez komisję decyzję wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

6) O wynikach postępowania Dyrektor Liceum informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

 

§83

Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary skreślenia z listy uczniów do Kuratorium Oświaty w Krakowie (za pośrednictwem Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia). Odwołania ucznia lub jego prawnych opiekunów mają zawsze charakter pisemny.

 

Rozdział X

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Liceum z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją

 

§84

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora Liceum.

3) Wychowawca wzywa do Liceum rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz z uczniem.

2. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców (opiekunów prawnych) zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom (opiekunom prawnym) skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

3. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Liceum, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor Liceum pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

4. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor Liceum powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Liceum znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora Liceum oraz rodziców (opiekunów prawnych), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze Liceum. Gdy rodzice (opiekunowie prawni) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem Liceum.

6. Dyrektor Liceum zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice (opiekunowie prawni) ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do Liceum, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (opiekunów prawnych)) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie Liceum, to dyrektor Liceum ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

8. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Liceum substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Liceum, który wzywa policję.

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

9. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Liceum oraz rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor Liceum wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

10. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

1) posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2) wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

3) udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,

4) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie Liceum, należy wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

11. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Liceum,

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie Liceum) dyrektorowi Liceum lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

4) powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy,

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem Liceum i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji .

12. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1) udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

2) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Liceum,

3) powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

5) W przypadku znalezienia na terenie Liceum broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie Liceum osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.

13. Policja powinna być wzywana do Liceum w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach" lub, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

14. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi Liceum.

15. W przypadku podejrzenia stosowania wobec ucznia przemocy domowej, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej karty”.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe.

 

§85

Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§86

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§87

1. Liceum prowadzi swoją podstawową działalność w oparciu o środki finansowe Gminy Kraków.

2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Liceum jest jednostką budżetową samobilansującą.

4. Liceum posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Liceum prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

6. Budynek Liceum jest własnością Skarbu Miasta

 

§88

Do realizacji zadań statutowych Liceum zapewnia uczniom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

1) biblioteki,

2) gabinetu pomocy przedlekarskiej,

3) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

4) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

 

§89

1. Liceum w ramach istniejących przepisów może organizować działalność gospodarczą. Wszelka działalność gospodarcza na terenie Liceum może odbywać się za zgodą Dyrektora.

2. Wszelkie zbiórki pieniężne lub rzeczowe na terenie Liceum, a także akcje charytatywne mogą być przeprowadzane jedynie przez nauczycieli i wychowawców za zgodą Dyrektora.

 

§90

Szkoła posiada dwa własne sztandary: historyczny i nowy, na którym umieszczona jest myśl przewodnia „Si Deus nobiscum quis contra nos”.

 

§91

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

„Niechaj młodzież ucząca się w tej szkole ujrzy siebie w długiej kolejce pokoleń, które tutaj właśnie szukały wiedzy i sił charakteru.

Niech zobaczy dorobek swoich poprzedników.

Niech uświadomi sobie ciążące na niej zobowiązanie najlepszego wyzyskania lat spędzonych w ławie szkolnej dla wzbogacenia umysłu, uszlachetnienia uczuć, wzmocnienia i pokierowania woli.

Niechaj postanowi dodać do łańcucha ubiegłych lat szkolnych nowe ogniwa własnej pracy i zasługi.”

(prof. Z. Klemensiewicz).

 

§92

Uczeń ma obowiązek poznania historii Liceum, a także jego patrona oraz epoki w której żył, postaci wybitnych nauczycieli i wychowanków, którzy wnieśli swój wkład w rozwój oświaty polskiej i innych.

 

§93

Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Liceum towarzyszących mu od początków działalności.

 

§94

Uczeń powinien być dumny z noszenia symboli oznaczających przynależność do Rodziny Sobieszczaków.

 

§95

Uczniowie mają obowiązek kultywować tradycje Liceum, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne. Do tradycji i ceremoniału szkolnego należą:

1) Dzień Patrona Szkoły,                                                  

2) ślubowanie klas pierwszych.

My – uczennice i uczniowie klas pierwszych – wstępujemy w progi II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w rocznicę narodzin szkoły i victorii wiedeńskiej – świadomi powagi chwili stajemy przed historycznym sztandarem i uroczyście ślubujemy:

- strzec honoru szkoły

- stać się godnym jej szczytnych tradycji

- kształcić umysły i charaktery tak, by w przyszłości mogła być dumna z nas

Ślubujemy!

Pamiętając szlachetną postać króla–rycerza, wielkiego Polaka bezgranicznie oddanego sprawie Ojczyzny, bohaterskiego zwycięzcy spod Wiednia, świadomi więzi z rodziną dawnych Sobieszczaków, niegdyś uczniów jak my, później uczonych i artystów, pisarzy i społeczników, ludzi rzetelnej pracy, ślubujemy:

-  stawiać dobro narodu ponad własne,

- rozwijać w sobie postawę obywatelską,

- być wiernym ideałom humanizmu

Ślubujemy!

Pamiętając o tym, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud Nauczycieli i Rodziców, Ślubujemy:

- nie zawieść pokładanego w nas zaufania i starać się odpowiedzieć na ten trud wysiłkiem naszych umysłów i serc.

Ślubujemy!

Niech naszej społeczności uczniowskiej Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego przyświeca hasło – „Semper fidelis” – „Zawsze wierny”.

Ślubujemy!

 

3) konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i jego epoce,

4) Festiwal Małych Form Teatralnych,

5) uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów klas trzecich:

Przed trzema laty pod tym sztandarem złożyliśmy uroczyste przyrzeczenia. Wstępowaliśmy wówczas w szeregi Sobieszczaków i ślubowaliśmy tak jak oni stawiać dobro narodu ponad własne, być wiernym ideałom humanizmu, strzec honoru szkoły, stać się godnym jej szczytnych tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, by nie zawieść zaufania nauczycieli i rodziców.

Przez trzy lata wzrastaliśmy do zadań ludzi dojrzałych. Zanim opuścimy mury szkolne stajemy raz jeszcze przy  tym sztandarze.

Chylimy przed nim głowę a na pożegnanie ślubujemy jeszcze pomnażać mądrość, wiedzę, szanować człowieka i przysparzać sobie, rodzicom i ojczyźnie szczęścia wysiłkiem naszych serc i umysłów.

Semper fidelis

„Zawsze wierny”

 

6) spotkanie z najlepszymi uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi),

7) prezentowanie historii i dorobku szkoły w salach i korytarzach szkolnych.

 

§96

1. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem szkolnym następujących świąt państwowych i szkolnych:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego.

2. Dzień Patrona Szkoły.

3. Dzień Edukacji Narodowej.

4. Rocznica odzyskania niepodległości.

5. Zakończenie roku szkolnego.

6. W dniach innych uroczystości państwowych i szkolnych.

7. Podczas egzaminów i konkursów.

8. Podczas pełnienia dyżuru reprezentacyjnego

 

2. Uroczysty strój obejmuje: sukienki, spódnice, spodnie, żakiety i marynarki w kolorach granatowym, szarym lub czarnym, bluzki, koszule – białe, niebieskie lub czarne oraz jednolite dla całej społeczności szkolnej krawaty.

 

§97

Uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

 

§98

Zaszczytnym prawem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.

 

§99

Dyrektor Liceum zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§100

Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/08/2015/2016 z dnia. 28.08.2015.

 

§101

Ujednolicony tekst Statutu Liceum wchodzi w życie z dniem uchwalenia.