Dokument archiwalny

MECENAT KULTURALNY MIASTA KRAKOWA


Termin ten przyjął się dla określania różnych form wsparcia  finansowego i pozafinansowego udzielanego przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów artystycznych i kulturalnych, a także wynikającego z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 406) mecenatu nad miejskimi instytucjami kultury,  przyznawania nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa dotyczący finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych jest realizowany w formie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Preferencjami mecenatu objęte są wysokiej rangi projekty o charakterze festiwalowym (kilkadziesiąt w skali roku) oraz wiele innych mniejszych projektów, które promują działalność krakowskich twórców i wzbogacają ofertę kulturalną miasta: koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, przeglądy, prezentacje, konkursy, plenery, warsztaty, konferencje, imprezy filmowe, wydawnictwa i działania interdyscyplinarne.

 

Otwarte konkursy ofert ogłaszane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie obowiązującego w danym roku rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Przedmiotem konkursu są zadania realizowane na rzecz społeczności Krakowa w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Wcześniej konkursy realizowane były w oparciu o zasady ustalane uchwałami Rady Miasta Krakowa: z roku 1994 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Dofinansowań” oraz z roku 2000 w sprawie ustalenia głównych celów wydatkowania środków z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury.

 

 

*******

Małe granty Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), Prezydent Miasta Krakowa może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz musi zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:
1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).


W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu Miasta Krakowa oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.krakow.pl,
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl,
 • w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

********

Szczególnym mecenatem objęto współpracę z kilkunastoma krakowskimi stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury w ramach zawartych wieloletnich porozumień. Są to:

 • Międzynarodowe Centrum Kultury,
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza,
 • Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej,
 • Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia",
 • Stowarzyszenie Teatralne "Łaźnia" (do roku 2004),
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Piwnicy Pod Baranami Klub 40,
 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki,
 • Instytut Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN,
 • Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
 • Towarzystwo Edukacyjno - Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej,
 • Katolickie Centrum Kultury,
 • Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video - STUDIO "A",
 • Fundacja Państwowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (do roku 2004),
 • Fundacja Ars Cameralis  (od 2007),
 • Instytut Spraw Publicznych UJ,
 • Instytut Kultury UJ (od 2008),
 • Stowarzyszenie Teatr Nowy (od 2009),
 • Akademia Muzyczna (Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich - Porozumienie podpisano 23 grudnia 2010 r.).

Od roku 2012 współpraca z partnerami porozumień realizowana jest w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

********

Instytucje kultury podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (państwowe instytucje kultury), które mają siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków i prowadzą działalność na jej terenie, mogą ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Krakowa.

Zasady udzielania dotacji określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 821).