Zadania Dzielnic (od VII kadencji Rad Dzielnic)

 

Zgodnie z § 3 Statutu Dzielnicy do zakresu działania Dzielnicy należy wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:

a) robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy,

b) robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami,

c) robót budowlanych w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,

d) robót budowlanych związanych z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną,

e) lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

f) programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków",

g) dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,

h) dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

i) dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,

j) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,

k) komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,

l) dzielnicowych programów robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w lit. c).

 

Środki finansowe wydzielone do dyspozycji Dzielnicy zgodnie z § 79 Statutu Miasta Krakowa, są środkami publicznymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę zgodnie z § 3 pkt 1 oraz § 65 ust. 3 Statutu..

Wysokość środków finansowych określa wstępnie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent Miasta w projekcie budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta Krakowa.

Środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy, Dzielnica może przeznaczyć na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Dzielnica może przeznaczać środki będące w jej dyspozycji na remonty i inwestycje w budynkach będących własnością Miasta, zajmowanych przez podmioty inne niż samorząd w sytuacji, w której zawarta umowa nie zobowiązuje tych podmiotów do wykonywania przedmiotowych prac a także na remonty i bieżące konserwacje w budynkach wynajmowanych przez Miasto od innych podmiotów, przeznaczonych na prowadzenie działalności, o której mowa § 3 pkt 1.

 

Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust. 1 Statutu, odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

1) 40% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,

2) 40% środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,

3) 20% środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i nie oddanych we władanie osobom trzecim lub terenach Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 65% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1) lit. a)-d) oraz lit. l) Statutu.

Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć 2 % kwoty wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy w danym roku budżetowym.

Dzielnica samodzielnie ustala poziom środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA DZIELNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania Dzielnic (obowiązujące do końca VI kadencji Rad Dzielnic)


Dzielnica planuje zadania priorytetowe, służące zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej. Środki finansowe z zadań priorytetowych Dzielnice przeznaczają na realizację lub dofinansowanie przedsięwzięć wchodzących w zakres zadań własnych Miasta oraz na zadania wykonywane przez powiatowe służby, inspekcje i straże. W ramach zadań priorytetowych Dzielnice mogą m. in. przeznaczać środki na realizację: zadań inwestycyjnych, zadań zgłaszanych do Dzielnicowego Konkursu Grantowego w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi, zadań w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.

Więcej o zadaniach priorytetowych Dzielnic ...


Rada Miasta Krakowa przekazała Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach tzw. zadania powierzone: prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli; prace remontowe żłobków; prace remontowe dróg i chodników wraz z oświetleniem; modernizacja ogródków jordanowskich; tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą; budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, lokalne wydarzenia kulturalne, Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa “Bezpieczny Kraków”; problematyka osób niepełnosprawnych; budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Więcej o zadaniach powierzonych Dzielnic ...