BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Henryka Sienkiewicza prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. Księga ewidencji dzieci

2. Księga uczniów

3. Rejestr pracowników

4. Ewidencja akt osobowych

5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

7. Ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli

8. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych

9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

10. Rejestr wydanych kart rowerowych

11. Rejestr pieczęci

12. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej

13. Rejestr wyjazdów i wycieczek oraz wyjść poza teren szkoły

14. Rejestr umów zawieranych przez szkołę

15. Rejestr delegacji

16. Rejestr porozumień zawieranych przez szkołę

17. Rejestr protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

18. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.

19. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli

20. Księga zastępstw

21. Rejestr zarządzeń dyrektora

22. Szkolny zestaw planów nauczania

23. Szkolny zestaw programów nauczania

24. Szkolny zestaw podręczników

25. Księga inwentarzowa

 

Zasoby archiwalne Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Henryka Sienkiewicza stanowią:

1. Dzienniki lekcyjne

2. Księgi arkuszy ocen

3. Księgi dzieci

4. Księgi uczniów

5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Kroniki szkolne

7. Księgi protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej

8. Uchwały Rady Pedagogicznej

9. Zarządzenia dyrektora

10. Akta osobowe pracowników

11. Plany finansowe

12. Dokumentacja finansowo-księgowa

13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji

14. Dokumentacja dotycząca organizacji

 

Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu możliwe jest po rozpoznaniu pisemnego wniosku osoby zainteresowanej złożonego do dyrektora Szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.