Dokument archiwalny


Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 


 W roku 1994 na mocy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami) rozpoczął działalność Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodami GFOŚiGW w Krakowie są wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100% z całości opłat i kar z terenu Miasta Krakowa), opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem (50%) oraz pozostałe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (20%). Od roku 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej oraz na mocy wspomnianej ustawy powołane zostały Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również na terenie Miasta Krakowa, jako Powiatu Grodzkiego działa taki Fundusz. Dochodami PFOŚiGW w Krakowie są wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem (10%) oraz pozostałe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (10%). Cele działania GiPFOŚiGW można określić jako dofinansowywanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie Miasta Krakowa, a także zwiększanie świadomości ekologicznej jego mieszkańców. Zarówno gminne jak i powiatowe fundusze nie posiadają osobowości prawnej. Dlatego też krakowskie fundusze działają w strukturach Urzędu Miasta Krakowa. Swoje zadania realizują w ramach Wydziału Kształtowania Środowiska w Referacie Funduszy Ekologicznych, Planowania i Realizacji Budżetu.


Dofinansowanie dla osób fizycznych na zadania z zakresu ochrony środowiska

 

Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Funduszy

 

Konkursy na udzielenie dotacji ze środków Funduszy

 

Zasady korzystania ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarządzenie Nr 27/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze srodków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Zasady ewidencji ksiegowej zadań dofinansowywanych ze środków Funduszy / wzór zestawienia faktur

 

Plan przychodów i wydatków Funduszy na rok 2009na 2008 rok / na 2007 rok

 

Sprawozdania z realizacji planów finansowych Funduszy 


Informacje

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska 
Referat Funduszy Ekologicznych, Planowania i Realizacji Budżetu 
adres korespondencyjny: os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
telefony:  012 616 88 44,  012 616 88 45,  012 616 88 46, 012 616 88 48, 012 616 88 49, 012 616 88 50,  012 616 88 51   fax:  012 616 88 47
wyślij maila