Kompetencje


Do zakresu działania Dzielnic należą wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych. Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.Zakres działania i zadania Dzielnic:

 

1) Wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach;

2) Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli i sołectw;

3) Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy w określonym zakresie;

4) Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy w określonym zakresie;

5) Uczestniczenie w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta; odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy; powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.

6) Współdziałanie: z organami Miasta; ze szkołami i placówkami oświatowymi, placówkami kultury, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania; z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej; z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

7) Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.

8) Uczestniczenie w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy.