BIP Archiwalny - A_GM44 (data archiwizacji: 2017-11-20, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

Wartość księgowa brutto budynków i budowli : 3 097 957,30 zł

Wartość księgowa brutto środków trwałych w używaniu: 381 128,47 zł

 w tym wartość księgowa brutto sprzętu elektronicznego: 143 043,19 zł

Wartośc księgowa brutto zbiorów bibliotecznych: 32 024,18 zł

/stan na 31.12.2015 r./