Obsługa Dzielnic

 

Obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną oraz warunki techniczno-organizacyjne biura Rady i Zarządu zapewnia Prezydent Miasta.

 

Obsługę administracyjno-biurową Rad i Zarządów Dzielnic realizuje Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Do zakresu realizowanych przez Biuro zadań należy:

 

1. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa nad Dzielnicami Miasta Krakowa.

2. Udzielanie członkom Rad Dzielnic oraz mieszkańcom porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności Dzielnic Miasta Krakowa.

3. Dokonywanie formalno-prawnej oceny uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa.

4. Prowadzenie ewidencji uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie nadzoru nad nimi oraz przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem ich realizacji.

5. Monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie terminowej realizacji uchwał organów Dzielnic Miasta Krakowa.

6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie spraw dotyczących obsługi Dzielnic Miasta Krakowa.

7. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej organów Dzielnic Miasta Krakowa.

8. Współdziałanie przy wykonywaniu czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji zadań budżetowych Biura dotyczących Dzielnic Miasta Krakowa.

9. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją planów finansowych Dzielnic Miasta Krakowa.

10. Przygotowywanie i przekazywanie informacji w zakresie komunikacji społecznej dotyczącej Dzielnic Miasta Krakowa.

11. Realizacja zadania Dzielnic Miasta Krakowa pn. „Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy”.

12. Obsługa spotkań Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

13. Przygotowywanie wyborów do Rad Dzielnic i wykonywanie wszystkich czynności z tym związanych do czasu powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic.

 

 


Zobacz szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa.