Programy strategiczne

 

Programy strategiczne (sektorowe) to akty planowania średniookresowego, które są podstawowym instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Krakowa.

W poniższym zestawieniu ujęto zarówno programy już obowiązujące i realizowane, jak też te znajdujące się w trakcie przygotowywania oraz planowane. Programy uszeregowano wg trzech celów strategicznych, a następnie odpowiadających im celów operacyjnych.

 

Programy strategiczne - zestawienie

 

 

W Strategii Rozwoju Krakowa określono jednolitą konstrukcję programów sektorowych uwzględniającą następujące elementy: diagnoza obszaru objętego programem, cele i priorytety, zadania, harmonogram realizacji, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, źródła finansowania, wskaźniki monitoringu i ewaluacji programu, sposób sprawozdawania oraz podmiot koordynujący i/lub realizujący program. Ma to na celu zapewnienie jednolitego standardu w zakresie programowania rozwoju oraz poprawę spójności planowania strategicznego z planowaniem finansowym w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Instrukcja opracowywania programów