Obsługa Dzielnic

 

Obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną oraz warunki techniczno-organizacyjne biura Rady i Zarządu zapewnia Prezydent Miasta.

 

Obsługę administracyjno-biurową Rad i Zarządów Dzielnic realizuje Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w szczególności przez koordynację współpracy między ich organami a Urzędem Miasta i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, obsługę w zakresie nadzoru pełnionego przez Radę Miasta i Prezydenta, prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej organów Dzielnic, prowadzenie ewidencji i ekspedycji uchwał, prowadzenie dokumentacji będącej podstawą wypłaty diet członkom Rad i Zarządów Dzielnic, udzielanie Dzielnicom oraz ich mieszkańcom informacji z zakresu przepisów dotyczących działalności Rad i Zarządów Dzielnic, przygotowywanie i przekazywanie informacji w zakresie komunikacji społecznej, przygotowywanie wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa do czasu powołania Komisarza Wyborczego.

Zobacz szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.